Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Netepelné účinky statických a nízkofrekvenčných elektromagnetických polí a ochrana zdravia

Dátum:

Pri práci alebo pobyte zamestnancov v prostredí s výskytom statických magnetických polí a nízkofrekvenčných elektromagnetických polí dochádza k interakcii medzi týmito poľami a ľudským tkanivami. Dôsledkom tejto interakcie sú priame biofyzikálne - netepelné účinky, ako je elektrická stimulácia nervov, svalov alebo zmyslových orgánov. Na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou statickému magnetickému poľu a nízkofrekvenčnému elektromagnetickému poľu sú prílohe č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 209/2016 Z.z. [1] (ďalej len "nariadenie vlády") ustanovené limitné a akčné hodnoty expozície.

Netepelné účinky statických a nízkofrekvenčných elektromagnetických polí a ochrana zdravia
Ing.
Roman
Drahoš
Ing.
Milan
Drahoš
D2R engineering, s.r.o., Poprad
Úvod
Netepelné účinky statických magnetických polí (0 až 1 Hz) a nízkofrekvenčných elektromagnetických polí (1 Hz až 10 MHz) sú vyvolané indukovanou intenzitou elektrického poľa vo vnútri telesného tkaniva, ktorá spôsobuje elektrickú stimuláciu nervov, svalov alebo zmyslových orgánov. Elektrická stimulácia môže mať škodlivý vplyv na duševné a telesné zdravie zamestnancov a v prípade stimulácie zmyslových orgánov sa môžu vyvolať aj prechodné symptómy, ako sú závrate alebo klamlivé zrakové vnemy [2].
Netepelné účinky nízkofrekvenčných elektromagnetických polí s prihliadnutím na elektrickú zložku a magnetickú zložku sa členia na:
-
účinky nízkofrekvenčných elektrických polí,
-
účinky nízkofrekvenčných magnetických polí.
Na ochranu zdravia zamestnancov pred netepelnými účinkami statických magnetických polí a nízkofrekvenčných elektrických a magnetických polí sú zavedené limitné hodnoty veličín charakterizujúcich expozíciu pre zdravotné účinky (stimulácia nervových a svalových tkanív) a pre zmyslové účinky (prechodné zmeny zmyslového vnímania a mierne zmeny mozgových funkcií).
Na účely preukázania dodržania príslušných limitných hodnôt veličín expozície zamestnancov nízkofrekvenčnému elektrickému a magnetickému poľu a na prijatie ochranných a preventívnych opatrení sú ustanovené aj akčné hodnoty veličín expozície (dolné, horné).
Statické magnetické polia
Netepelné účinky vonkajších statických magnetických polí sa prejavia len pri pohybe zamestnancov v takomto poli. Pohyb vyvoláva vznik indukovaných elektrických polí v tkanivách a tieto polia môžu ovplyvňovať nervové tkanivá. Napr. orgány rovnováhy v uchu sú zvlášť citlivé, čo vedie k pocitom závratu (vertigo) pri chôdzi alebo rýchlych pohyboch hlavou v poli. Ovplyvnený môže byť aj jazyk, na ktorom vzniká chuťový vnem ako kovová pachuť. Uvedené účinky sú prechodné a ustanú ak pohyb zamestnanca prestane alebo sa výrazne spomalí.
Výnimkou je pobyt v prostredí s veľmi vysokými hodnotami magnetickej indukcie B aj bez pohybu zamestnancov (v pokoji), kde sa môžu prejaviť účinky na srdce a mozog (zdravotné účinky). Pri práci v blízkosti zdroja statického magnetického poľa sa prejavuje aj nevoľnosť a ďalšie nešpecifi kované symptómy.
Ochrana zdravia zamestnanca pred účinkami vonkajšieho statického magnetického poľa je zabezpečená dodržaním (neprekročením) limitných hodnôt magnetickej indukcie B0,L pre zmyslové účinky a pre zdravotné účinky.
Pre zmyslové účinky, limitné hodnoty magnetickej indukcie vonkajšieho statického magnetického poľa sa vzťahujú pre bežné pracovné podmienky (B0,L,zmys,BPP) a pre miestnu expozíciu končatín (B0,L,zmys,MEK). Pre zdravotné účinky, limitná hodnota magnetickej indukcie vonkajšieho statického magnetického poľa sa vzťahuje pre kontrolované pracovné podmienky (B0,L,zdrav,KPP).
V tab. č. 1 sú uvedené limitné hodnoty magnetickej indukcie vonkajšieho statického magnetického poľa B0L pre zmyslové a zdravotné účinky.
Tab. č. 1: Limitné hodnoty magnetickej indukcie statického magnetického poľa B0L pre zmyslové a zdravotné účinky
I------------------------------------------------I-------------------I I        Zmyslové účinky         I Zdravotné účinky I I----------------------------I-------------------I-------------------I I Bežné pracovné podmienky I Miestna expozícia I  Kontrolované  I I              I   končatín   I   pracovné   I I          
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.