Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Rozvoj spolupráce medzi EU-OSHA a sieťou EEN
EU-OSHA je jedným z 15 členov Európskej siete podnikov (Enterprise Europe Network, skratka EEN), najväčšej siete podporujúcej malé a stredné podniky (ďalej „MSP“).
Sieť EEN, združujúca približne 3 000 odborníkov z 600 členských organizácií vo viac ako 60 krajinách, spravuje databázu podnikateľských príležitostí, podporuje MSP pri inováciách a pomáha im etablovať sa na medzinárodných trhoch. Viaceré služby poskytuje bezodplatne. EU-OSHA ako pridružený člen EEN prispieva k zlepšovaniu BOZP na pracoviskách malých a stredných podnikov. Medzi členské organizácie EEN patria aj obchodné a priemyselné komory, technologické centrá a výskumné ústavy.
Partnerstvo EU-OSHA a EEN v krajinách EÚ, Slovensko nevynímajúc, má za cieľ zvýšiť informovanosť MSP o význame BOZP a poskytnúť im jednoduchý prístup k praktickým informáciám a užitočným kontaktom na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ako sú napr. národné stretnutia partnerov, spoločné semináre a propagačné materiály na zvýšenie informovanosti.
Prehľad služieb poskytovaných zo strany EEN zdarma a viac informácií o spolupráci medzi EU-OSHA a sieťou EEN je zverejnených na webovej stránke EU-OSHA.
Medzinárodný deň mládeže –zdravé pracoviská pre mladých pracovníkov
Medzinárodný deň mládeže, ktorý sa konal 12. augusta 2016, mal za cieľ poukázať na problémy, ktorým v súčasnosti čelia mladí ľudia. Jedným z problémov je, že ľudia vo veku 18 až 24 rokov majú podľa európskych štatistík na pracoviskách až o 40% vyššiu mieru úrazovosti ako starší pracovníci. EU-OSHA sa zaviazala tento problém riešiť a súčasťou záväzku je, že v rámci súčasnej kampane sa propagujú zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.
Spôsoby, akými možno účinne chrániť mladých pracovníkov, možno nájsť v zdrojoch EU-OSHA v sekcii o mladých pracovníkoch. Viaceré informácie o konkrétnych rizikách, ktorým mladí ľudia čelia nájdete aj na platforme OSHwiki.
Rodové hľadisko v súvislosti so starnutím pracovnej sily
Určité faktory, medzi ktoré možno zahrnúť aj vek a pohlavie, znásobujú pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci a stupeň závažnosti možných následkov na zdraví jedinca. Tieto fakty potvrdzujú viaceré štatistiky a zistenia Eurostatu a odvolávajú sa na ne aj zdroje EU-OSHA.
Rovnováha pohlavia na pracoviskách EÚ:
– Podiel zamestnaných žien v terajších 28 krajinách EÚ sa zvýšil z 59,4% v roku 2004 na 63,5% v roku 2014, aj keď zastúpenie žien na pracovnom trhu naprieč európskymi krajinami je značne rozdielne (Eurostat, 2015).
– V rozmedzí rokov 2002 a 2014 vzrástla miera zamestnanosti starších osôb (55 až 64 rokov) a tento rast bol silnejší u žien (29,1% až 45,2%), ako u mužov (48,2% až 58,9%) (Eurostat, 2015).
– Vo vykonávaní práce na čiastočný úväzok prevládajú ženy, čo dáva predpoklad na obmedzenie ich prístupu k pod
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.