Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Ekonomické náklady na pracovné úrazy a choroby z povolania (1.) Náklady a prínosy k BOZP

Dátum:

Pracovné úrazy a choroby z povolania majú popri sociálnych a iných dôsledkoch aj výrazné ekonomické dopady v podobe vyplatených náhrad na odškodnom (náhrada straty na zárobku, bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, náklady vynaložené na liečenie, výživné pozostalým, a i.), nákladov liečebnej starostlivosti v ambulantnom a ústavnom liečení, vyplatených dávok nemocenského poistenia za dni pracovnej neschopnosti, vyplatených dávok dôchodkového zabezpe čenia (invalidné, vdovské, sirotské dôchodky). K uvedenému treba prirátať aj straty vo výrobe vzniknuté v dôsledku absencie postihnutých pracovníkov. Pre poznanie nákladov a dôsledkov pracovných úrazov a chorôb z povolania je treba na podnikovej úrovni poznať a "mať zrátané" koľko to stojí.

Ekonomické náklady na pracovné úrazy a choroby z povolania (1.) Náklady a prínosy k BOZP
RNDr.
Miroslava
Kordošová
PhD.,
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava
Náklady na pracovné úrazy
Každý rok sa viac ako 5 miliónov pracovníkov v EÚ vážne zraní pri práci (úrazy, ktoré majú za následok najmenej 3-dňovú práceneschopnosť), pričom 5 500 úrazov na pracovisku je smrteľných, čo znamená cca 146 miliónov stratených pracovných dní. Takmer štvrtina európskych pracovníkov tvrdí, že ich pracovné podmienky predstavujú bezpečnostné riziko.
Pracovné úrazy spôsobujú nielen osobné utrpenie, ale aj vysoké náklady. Štúdia z roku 2010 ukázala, že každé euro investované do prevencie pracovných úrazov má návratnosť 1,29 až 2,89 EUR.
Zlepšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zvyšovanie kultúry práce a úrovne pracovných podmienok môže podnikom, zamestnancom a celej spoločnosti ako celku priniesť ekonomické výhody.
Pracovné úrazy, choroby z povolania a iné poškodenia zdravia pri práci môžu podnikom spôsobovať vysoké náklady a výdavky. Veľký a závažný dopad môžu mať najmä na malé podniky a mikropodniky. Je však ťažké presvedčiť zamestnávateľov a vedenie firiem o rentabilite bezpečnejších a zdravších pracovných podmienok. Účinným spôsobom môže byť vypracovanie finančných alebo ekonomických nákladov na úrazy a prínosov v prípade prevencie úrazov. Celkové náklady a prínosy zahŕňajú nielen zjavné, ale aj skryté náklady, spolu s nákladmi, ktoré sa dajú jednoducho kvantifikovať a s tými, ktoré sa dajú vyjadriť iba kvantitatívne. Pracovné úrazy sú záťažou pre mnohé strany. Podniky často nenesú plné náklady na úrazy, či choroby z povolania či pracovnú neschopnosť súvisiacu s prácou. Úrazy spôsobujú náklady aj ďalším podnikom (Sociálna poisťovňa, poistné fondy, zdravotné poistenie a pod.), jednotlivým pracovníkom - zamestnancom a spoločnosti ako celku.
V mnohých krajinách existujú nariadenia, ktoré "nejakým spôsobom" premietajú náklady späť na podnik, alebo na osobu, ktorá tieto náklady spôsobila tzv. internalizácia nákladov.
Môže to fungovať ako ekonomický stimul na predchádzanie zraneniam alebo pracovným úrazom v budúcnosti. Princípy internalizácie nákladov na úrazy sú uvedené v tab. č. 1.
Tab. č. 1: Princípy internalizácie nákladov na úrazy na podniky
I--------------------I-------------------------------------------------------I I Metóda       I                            I I internalizácie   I       Princíp alebo príklady          I I nákladov      I                            I I--------------------I-------------------------------------------------------I I Zodpovednosť za  I Pracovníci alebo poisťovne si môžu nárokovať na    I I škodu       I náhradu škody spôsobenej zraneniami pri práci alebo  I I          I chorobami z povolania.                I I--------------------I-------------------------------------------------------I I Právne sankcie,  I Inšpektorát práce môže uložiť finančné pokuty,    I I pokuty       I požadovať zlepšenia alebo dočasne zastaviť výrobu.  I I--------------------I-------------------------------------------------------I I Diferenciácia   I Poisťovne alebo verejné fondy upravujú poistné v   I I poistného     I prípade zvýšeného rizika úrazov, zranení pri práci a I I          I chorôb z povolania. Poistné sa tiež môže upravovať  I I          I podľa predchádzajúcich plnení.            I I--------------------I-------------------------------------------------------I I Platby počas    I Povinnosť (čiastočne) platiť mzdu počas obdobia    I I práceneschopnosti I práceneschopnosti alebo invalidity.          I I--------------------I-------------------------------------------------------I I Regulovanie    I Atraktívnosť pre nových zamestnancov, výhody pri   I I trhu        I získavaní vládnych zákaziek. Zlepšenie "hodnotenia  I I          I úrazovosti" pre subdodávateľov v prípade verejných  I I          I súťaží. Má to vplyv na dobré meno podniku.      I I--------------------I-------------------------------------------------------I Zdroj: EA-BOZP, Bilbao, 2007 
Prehľad nákladových faktorov
