Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Nové zákony s účinnosťou od 1. apríla 2018 (posudzovanie zhody a sprístupňovanie určeného výrobku na trhu, technická normalizácia a výmena informácií o technickom predpise)

Dátum:

Nové zákony s účinnosťou od 1. apríla 2018 (posudzovanie zhody a sprístupňovanie určeného výrobku na trhu, technická normalizácia a výmena informácií o technickom predpise)
Ing.
Tamara
Paceková
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
Zákon č. 56/2018 Z.z. zo 6. februára 2018 o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákonom č. 56/2018 Z.z. (§ 33 Zrušovacie ustanovenie) sa zrušuje zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení.
Tento zákon (ako jeden z troch zákonov, ktorý nahradí zákon č. 264/1999 Z.z.) bude aj naďalej komplexne upravovať povinnosti jednotlivých hospodárskych subjektov (výrobca, splnomocnený zástupca výrobcu, dovozca a distribútor) v tejto oblasti, pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy v oblasti sprístupňovania určených výrobkov na trhu, procesné ustanovenia týkajúce sa autorizácie orgánov posudzovania zhody, procesné ustanovenia upravujúce notifi káciu autorizovaných osôb voči Európskej komisii a členským štátom Európskej únie, posudzovanie zhody výrobku, posudzovanie zhody určeného výrobku a postupy posudzovania zhody určeného výrobku, dohľad nad dodržiavaním tohto zákona, sankcie a informačné povinnosti.
Zákon zabezpečuje implementáciu:
-
článkov 22 až 43 a 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES (Ú.v. EÚ L 81, 31.3.2016),
-
článkov 20 až 41 a 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú.v. EÚ L 81, 31.3.2016),
-
článkov 19 až 40, 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES (Ú.v. EÚ L 81, 31.3.2016),
-
článkov 35 až 50 a 93 až 100, 113 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú.v. EÚ L 117, 5.5.2017),
-
článkov 31 až 46 a 88 až 95, 106 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (Ú.v. EÚ L 117, 5.5.2017).
Úrad je notifikujúcim orgánom podľa osobitných predpisov, ktoré sú demonštratívne uvedené v poznámke pod čiarou a vykonáva autorizáciu a notifikáciu podľa § 11 až 19 zákona a zároveň sa ustanovujú k uvedeným právnym predpisom orgány dohľadu.
Najdôležitejšie ustanovenia pre prevádzkovateľa určených výrobkov (technických zariadení)
Povinnosti hospodárskych subjektov
Pri nadobudnutí určeného výrobku treba vedieť povinnosti hospodárskych subjektov (výrobca - § 5, splnomocnený zástupca výrobcu - § 6, dovozca - § 7 a distribútor - § 8), najmä nasledovné povinnosti výrobcu:
-
vypracovať technickú dokumentáciu ustanovenú technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody,
-
vypracovať a vydať vyhlásenie o zhode určeného výrobku, ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode určeného výrobku podľa § 23 zákona a podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody,
-
označiť určený výrobok značkou podľa § 24, ak je určený výrobok označený označením CE, umiestniť na určený výrobok označenie CE podľa § 25, ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody,
-
umiestniť na určený výrobok označenie typu alebo označenie série, označenie šarže alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu určeného výrobku, alebo ak to rozmer alebo povaha určeného výrobku neumožňujú, uviesť požadované informácie na obale alebo v sprievodnej dokumentácii určeného výrobku, ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody,
-
uviesť na určenom výrobku svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej ho možno zastihnúť, ak nie je zhodné so sídlom alebo s miestom podnikania a ak obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme a iné ako arabské číslovky alebo rímske číslovky; ak to nie je možné, požadované údaje uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii určeného výrobku,
-
priložiť k určenému výrobku návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre spotrebiteľa alebo pre iného koncového používateľa určeného výrobku, ak technický predpis z oblasti posudzovania zhody neustanovuje inak.
Dohľad nad trhom
§ 26 Orgán dohľadu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.