Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Expozičné limity fyzikálnych faktorov pri práci a kategorizácia prác

Dátum:

Medzi prevládajúce faktory práce a pracovného prostredia patria fyzikálne faktory, ktoré vznikajú priamo v mieste vykonávania niektorých pracovných činností alebo sa vyskytujú v pracovnom prostredí v dôsledku prevádzky výrobných a nevýrobných technológií alebo zariadení na bezdrôtový prenos informácií. Škodlivý (nepriaznivý) vplyv fyzikálnych faktorov na zdravie zamestnancov pri práci je najmä v dôsledku ich pôsobenia (expozícii, záťaži) spravidla za 8-hodinový pracovný čas. Požiadavky a podrobnosti súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov pred vplyvmi fyzikálnych faktorov na ich zdravie sú ustanovené v nariadeniach vlády SR a vo vyhláškach MZ SR.

Expozičné limity fyzikálnych faktorov pri práci a kategorizácia prác
Ing.
Milan
Drahoš
Ing.
Richard
Drahoš
PhD.
D2R engineering, s.r.o., Poprad
Ing.
Peter
Weiss
Chemosvit, a.s., Svit
Súbor povinností zamestnávateľov na ochranu zdravia zamestnancov pred škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia (fyzikálnymi, chemickými, biologickými a inými faktormi) je ustanovený v § 30 zákona č. 355/2007 Z.z. [1]. Jednou z povinností zamestnávateľov je zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, pričom sa zohľadňuje závažnosť ohrozenia zdravia zamestnancov pri práci.
Podrobnosti na zaraďovanie prác do kategórií pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia sú ustanovené vo vyhláške MZ SR č. 448/2007 Z.z. [2]. Podľa miery zdravotného rizika sa práce zamestnancov zaraďujú do štyroch kategórií prác (1, 2, 3 a 4). Práce zaradené do kategórie 3 a 4 sa považujú za rizikové práce v dôsledku prekročenia expozičných (hygienických) limitov stanovených pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia.
Na pracoviskách (prevádzkach), kde sa vykonávajú rizikové práce sú zamestnávatelia povinní pre svojich zamestnancov zabezpečiť hodnotenie zdravotných rizík a zdravotný dohľad, tzn. dohľad nad pracovnými podmienkami a dohľad nad zdravím zamestnancov vo vzťahu k práci, prijať preventívne a ochranné opatrenia na zníženie expozície (záťaže), vrátane zavedenia systému riadenia zdravotných rizík. V príspevku sú uvedené expozičné limity na zaistenie ochrany zdravia zamestnancov pri práci v dôsledku ich vystavenia fyzikálnym faktorom práce a pracovného prostredia vrátane kritérií na kategorizáciu prác pre faktory:
-
hluk,
-
vibrácie (prenášané na ruky, prenášané na celé telo),
-
elektromagnetické pole (neionizujúce žiarenie),
-
záťaž teplom,
-
záťaž chladom.
Kritériá na zaradenie prác pre jednotlivé fyzikálne faktory, ktoré sú uvedené v tabuľkách, vyjadrujú neprekročenie alebo prekročenie zistených hodnôt fyzikálnych (určujúcich) veličín expozície (záťaže) zamestnancov pri práci s expozičnými limitmi fyzikálnych faktorov stanovenými vo vzťahu k 8-hodinovému pracovnému času, okrem expozičných limitov pre elektromagnetické pole.
Expozícia hluku pri práci
Minimálne požiadavky na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou hluku sú ustanovené v nariadení vlády SR č. 115/2006 Z.z. [3]. Požiadavky sa vzťahujú na všetky činnosti pri ktorých sú zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku.
Pri posudzovaní špecifi ckých účinkov hluku, určujúcou veličinou expozície hluku je normalizovaná hladina expozície hluku LAEX,8h pre 8-hodinový pracovný deň a vrcholová hladina C akustického tlaku LCPk.
Akčné hodnoty určujúcich veličín expozície hluku sú členené na dolné a horné akčné hodnoty, pričom:
-
dolná akčná hodnota normalizovanej hladiny expozície hluku LAEX,8h,ad = 80 dB a horná akčná hodnota normalizovanej hladiny expozície hluku LAEX,8h,ah = 85 dB,
-
dolná akčná hodnota vrcholovej hladiny C akustického tlaku LCPk,ad = 135 dB a horná akčná hodnota vrcholovej hladiny C akustického tlaku LCPk,ah = 137 dB.
Horné akčné hodnoty určujúcich veličín expozície hluku sú určené predovšetkým na ochranu sluchu pred počuteľným zvukom (hlukom) a pri ich prekročení vzniká riziko pre zdravie a bezpečnosť. Zamestnávatelia musia vykonávať opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov.
Limitná hodnota normalizovanej hladiny expozície hluku LAEX,8h,L = 87 dB a limitná hodnota vrcholovej hladiny C akustického tlaku LCPk,L = 140 dB 1), 2).
Poznámka 1): Pri uplatňovaní limitných hodnôt určujúcich veličín expozície hluku sa berie do úvahy tlmenie spôsobené chráničmi sluchu, ktoré zamestnanec používa.
Poznámka 2): Hodnoty určujúcich veličín expozície hluku za chráničmi sluchu tzv. redukované hodnoty normalizovanej hladiny expozície hluku L'AEX,8h a redukované hodnoty vrcholovej hladiny C akustického tlaku L' CPk sa vypočítajú podľa normy STN EN ISO 4869-2:1997 alebo Odborného usmernenia MZ SR č. 30/2010.