Najlepším spôsobom ako získať dobrý prehľad o nákladoch súvisiacich s pracovnými úrazmi, je urobiť ekonomické hodnotenie, ktoré možno urobiť na úrovni:
1.
jednotlivých zamestnancov a pracovníkov,
2.
podniku,
3.
spoločnosti ako celku.
Neexistuje definitívny zoznam nákladových faktorov, ktoré majú byť zahrnuté do hodnotenia. Minimálny súbor nákladových faktorov však vyplýva z teórie a praxe.
Doplnenie a zmeny treba urobiť v závislosti od účelu hodnotenia, štruktúry sociálneho zabezpečenia v danej krajine a pod. Zostavovanie zoznamu nákladových faktorov je jednou z kľúčových činností pri akomkoľvek ekonomickom posudzovaní. Tab. č. 2 a 3 poskytujú prehľad nákladových faktorov, ktoré sa môžu použiť ako východisko pre hodnotenia na individuálnej úrovni a na úrovni spoločnosti.
Tab. č. 2: Prehľad parametrov priamo súvisiacich s nákladmi na zranenia a choroby na individuálnej úrovni
I--------------------I------------------------------I------------------------I I   Parameter   I Opis             I Ako získať peňažné   I I          I               I vyjadrenie       I I--------------------I------------------------------I------------------------I I   Zdravie    I - hospitalizácia (lôžkodni) I Výdavky na zdravotnú  I I          I - iná lekárska        I starostlivosť, ktoré  I I          I  starostlivosť, napr.    I nie sú kompenzované  I I          I  mimo-nemocničné ošetrenie, I poistením alebo    I I          I  lieky           I zamestnávateľmi.    I I          I - trvalá invalidita (počty, I            I I          I  vek pacienta)       I            I I          I - iná ako liečebná      I            I I          I  rehabilitácia (napr.    I            I I          I  pracovná), prestavby domov I            I I          I  a bytov          I            I I--------------------I------------------------------I------------------------I I  Kvalita života  I - predpokladaná dĺžka života I Ochota akceptovať,   I I          I - predpokladaná dĺžka života I ochota platiť. Výška  I I          I  zdravého človeka      I nárokov a odškodnení. I I          I - kvalitne prežité roky   I            I I          I  života (QALY)       I            I I          I - roky života stratené kvôli I            I I          I  zhoršenému zdraviu alebo  I            I I          I  predčasnej smrti (DALY)  I            I I--------------------I------------------------------I------------------------I I   Zármutok a   I - u obetí, ale tiež u    I Nie je dostupná žiadna I I   utrpenie   I  príbuzných a priateľov   I spoľahlivá metóda.   I I--------------------I------------------------------I------------------------I I  Súčasné straty  I - strata príjmu zo súčasného I Zníženie súčasného   I I    príjmu    I  a ďalšieho zamestnania   I príjmu, strata mzdy.  I I--------------------I------------------------------I------------------------I I Strata budúcich  I - vrátane ďalšieho      I Rozdiely medzi     I I možných zárobkov I  zamestnania        I celkovým očakávaným  I I          I               I zárobkom, budúcim   I I              I               I príjmom a celkovým   I I          I               I odškodnením alebo   I I          I               I dôchodkami.      I I--------------------I------------------------------I------------------------I I Výdavky, ktoré nie I - napr. náklady na prepravu, I Súhrn všetkých ďalších I I   sú pokryté   I  návštevy nemocníc, náklady I nákladov obete a    I I poistením alebo  I  vznikajúce v prípade    I jeho/jej rodiny (ktoré I I  odškodnením   I  smrteľných úrazov, náklady I nie sú kompenzované). I I          I  na pohreb         I            I I--------------------I------------------------------I------------------------I
Tab. č. 3: Prehľad parametrov priamo súvisiacich s nákladmi na zranenia a choroby na úrovni spoločnosti ako celku
I--------------------I------------------------------I------------------------I I   Parameter   I       Opis       I Ako získať peňažné   I I          I               I vyjadrenie       I I--------------------I------------------------------I------------------------I I           Náklady súvisiace so zdravím             I I--------------------I------------------------------I------------------------I I   Zdravie    I - hospitalizácia (lôžkodni) I Skutočné výdavky na  I I          I - iná lekárska        I lekársku starostlivosť I I          I  starostlivosť, napr.    I a rehabilitáciu.    I I          I  mimo-nemocničné ošetrenie, I            I I          I  lieky, rehabilitácia    I            I I          I - trvalá invalidita (počty, I            I I          I  vek pacienta)       I            I I          I - iná ako liečebná      I            I I          I  rehabilitácia (napr.    I            I I          I  pracovná), prestavby domov I            I I--------------------I------------------------------I------------------------I I   Smrteľné úrazy (počty, vek pacientov)    I Ochota platiť alebo  I I                          I ochota akceptovať.   I I--------------------I-----------------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.