Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Pokuty ukladané inšpektorátmi práce

Dátum:

Medzi základné úlohy inšpekcie práce patrí v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 125/2006 Z.z.") vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie právnych predpisov, ktoré patria do pôsobnosti inšpekcie práce a za porušovanie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv. Predmetné ustanovenie vymedzuje rámcovo sankčný inštitút, ktorý je jeden zo základných atribútov dozorného orgánu a má preventívny a donucovací charakter. Obdobne je táto donucovacia funkcia inšpekcie práce vymedzená aj v čl. 3 ods. 1 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v priemysle a v obchode č. 81 z roku 1947, ktorý je jedným zo základných prameňov harmonizácie slovenského právneho poriadku (zákona č. 125/2006 Z.z.) s medzinárodným právom.

Pokuty ukladané inšpektorátmi práce
Mgr.
Vladimír
Jurík
Technická inšpekcia, a.s., Bratislava
Inšpektoráty práce vykonávajú inšpekciu práce prostredníctvom svojich zamestnancov -
inšpektorov práce
. Rámcovo sú oprávnenia inšpektora práce, ako štátneho zamestnanca vykonávajúceho štátnu službu v inšpektoráte práce, vymedzené v § 12 zákona č. 125/2006 Z.z.
V súlade s potrebou zabezpečiť donútenie povinného subjektu konať v súlade právnymi predpismi je inšpektor práce podľa § 12 ods. 2 písm. j) zákona č. 125/2006 Z.z. oprávnený podať, a to s primeraným odôvodnením zisteného stavu a nevyhnutnosti aplikovať uvedenú sankciu, inšpektorátu práce návrh na začatie konania vo veci uloženia pokuty. Okrem toho je inšpektor práce oprávnený na základe výsledkov inšpekcie práce a podľa závažnosti zistených skutočností ukladať blokové pokuty za priestupky podľa osobitného predpisu.
Z uvedených ustanovení vyplýva, že inšpektor práce môže ukladať blokové pokuty, zatiaľ čo oprávnenie ukladať iné pokuty (okrem blokových pokút) prináleží len inšpektorátom práce, ako orgánom štátnej správy v oblasti inšpekcie práce.
Zákonodarca zveril na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u zamestnávateľov, ale aj u fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, inšpektorátom práce sankčné oprávnenia.
Podľa § 7 ods. 1 písm. i) a j) zákona č. 125/2006 Z.z. inšpektoráty práce rozhodujú o uložení primeranej sankcie subjektom, ktoré neplnia povinnosti alebo požiadavky ustanovené právnymi predpismi, prípadne opatrenia, ktoré im boli na odstránenie zistených nedostatkov uložené inšpektorom práce.
Podľa predmetných ustanovení majú inšpektoráty práce právomoc:
-
rozhodovať o uložení:
-
pokút podľa § 19 zákona č. 125/2006 Z.z.,
-
poriadkových pokút v zmysle § 20 zákona č. 125/2006 Z.z.
-
pokút podľa osobitného predpisu,
-
prejednávať priestupky, rozhodovať o uložení pokút za priestupky a o zákaze činnosti podľa osobitných predpisov.
Pokuty podľa § 19 zákona č. 125/2006 Z.z.
V súlade s čl. 18 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v priemysle a v obchode č. 81 z roku 1947 a čl. 24 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v poľnohospodárstve č. 129 z roku 1969 je v § 19 zákona č. 125/2006 Z.z. upravené fakultatívne (odsek 1) a obligatórne (odsek 2) ukladanie pokút inšpektorátmi práce.
V tejto súvislosti treba zvýrazniť, že hlavným cieľom inšpekcie práce nie je represívne pôsobenie na kontrolované subjekty, ale preventívna činnosť pri zabezpečovaní ochrany života a zdravia zamestnancov. Znamená to, že na dosiahnutie nápravy (odstránenie zistených nedostatkov) sú inšpektoráty práce vybavené sankčnými nástrojmi, pričom pokuty ukladané inšpektorátmi práce majú predovšetkým preventívny a výchovný charakter (majú slúžiť ako hrozba).
Na konanie vo veci uloženia pokuty sa v zmysle § 21 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z.z. vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, t.j. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Na základe výsledkov inšpekcie práce a podľa závažnosti zistených skutočností podáva inšpektorátu práce návrh na začatie konania vo veci uloženia pokuty inšpektor práce.
Je však výlučne vecou správneho orgánu - inšpektorátu práce posúdiť, či a do akej miery sú splnené zákonné podmienky na začatie správneho konania. Konanie vo veci uloženia pokuty je začaté dňom, keď inšpektorát práce urobí voči účastníkovi konania prvý úkon, ktorým je doručenie oznámenia o začatí správneho konania. K nemu sa môže účastník konania vyjadriť, čiže uviesť argumenty vo svoj prospech a dôkazy, ktorými vyvráti skutočnosti vedúce k uloženiu pokuty.
Inšpektorát práce rozhodne v súlade s § 46 správneho poriadku o uložení alebo neuložení pokuty.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa môže v zmysle § 53 správneho poriadku účastník konania odvolať. O odvolaní rozhodne inšpektorát práce, ktorý rozhodnutie vydal v rámci autoremedúry, ak mu v plnom rozsahu vyhovie, alebo odvolanie doručí na Národný inšpektorát práce, ktorý je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol inšpektorát práce.
V § 19 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z.z. je upravené fakultatívne ukladanie pokút inšpektorátom práce. Fakultatívne ukladanie pokút možno definovať tak, že inšpektorát práce je na základe posúdenia zistených nedostatkov a zohľadnenia kritérií uvedených v § 19 ods. 6 zákona č. 125/2006 Z.z.
oprávnený, ale nie povinný, uložiť kontrolovanému subjektu pokutu.
Podľa predmetného ustanovenia je inšpektorát práce oprávnený uložiť pokutu:
-
zamestnávateľovi,
-
fyzick
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.