Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Najvýznamnejšie zdraviu škodlivé faktory pracovného prostredia - vibrácie

Dátum:

Sú jedným z významných zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí. Vibráciami sa rozumie mechanické kmitanie a chvenie pevných telies. V pracovnom prostredí vznikajú najmä pri mechanickom kmitaní a chvení strojov, nástrojov a predmetov. Vibráciám sú vystavení najmä pracovníci v lesnom hospodárstve pri ťažbe dreva ručnými motorovými pílami, v baniach pri ťažbe uhlia a rudy, v stavebníctve pri práci s ručným pneumatickým náradím (pneumatickými zbíjačkami, vŕtačkami, pechovačkami), pri brúsení nástrojov a výrobkov, pri pridržovaní výrobkov, ktoré pri opracovávaní vibrujú, pri búraní objektov s použitím ručných pneumatických kladív a zbíjačiek, pri práci so stavebnými, lesníckymi a poľnohospodárskymi strojmi.

Najvýznamnejšie zdraviu škodlivé faktory pracovného prostredia - vibrácie
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
MPH
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Vibrácie môžu pôsobiť na celé telo zamestnanca alebo miestne, pričom najčastejšie pôsobia na ruky. Prenášajú sa na jednu alebo obidve ruky z rukovätí vibrujúcich nástrojov a strojov, napr. z motorových píl, krovinorezov a pneumatických nástrojov alebo z povrchu výrobkov držaných rukou, ktoré pri opracovávaní vibrujú. Pri práci s vibrujúcimi nástrojmi sa vibrácie šíria z rúk na predlaktie a celé rameno. Vibrácie prenášané na celé telo sa na zamestnanca môžu prenášať aj z vibrujúceho sedadla, podlahy alebo plošiny, pričom pôsobia na celý organizmus, napr. u vodičov ťažkých nákladných aut, u baníkov pri práci s banskými mechanizmami. Môžu sa prenášať len na určitú časť tela, ktorej sa dotýka vibrujúci nástroj, napr. pôsobenie vibrácií z prenosných krovinorezov alebo chrbtových postrekovačov.
Na účely ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci pred rizikami z expozície vibráciám sú na 8-hodinovú pracovnú zmenu legislatívne určené akčné hodnoty expozície vibráciám a limitné hodnoty expozície vibráciám.
Pri prenose vibrácií na ruky:
-
akčná hodnota
výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií prenášaných na ruky je 2,5 m.s na -2 ,
-
limitná hodnota
výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií prenášaných na ruky je 5,0 m.s na -2 .
Pri prenose vibrácií na celé telo:
-
akčná hodnota
výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií prenášaných na celé telo je 0,5 m.s na -2,
-
limitná hodnota
výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií prenášaných na celé telo je 1,15 m.s na -2 .
Akčná a limitná hodnota expozície vibráciám prenášaným na celé telo zamestnanca je približne 5-násobne nižšia ako akčná a limitná hodnota pri prenose vibrácií na ruky zamestnanca.
Pri dodržiavaní uvedených prípustných hodnôt expozície vibráciám v pracovnom prostredí je predpoklad, že vystavenie vibráciám pri dlhodobej expozícii nebude viesť k negatívnemu účinku na zdravie zamestnancov. Prekročením najvyššie prípustnej hladiny vibrácií v pracovnom prostredí (akčnej hodnoty výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií prenášaných na ruky - 2,5 m.s na -2, akčnej hodnoty výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií prenášaných na celé telo - 0,5 m.s na -2) je ohrozené zdravie zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný dať orgánu verejného zdravotníctva návrh na určenie rizikových prác (práce zaradené do kategórie 3 alebo 4) a vykonať všetky dostupné opatrenia na zníženie expozície vibráciám.
Zamestnanci nemôžu byť exponovaní vibráciám prekračujúcim limitnú hodnotu expozície vibráciám prenášaným na ruky (5,0 m.s na -2), ani limitnú hodnotu expozície vibráciám prenášaným na celé telo (1,15 m.s na -2).
Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík pri expozícii vibráciám je upravená v prílohe č. 1, písm. c) k vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií:
Kategória 1
Práce sú vykonávané za podmienok, pri ktorých nie sú prekročené kritériá pre zaradenie do kategórie 2.
Kategória 2
Práce, pri ktorých nie sú prekročené akčné hodnoty expozície vibráciám, ale hodnoty normalizovaného zrýchlenia vibrácií prekračujú 0,5-násobok akčných hodnôt expozície vibráciám.
Kategória 3
Práce, pri ktorých sú prekročené akčné hodnoty expozície vibráciám, ale hodnoty normalizovaného zrýchlenia vibrácií neprekračujú 1,5-násobok akčných hodnôt expozície vibráciám.
Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá kritériám kategórie 2, ale súčasne spolupôsobia ďalšie faktory práce alebo pracovného prostredia, najmä dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie, chlad a vlhkosť.
Práce, pri ktorých odpoveď organizmu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.