Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
EU prieskum verejnej mienky k dôležitým aspektom BOZP na pracoviskách
Na stránke agentúry je zverejnený výsledok posledného prieskumu verejnej mienky zamestnancov EÚ, ktorý poukazuje na to, že až polovica zamestnancov v Európe si myslí, že pracovný stres je bežný a štyria z desiatich si myslia, že sa na ich pracovisku nerieši vhodným spôsobom.
Neistota zamestnania a reorganizácia pracovných miest sa považuje za najčastejšiu príčinu pracovného stresu v Európe.
O programoch alebo politikách, zameraných na zjednodušenie pracovného života zamestnancov až do veku odchodu do dôchodku alebo aj po jeho dosiahnutí, existuje len nízka informovanosť, hoci väčšina zamestnancov podporuje ich zavedenie do praxe. Tlačová správa a úplné výsledky prieskumu, kde možno nájsť a s inými názormi porovnať aj názory slovenských respondentov sú na webovej stránke agentúry https://osha.europa.eu/sk/teaser/opinion-poll-2013.
Aktualizovaná príručka o prevencii expozície azbestu produkovaného z odpadu
Francúzsky inštitút kompetentný pre oblasť prevencie pracovných rizík, ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov a prevenciu pracovných úrazov alebo chorôb z povolanie (ďalej "INRS") vydáva novú verziu príručky pre odborníkov podieľajúcich sa na odstraňovaní azbestového odpadu. Dokument poskytuje informácie na podporu hodnotenia rizík a výbere vhodných preventívnych opatrení. Návod je určený pre manažérov a zamestnancov pri recyklácii a likvidácii zariadení s obsahom azbestu. Je ilustrovaný početnými obrázkami a podáva praktické informácie pripomínajúce základné kritériá, ktoré treba vziať do úvahy pri spracovaní odpadov s obsahom nebezpečného azbestu.
Je k dispozícii v anglickom jazyku na webovej stránke EU OSHA https://osha.europa.eu/en/news.
Na Slovensku rieši danú problematiku Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci. Na činnosti, pri ktorých pracovníci v priebehu práce sú alebo môžu byť vystavení prachu pochádzajúcemu z azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest sa vzťahuje systém oznamovacej povinnosti. Zamestnávateľ pred začiatkom prác súvisiacich s akoukoľvek činnosťou pri ktorej by mohli byť zamestnanci exponovaní prachom z azbestu alebo z materiálov, ktoré obsahujú azbest je povinný predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva oznámenie, ktorého obsah je špecifikovaný v § 3 Oznamovanie činnosti príslušného nariadenia vlády.
Inšpektoráty práce vykonávajú preventívne kontroly zamerané na plnenie povinností zamestnávateľa pri činnostiach, kedy zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci exponovaní prachom z azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest a tiež na základe podnetov zamestnancov a iných osôb. Pri týchto sa zisťuj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.