Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová,
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Kampaň "Zdravé pracoviská riadia nebezpečné chemické látky"
Nová kampaň EU-OSHA je pripravená na ofi ciálne otvorenie, ktoré sa uskutoční na tlačovej konferencii v Bruseli dňa 24. apríla toho roku. Vo februári sa v Bilbao, v sídle EU-OSHA, stretli zástupcovia národných kontaktných miest, ambasádori EU-OSHA a zástupcovia zmluvného partnera na organizovanie aktivít podporujúcich kampaň, Pomilio Blumm. Okrem iného odzneli návrhy, ako čo najefektívnejšie šíriť na národných úrovniach posolstvo kampane:
-
Sústredenie sa na dôležitých partnerov (ECHA, asociácie a odborníci z oblasti chémie, toxikológie, životného prostredia a pod.), nesústrediť sa v rámci kampane iba na REACH.
-
Poskytnutie priestoru na predstavenie národnej legislatívy a uvedenie hierarchie prijímaných opatrení, zameranie sa na zber dobrých príkladov a neopomenúť pritom malé a stredné podniky.
-
Hľadanie praktických riešení a ich realizácia v praxi ďalších podnikov, príklady dobrého manažmentu, vizualizácia kampane prostredníctvom videí a príbehov zo života, včlenenie sociálnych partnerov.
-
Zameranie pozornosti na špecifické skupiny, pod ktorými sú myslení migranti, agentúrni zamestnanci, mladí ľudia a odvetvia akými sú kadernícke, upratovacie a sociálne služby a zdravotná starostlivosť.
-
Využitie jednoduchšieho registračného systému pri registrácii na aktivity akými sú semináre pre odbornú verejnosť, vysielanie jednoduchších a zrozumiteľných posolstiev, inovatívnosť a neopomenuteľná úloha dobrých moderátorov podujatí.
Prvý seminár na podporu kampane pre odbornú verejnosť, hradený z prostriedkov EU-OSHA je plánovaný na máj. Je určený pre 100 účastníkov a bude sa konať v Bratislave. O mieste konania, programe a možnosti prihlásiť sa naň bude verejnosť informovaná na webovej stránke www.ip.gov.sk.
Prípravy EU-OSHA na kampaň začínajúcu v roku 2020
Kampaň zameraná na poškodenia podporno-pohybovej sústavy ešte nemá určený názov. Rokovalo sa o ňom spolu s otázkou o načasovaní kampane na januárovom zasadnutí Riadiacej Rady EU-OSHA. Odznel názor, že aj keď hlavným cieľom kampane bude upozorniť na narastajúci počet ochorení podporno-pohybovej sústavy, v názve by sa nemalo hovoriť o chorobe či poškodení zdravia, ale má byť všeobecný. Zdravé pracoviská v názve ostanú, je to už tradíciou EU-OSHA kampaní. Uvažuje sa aj o inom časovom rozpätí, a síce o naplánovaní kampane na obdobie celých dvoch rokov, od októbra 2020 do novembra 2022. Pri kampani budú využité zdroje z projektov na túto tému, z ktorých viaceré majú byť ukončené v rokoch 2020 - 2021. Po ukončení jednotlivých fáz projektov bude EU-OSHA organizovať semináre, ktorých účastníci budú informovaní o výsledkoch projektov.
Kampaň zdôrazní prepojenie medzi poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a psychosociálnymi rizikami. Bude brať do úvahy dimenziu pohlavia, zdôrazní význam prevencie a v porovnaní s doterajšími kampaňami využije inovatívnejšie nástroje.
Choroby súvisiace s prácou
V súlade so strategickým rámcom EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 - 2020 je podpora p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.