Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Návrh jednotlivých krokov procesu pozorovania programu "Bezpečnosť založená na správaní"

Dátum:

Návrh jednotlivých krokov procesu pozorovania programu "Bezpečnosť založená na správaní"
prof. Ing.
Hana
Pačaiová
PhDr.
Ing.
Zuzana
Kotianová
PhD.
TU Košice
Podstata úspešného manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) spočíva v konaní a komunikácii vedenia v súvislosti so spôsobom, ako pracovníci na všetkých úrovniach chápu a "cítia" vysoké štandardy a očakávania svojich nadriadených a či akceptujú ich záväzok ako pevný a nefalšovaný. Ak si zamestnanci myslia, že vedenie demonštruje svoj záväzok k bezpečnosti iba preto, lebo je to politicky korektné, avšak v skutočnosti sú ich rozhodnutia ovplyvnené iba výrobou alebo nákladmi, potom budú danú demonštráciu pokladať za niečo, čo ich obmedzuje a budú cynickí voči bezpečnostným iniciatívam firmy. Aj keď uvedený prvok nie je jednoznačne zadefinovaný v rámci súčasných štandardizovaných systémov manažérstva BOZP, jeho dopad na samotný systém je obrovský (Skiner, B. F., 1938).
Kultúra BOZP
Pojem "kultúra" pochádza z latinčiny a znamená súhrn materiálnych a duchovných výsledkov ľudskej činnosti. Ak sa hovorí o "kultúre bezpečnosti" (obr. č. 1), ide o súhrn všetkých ľudských činností, ktoré vytvárajú podmienky na bezpečnú prácu a život.
Predpokladom na zavádzanie kultúry bezpečnosti je vytváranie pracovných podmienok, v ktorých sa bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci chápe ako spoločná úloha zamestnávateľov a zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia podniku.
Obr. č. 1: Kultúra BOZP
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Na to, aby bolo možné tieto podmienky zabezpečiť, je nutné rešpektovať nasledujúce zásadné princípy:
-
na dosiahnutie bezpečnosti a teda znižovanie rizika na hodnotu jeho akceptovateľnosti nestačí vykonať opatrenie podľa predpisov a noriem, ale aj opatrenia presahujúce rámec právnych požiadaviek,
-
neexistuje nulové riziko a neexistuje absolútna bezpečnosť,
-
hranica akceptovateľného rizika nie je pevná hodnota, mení sa podľa stupňa spoločenských hodnôt, technickej a kultúrnej úrovne spoločnosti a stavu poznania a na základe výsledkov vedeckého výskumu,
-
ani podrobné analýzy rizík a následne prijatie príslušných opatrení nezaručuje, že nedôjde k úrazu alebo inej nežiaducej udalosti, a preto musí byť súčasťou preventívnych opatrení aj príprava na zvládnutie tejto udalosti,
-
o existencii zostatkových rizík musia byť informovaní zamestnanci, užívatelia strojov a zariadení a iné osoby, ktorých sa ohrozenie týka,
-
riziko musí zvládnuť ten, kto ho vytvára - konštruktér vo svojom návrhu, výrobca vo svojom výrobku a zamestnávateľ v práci, ktorú zamestnancovi zadáva,
-
treba zabezpečiť podmienky na neustále vzdelávanie a sprostredkovanie nových výsledkov vedy a výskumu v oblasti BOZP pre všetky skupiny v spoločnosti, teda nielen zamestnancov a zamestnávateľov, ale aj pre všetkých mimo pracovného procesu tzv. tretie osoby.
Manažéri a kontrolóri menia správanie druhých pomocou svojich vlastných činností (alebo nečinnosti). Môžu zvýšiť správanie (pozitívne alebo negatívne posilnenie), alebo môžu zredukovať správanie (trestanie alebo zrušenie).
Ľudské chyby
Výsledky prieskumu potvrdzujú, že asi 86% až 96% úrazov, ku ktorým dôjde v súčasnosti, sú zapríčinené nebezpečným správaním, a nie v dôsledku zlyhania stroja alebo v dôsledku prostredia.
Spoľahlivosť systému RSC je možné určiť vyjadrením kombinácie spoľahlivosti dvoch faktorov a to strojového zariadenia a človeka:
RSC = RC x RS
RC - spoľahlivosť ľudského faktora
RS - spoľahlivosť zariadenia
Spoľahlivosť ľudského faktora (činiteľa) je obvykle definovaná ako pravdepodobnosť, že človek bude správne vykonávať určitú požadovanú činnosť, počas stanovenej doby bez konania akýchkoľvek vedľajších aktivít, ktoré by mohli ovplyvniť spoľahlivosť celého systému (Skřehot, P. a kol., 2009).
Kvantitatívne vyjadrenie spoľahlivosti človeka, okrem odhadu pravdepodobnosti zlyhania (Human Error Probability - HEP), je možné vyjadriť aj ako ukazovateľ intenzity ľudských chýb na jeden milión vykonaných operácií, tzv. Basic Error Rates (BER) - tab. č. 1.
Tab
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.