Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku
Na problémy BOZP vyplývajúce zo starnutia európskej pracovnej sily sa zameral trojročný pilotný projekt s názvom "Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku". Projekt inicioval Európsky parlament a na riešenie bol zadaný EU-OSHA.
Cieľmi projektu bolo:
-
zlepšiť poznatky o existujúcich politikách a iniciatívach, ktoré riešia starnutie pracovnej sily a spôsob ich realizácie v 28 členských štátoch a 4 krajinách Európskeho združenia voľného obchodu,
-
poskytnúť spoľahlivé informácie a analýzy rozvoja politiky v oblasti BOZP vrátane rehabilitácie a návratu do práce,
-
uľahčiť výmenu osvedčených postupov z praxe.
Pri plnení sa vychádzalo z existujúceho politického rámca, kde bolo konštatované, že mnohé európske krajiny v posledných rokoch zaviedli a iniciovali množstvo programov v oblastiach zamestnanosti, verejného zdravia, sociálnej spravodlivosti, sociálnej politiky a odborného vzdelávania s cieľom riešiť problémy starnúcej pracovnej sily. Väčšina vlád zaviedla sociálno-ekonomické opatrenia, napr. reformy dôchodkového systému vrátane zvýšenia oficiálneho veku odchodu do dôchodku a obmedzenia prístupu k predčasnému odchodu do dôchodku, s cieľom vytvoriť zdravé pracovné prostredie pre všetkých a udržiavať pracovnú schopnosť až do veku ofi ciálneho vzniku nároku na starobný dôchodok.
Starnutie pracovnej sily je súčasťou viacerých politík a tieto problémy možno účinným spôsobom riešiť integrovaním koncepcie aktívneho starnutia do všetkých relevantných oblastí politiky, zahŕňajúc: stratégie flexibilného odchodu do dôchodku, podporovanie rovnakého zaobchádzania v zamestnaní, zlepšovanie prístupu k vzdelávaniu dospelých, odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu, vytváranie systémov a služieb pre pracovnú rehabilitáciu a podporu návratu do práce, podporovanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, posilnenie pracovnej zdravotnej starostlivosti a zavedenie pravidelných lekárskych prehliadok pre zamestnancov vo veku nad 45 rokov s cieľom umožniť včasné intervencie, zameranie snáh na zníženie nerovností v oblasti zdravia v najproblematickejších odvetviach a povolaniach, odborná príprava pracovníkov PZS, inšpektorov práce a expertov na BOZP v otázkach týkajúcich sa starnutia a práce, posilnenie zdravotnej výchovy a podpora zdravia s cieľom zmeniť dôraz na preventívne opatrenia, podporovanie solidarity medzi generáciami a vynakladanie úsilia na zmenu postoja voči starším ľuďom.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.