Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Ako sa vyhnúť sankciám zo strany inšpekcie práce?

Dátum:

"Je tu inšpekcia práce...". Veta, ktorá vystrašila nejedného zamestnávateľa či zamestnanca. Čo vás ako prvé napadne, keď počujete tieto slová? Viacerým napadnú otázky typu: "Čo zase otravujú? Mám všetko v poriadku? Nenájdu mi niečo? Dajú mi pokutu za toto alebo za niečo iné?" Rovnaká reakcia nastáva aj v prípadoch, keď je do spoločnosti doručená poštová zásielka z inšpektorátu práce alebo v spoločnosti vznikne nežiaduca udalosť, ako je pracovný úraz. Dôvodom "neželateľnosti" inšpekcie práce vo firmách je, že pre mnohých slovenských podnikateľov je aj v dnešnej dobe inšpekcia práce buď jednou veľkou neznámou, alebo strašiakom, ktorý ich desí pokutami od pár až po stovky tisíc Eur, čo môže byť najmä pre malých podnikateľov doslova likvidačné.

Ako sa vyhnúť sankciám zo strany inšpekcie práce?
Mgr.
Vladimír
Jurík
Technická inšpekcia a.s., Bratislava
Inšpekcia práce predstavuje komplexný systém štátnych orgánov, ktorých hlavnou úlohou je garantovať a presadzovať ochranu zamestnancov pri práci. Základnými nástrojmi umožňujúcimi zabezpečovať uspokojivé pracovné podmienky pre zamestnancov sú:
-
poskytovanie bezplatného poradenstva
(vyplýva nielen z národnej legislatívy, ale aj dohovorov Medzinárodnej organizácie práce),
-
presadzovanie dodržiavania právnych a ostatných predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv
(vykonávanie dozoru ako súčasť prevencie),
-
vyvodzovanie zodpovednosti za ich porušovanie
(známe najmä ako pokutovanie alebo ukladanie pokút).
Sankčný inštitút, rámcovo vymedzený v § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 125/2006 Z.z."), je neoddeliteľnou súčasťou inšpekcie práce ako dozorného orgánu, prostredníctvom ktorého je do rúk inšpekcie práce zverená kompetencia:
-
rozhodovať o uložení:
-
pokút podľa § 19 zákona č. 125/2006 Z.z.,
-
poriadkových pokút v zmysle § 20 zákona č. 125/2006 Z.z.,
-
pokút podľa osobitného predpisu, 2. máj 2015. Rizikové konanie je hra so smrťou BP v P
-
prejednávať priestupky, rozhodovať o uložení pokút za priestupky a o zákaze činnosti podľa osobitných predpisov,
-
rozhodovať o ďalších sankciách (odobratie osvedčenia alebo oprávnenia, podanie návrhu na odobratie živnostenského oprávnenia alebo na pozastavenie prevádzkovania živnosti, podanie návrhu na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania alebo agentúry podporovaného zamestnávania, oznámenie spáchania trestného činu orgánom činným v trestnom konaní).
Inšpekciu práce vykonávajú výkonné orgány inšpekcie práce, ktorými sú inšpektoráty práce, výlučne prostredníctvom svojich zamestnancov, t.j. inšpektorov práce.
Inšpektor práce je však oprávnený podľa § 12 ods. 2 písm. j) zákona č. 125/2006 Z.z. inšpektorátu práce iba podať návrh na začatie konania vo veci uloženia pokuty, pričom tento návrh musí obsahovať dostatočné odôvodnenie zisteného stavu. Okrem toho je oprávnený na základe výsledkov inšpekcie práce a podľa závažnosti zistených skutočností ukladať blokové pokuty za priestupky podľa osobitného predpisu.
Oprávnenie ukladať pokuty všeobecne prináleží len inšpektorátom práce ako orgánom štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, zatiaľ čo inšpektor práce môže ukladať iba blokové pokuty.
Aby zamestnávatelia, podnikajúce fyzické osoby, prípadne aj zamestnanci, boli schopní obhajovať svoje práva a záujmy, je v ich prospech, aby konali v súlade s príslovím "Priateľa si drž blízko, ale nepriateľa ešte bližšie". Ak teda dnešní podnikatelia vnímajú inšpekciu práce ako ich nepriateľa, je pre nich nevyhnutné poznať jej úlohy, ciele, kompetencie a predovšetkým spôsob konania.
Námietky v jednotlivých etapách inšpekcie práce
Inšpekcia práce prebieha v niekoľkých etapách, pričom
v každej etape výkonu dozoru je inšpektor práce povinný postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy subjektu, v ktorom sa vykonáva inšpekcia práce.
Ide o ústredný princíp, ktorý sú povinné dodržiavať všetky orgány inšpekcie práce vo všetkých etapách, a to vrátane správneho konania (ide tiež o jeden zo základných princípov správneho konania).
V jednotlivých etapách inšpekcie práce sú nasledovné zákonné možnosti, prostredníctvom ktorých dozorované subjekty môžu efektívne ochraňovať svoje práva a právom chránené záujmy.
Vstup inšpektora práce do kontrolovaného subjektu
Inšpektor práce je pri výkone inšpekcie práce oprávnený vstupovať voľne a kedykoľvek do priestorov a na pracoviská podliehajúce inšpekcii práce (§ 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z.z.). Pre účely efektívneho výkonu inšpekcie práce sa predmetné oprávnenie vzťahuje aj na súkromné pozemky a komunikácie.
Kontrolovaný subjekt v tomto prípade môže namietať predovšetkým osobnú príslušnosť inšpekcie práce. Znamená to, že
je vhodné poznať, ktoré subjekty patria do pôsobnosti inšpekcie práce a ktoré sú z nej vyňaté.
Vo všeobecnosti platí, že inšpekcia práce sa vykonáva na pracoviskách vo všetkých výrobných aj nevýrobných odvetviach bez ohľadu na to, či ide o pracovisko zamestnávateľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, a to vrátane všetkých priestorov, v ktorých vykonáva pracovnú činnosť domácky zamestnanec alebo zamestnanec vykonávajúci prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Z inšpekcie práce sú vyňaté pracoviská, na ktorých vykonávajú inšpekciu práce ich vlastné (rezortné) orgány (Ministerstvo vnútra SR, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Ministerstvo obrany SR) a špecifické pracoviská, kde je vyžadovaná vyššia úroveň ochrany informácií (Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, Ministerstvo zahraničných vecí SR).
Generálnou námietkou, ktorú možno uplatniť vo všetkých etapách, môže byť námietka týkajúca sa miestnej príslušnosti inšpektorátu práce vykonávajúceho inšpekciu práce. Územná pôsobnosť inšpektorátov práce je rozdelená na obvody, ktoré sú zhodné s územnými obvodmi krajov. Je dôležité zistiť, či je inšpektorát práce, ktorý prišiel na výkon dozoru, miestne príslušný, alebo ak nie je miestne príslušný, či ide o jednu z dvoch výnimiek ustanovených zákonom č. 125/2006 Z.z. Prvou výnimkou z miestnej príslušnosti je Inšpektorát práce Nitra, ktorý má pôsobnosť na celom územní Slovenskej republiky na pracoviskách jadrového zariadenia a druhou výnimkou je inšpektorát práce disponujúci písomným poverením generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce, na základe ktorého môže v odôvodnených a výnimočných prípadoch vykonávať inšpekciu práce aj mimo svojej územnej pôsobnosti.
Z ustanovenia § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z.z. vyplýva, že inšpektor práce je oprávnený vstupovať do dozorovaného subjektu len z dôvodu výkonu inšpekcie práce. Nemôže t
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.