Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálni partneri prerokovali návrhy zmien Plánu obnovy a odolnosti SR

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov a vlády dňa 24.4.2023 mimoriadne rokovali o návrhu zmeny Plánu obnovy a odolnosti SR. Predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak tak reagoval na požiadavku Úradu vlády SR prerokovať aktualizáciu POO SR s členmi tripartity. Sociálni partneri vzniesli niekoľko zásadných pripomienok.

Týkali sa najmä výšky alokácií na podporu jednotlivých opatrení a investícií, doplnenia alebo vypustenia niektorých opatrení, ako aj posunutia termínov. V rámci stretnutia prebehli diskusie o predložených pripomienkach medzi sociálnymi partnermi a predstaviteľmi Úradu vlády. Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dostali zo strany Úradu vlády vysvetlenie prečo nie je možné ich pripomienky aplikovať. Následne väčšina z nich zaujala k navrhovanému materiálu nesúhlasné stanovisko.

Mimoriadne rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR otvoril jej predseda a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. Členovia tripartity sa venovali návrhu zmeny Plánu obnovy a odolnosti SR (POO SR), ktoré predložil Úrad vlády SR. Jedným z hlavných dôvodov aktualizácie je pridanie novej kapitoly REPowerEU, ktorá reaguje na vývoj globálneho trhu s energiami v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Štáty EÚ sa snažia urýchlene znížiť závislosť od ruských fosílnych palív a zrýchliť zelenú transformáciu. Ďalším podstatným dôvodom je zníženie celkovej alokácie finančných prostriedkov zo strany EÚ na realizáciu POO SR. Z tohto dôvodu musel Úrad vlády SR pristúpiť ku kráteniu výdavkov o 9 % a znižovať alokácie na jednotlivé opatrenia. Zástupcovia zamestnávateľov komunikovali nesúhlasné stanoviská so znižovaním prostriedkov pre podnikateľské prostredie. Keďže došlo ku kráteniu alokácií zo strany EÚ, bolo nevyhnutné niektoré opatrenia z POO SR vypustiť alebo znížiť výšku investícii, zároveň nie je priestor pre doplnenie ďalších oblastí. Členovia tripartity žiadali aj posunutie niektorých termínov. Tieto pripomienky tiež nie je možné implementovať z dôvodu časovej náročnosti interných procesov a dodržania termínov stanovených EÚ.

Viac na: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/socialni-partneri-prerokovali-navrhy-zmien-planu-obnovy-odolnosti-sr.html


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.