Kategorizácia prác pri expozícii hluku
Pri kategorizácií prác sa vychádza z posudzovanej hodnoty normalizovanej hladiny expozície hluku LR,AEX,8h alebo z posudzovanej hodnoty vrcholovej hladiny C akustického tlaku LR,CPk. Posudzované hodnoty sa stanovia z nameranej alebo odvodenej (vypočítanej) hodnoty určujúcej veličiny expozície hluku, zväčšenej o príslušnú hodnotu neistoty merania U v dB.
Kritériá na zaradenie prác do jednotlivých kategórií pre faktor - hluk sú uvedené v tab. č. 1.
Tab. č. 1: Kritériá na kategorizáciu prác pre expozíciu hluku
I-----------I------------------------------------------------------------------I I Kategória I Charakteristika prác                       I I-----------I------------------------------------------------------------------I I  2.   I a) Práce, pri ktorých posudzovaná hodnota normalizovanej hladiny I I      I expozície hluku LR,AEX,8h je väčšia ako 75 dB, ale neprekračuje I I      I hornú akčnú hodnotu normalizovanej hladiny expozície hluku    I I      I LAEX,ah,8h alebo posudzovaná hodnota vrcholovej hladiny C    I I      I akustického tlaku LR,CPk neprekračuje 130 dB.          I I      I                                 I I      I b) Práce, pri ktorých je nerovnomerný pracovný čas alebo pri   I I      I ktorých sa expozícia hluku v priebehu týždňa mení a týždenný   I I      I priemer denných hodnôt normalizovanej hladiny expozície hluku za I I      I 40-hodinový týždeň LAEX,TD prekračuje 75 dB, ale neprekračuje  I I      I hornú akčnú hodnotu LAEX,ah,8h.                 I I-----------I------------------------------------------------------------------I I  3.   I a) Práce, pri ktorých posudzovaná hodnota normalizovanej hladiny I I      I expozície hluku LR,AEX,8h prekračuje hornú akčnú hodnotu     I I      I normalizovanej hladiny expozície hluku LAEX,ah,8h o menej ako 10 I I      I dB alebo posudzovaná hodnota vrcholovej hladiny C akustického  I I      I tlaku LR,CPk prekračuje hornú akčnú hodnotu vrcholovej hladiny C I I      I akustického tlaku LCPk,ah o menej ako 3 dB.           I I      I                                 I I      I b) Práce, pri ktorých je nerovnomerný pracovný čas alebo pri   I I      I ktorých sa expozícia hluku v priebehu týždňa mení a týždenný   I I      I priemer denných hodnôt normalizovanej hladiny expozície hluku za I I      I 40-hodinový týždeň LAEX,TD prekračuje hornú akčnú hodnotu    I I      I     LAEX,ah,8h.                           I I-----------I------------------------------------------------------------------I I  4.   I a) Práce, pri ktorých posudzovaná hodnota normalizovanej hladiny I I      I expozície hluku LR,AEX,8h prekračuje hornú akčnú hodnotu     I I      I normalizovanej hladiny expozície hluku LAEX,ah,8h o 10 dB a viac I I      I alebo posudzovaná hodnota vrcholovej hladiny C akustického tlaku I I      I LR,CPk prekračuje hornú akčnú hodnotu vrcholovej hladiny C    I I      I akustického tlaku LCPk,ah o viac ako 3 dB.            I I      I                                 I I      I b) Práce, pri ktorých posudzované hodnoty normalizovanej hladiny I I      I expozície hluku LR,AEX,8h alebo posudzované hodnoty vrcholovej  I I      I hladiny C akustického tlaku LR,CPk zodpovedajú kritériám     I I      I kategórie 3 a zároveň sa u zamestnancov zistili zmeny sluchu vo I I      I vzťahu k pôsobeniu hluku.                    I I-----------I------------------------------------------------------------------I
Expozícia vibráciám pri práci
Minimálne požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred pôsobením vibrácií a otrasov sú ustanovené nariadením vlády SR č. 416/2005 Z.z. [4]. Požiadavky sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých sú zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou vibráciám na pracovisku.
Expozícia vibráciám prenášaných na ruky
Pri prenose vibrácií na ruky zamestnancov, určujúcou veličinou expozície vibráciám je výsledné normalizované zrýchlenie vibrácií pre 8-hodinový pracovný deň ahv,8h vo frekvenčnom rozsahu danom váhovým filtrom Wh (5,6 Hz až 1400 Hz).
Akčná hodnota výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií ahv,8h,a = 2,5 m.s na -2 a limitná hodnota výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií ahv,8h,L = 5 m.s na -2.
Akčná hodnota výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií je hodnota, pri ktorej pravdepodobne vzniká riziko pre zdravie a bezpečnosť v dôsledku pôsobenia vibrácií a pri prekročení ktorej zamestnávatelia musia vykonávať opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Limitná hodnota výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií je hodnota, ktorá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.