Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Ochrana zdravia zamestnancov pred hlukom a mzdová kompenzácia

Dátum:

Hlavným cieľom kategorizácie prác podľa vyhlášky MZ SR č. 488/2007 Z.z. [1] je ochrana zdravia zamestnancov so zameraním najmä na Ing. Peter Weiss, usmerňovanie zamestnávateľov, aby zlepšovali pracovné podmienky, zvyšovali starostlivosť o ochranu zdravia zamestnancov a zabezpečili zdravotný dohľad pre svojich zamestnancov. Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce sa podľa § 124 zákona č. 311/2001 Z.z. [2] vzťahuje na pracovné činnosti zamestnancov, ktoré sú príslušným orgánom verejného zdravotníctva zaradené do 3. alebo 4. kategórie prác, z dôvodu nepriaznivých faktorov práce a pracovného prostredia, pričom sa vyžaduje, aby zamestnanec používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky.

Ochrana zdravia zamestnancov pred hlukom a mzdová kompenzácia
Ing.
Milan
Drahoš
D2R engineering, s.r.o., Poprad
Ing.
Peter
Weiss
Chemosvit, a.s., Svit
Ochrana zdravia zamestnancov pred hlukom pri práci je ustanovená v § 32 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. [3] z ktorého vyplýva, že zamestnávatelia, ktorí používajú alebo prevádzkujú zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku sú povinní zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru expozíciu zamestnancov hluku a tým zabezpečia ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov.
Požiadavky na zaistenie ochrany zdravia zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku vrátane akčných a limitných hodnôt určujúcich veličín expozície hluku sú ustanovené v nariadení vlády SR č. 115/2006 Z.z. [4].
V prípade, že expozícia hluku zamestnancov pri práci prekročí akčné hodnoty určujúcich veličín expozície hluku, práce zamestnancov (podľa profesie) sa v znení vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z. zaraďujú do troch kategórií prác (2., 3. a 4. kategória). Práce zamestnancov na príslušnom pracovisku (prevádzke, dielni, oddelení a pod.) zaradené do 3. a 4. kategórie sa považujú za rizikové práce.
Zaradenie prác do 3. alebo 4. kategórie znamená, že zamestnávatelia majú s plnením povinností na ochranu zdravia zamestnancov finančné náklady, ktoré pozostávajú z:
-
odvodov do doplnkového dôchodkového pripoistenia,
-
nákladov na zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby,
-
nákladov na lekárske prehliadky zamestnancov (vstupné, periodické, výstupné),
-
nákladov na rekondičné pobyty,
-
nákladov na zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
-
nákladov na mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon prác.
Vplyv hluku na zdravie
Hluk je akýkoľvek nežiaduci zvuk, ktorý pôsobí na človeka rušivo, nepríjemne, prípadne poškodzuje jeho zdravie.
Účinky hluku na zdravie človeka sa podľa miesta postihnutia delia na [5]:
-
sluchové (špecifické),
-
nesluchové (nešpecifické).
Medzi sluchové (špecifické) účinky zaraďujeme:
-
sluchovú únavu,
-
preťaženie sluchu,
-
akútnu akustickú traumu,
-
dočasný posun sluchového prahu,
-
trvalý posun sluchového prahu.
Všetky spomínané sluchové účinky hluku na ľudský organizmus súvisia s chronickým preťažovaním vláskových buniek Cortiho orgánu vnútorného ucha akustickým tlakom intenzitami nad 80 dB, ktorý vyčerpáva metabolické rezervy, začínajú prevažovať katabolické procesy a v bunkách vznikajú dystrofické zmeny. Ak hluk prestane pôs
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.