Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Dátum:

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
MPH,
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Problematiku súvisiacu s výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu v otázkach rozoberá:
MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Úrad verejného zdravotníctva SR
(Pokračovanie z predchádzajúceho čísla, ďalšie otázky k téme "Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci")
11. Je určená náplň (rozsah vyšetrení) lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci?
Áno. Na zabezpečenie jednotného postupu lekárov vykonávajúcich lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti na prácu vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR s účinnosťou od 1. februára 2014 odborné usmernenie o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Odborné usmernenie je uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR a na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR (www.health.gov.sk).
Odborné usmernenie obsahuje 70 náplní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Časť náplní lekárskych preventívnych prehliadok sa týka zamestnancov exponovaných v pracovnom prostredí rôznym fyzikálnym, chemickým a biologickým faktorom a časť tvoria náplne lekárskych preventívnych prehliadok, ktoré sú podmienkou vykonávania určených pracovných činností na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podmienkou obsluhy určených pracovných prostriedkov.
Náplne vstupných, periodických, výstupných a následných lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci obsahujú základné vyšetrenia a doplnkové vyšetrenia.
Základné vyšetrenia sú neoddeliteľnou súčasťou každej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.
Dôležitou súčasťou základných vyšetrení je anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy. Lekár v odôvodnených prípadoch individuálne indikuje okrem povinných základných vyšetrení aj doplnkové vyšetrenia, ktorých súčasťou sú najmä laboratórne vyšetrenia a vyšetrenia lekárov - špecialistov (napr. kardiologické, nefrologické, psychiatrické, neurologické, pneumologické vyšetrenie, atď.).
Pre účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu si môže lekár, ktorý posudzovanie vykonáva, vyžiadať údaje o zdravotnom stave zamestnanca zo zdravotnej dokumentácie od zmluvného praktického lekára zamestnanca (poistenca), ktorý je povinný tieto údaje poskytnúť podľa § 24 ods. 4 písm. g) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 576/2004 Z.z.").
12. Čo je to lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu?
Lekár zaznamenáva výsledky vyšetrení vykonaných v rámci lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci do zdravotnej dokumentácie a po posúdení zdravotnej spôsobilosti na prácu vypracuje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (ďalej "lekársky posudok").
Otázky na jednu tému Lekársky posudok obsahuje:
-
evidenčné číslo,
-
údaje o zamestnávateľovi (obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa; obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide o právnickú osobu),
-
meno a priezvisko zamestnanca,
-
dátum narodenia zamestnanca,
-
adresu bydliska zamestnanca,
-
pracovné zaradenie zamestnanca,
-
posudzovanú prácu zamestnanca,
-
faktor (faktory) práce a pracovného prostredia,
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.