Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov pri používaní chemických látok a zmesí (REACH a expozičné scenáre)

Dátum:

Podľa tejto celoslovenskej úlohy boli previerky zaradené do plánu hlavných úloh Národného inšpektorátu práce na rok 2017 na základe projektu Európskej chemickej agentúry REF-5 zameraného na kontrolu kariet bezpečnostných údajov (ďalej "KBÚ") vrátane kontroly expozičných scenárov, na kontrolu hodnotenia rizík, prijímanie opatrení na zníženie rizík pri manipulácii a skladovaní nebezpečných chemických látok, ako aj na pracovné podmienky zamestnancov na pracoviskách a ako aj prítomnosťou nebezpečných chemických faktorov.

Kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov pri používaní chemických látok a zmesí (REACH a expozičné scenáre)
Ing.
Daniela
Gecelovská
PhD.,
Národný inšpektorát práce, Košice
Cieľom bolo overiť, či zamestnávatelia prijali opatrenia na zníženie expozície nebezpečným faktorom pri práci v súlade s informáciami uvedenými v rozšírených KBÚ.
Pri vykonávaní previerok podľa tejto úlohy sa bolo treba zamerať najmä na prijímanie opatrení na zníženie rizík, ktoré majú byť uvedené pre konkrétny spôsob použitia týchto látok v expozičných scenároch.
Úlohou previerok bolo zlepšiť poznatky zamestnávateľov a zamestnancov o informáciách uvedených v rozšírených KBÚ a zmapovať situáciu vo firmách vo vzťahu k prijatým opatreniam súvisiacim s odporučeniami výrobcu / dovozcu / následného užívateľa.
Pri previerkach boli vyplnené dotazníky, v ktorých bola identifikovaná rola subjektu (výrobca, dovozca, následný užívateľ) a boli identifikované nebezpečné chemické látky používané v danom subjekte. Dotazníky boli zaslané do Európskej chemickej agentúry v Helsinkách.
Komentár k zistenému stavu
Podľa obsahového zamerania v roku 2017 malo byť skontrolovaných 8 subjektov v každom kraji. Všetky inšpektoráty práce splnili požiadavku týkajúcu sa počtu skontrolovaných subjektov. Pri previerkach vykonaných podľa tohto obsahového zamerania bolo skontrolovaných spolu 67 subjektov. V týchto subjektoch bolo skontrolovaných spolu 155 nebezpečných látok z celkového počtu chemikálií pre ktoré bolo relevantné vyžadovať expozičné scenáre vzhľadom na vyrobené, respektíve dovezené množstvo za rok (988 nebezpečných chemických látok).
Inšpektori práce teda skontrolovali 15,8% nebezpečných chemických látok v kontrolovaných subjektoch.
V členení podľa odvetvia ekonomických činností bolo skontrolovaných najviac subjektov - 45 v priemyselnej výrobe. Počet skontrolovaných subjektov v členení podľa SK NACE je uvedený v tab. č. 1.
Tab. č. 1: Kontrolované subjekty podľa SK NACE
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I                   Kontrolované subjekty podľa SK NACE                  I I----------------------I-------------------------------------------------------------------------------------I I           I                   IP sídla                    I I----------------------I------------I--------I---------I-------I--------I----------I--------I--------I-------I I SK NACE (činnosť) - I   IP   I  IP  I  IP  I IP  I  IP  I IP Ban. I  IP  I  IP  I Spolu I I A - U        I Bratislava I Trnava I Trenčín I Nitra I Žilina I Bystrica I Prešov I Košice I    I I----------------------I------------I--------I---------I-------I--------I----------I--------I--------I-------I I P
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.