Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Revízie elektrických inštalácií v súlade s STN 33 2000-4-41

Dátum:

Revízie elektrických inštalácií v súlade s STN 33 2000-4-41
Ing.
Ján
Meravý
revízny technik VTZ elektrických, Trenčín
Vykonávaním odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) sa preukazuje bezpečný stav elektrickej inštalácie/zariadenia, ktorá pri dodržiavaní zásad bezpečnosti je určená k svojmu účelu. V súčasnosti prevláda dopyt nad ponukou, takže by sa mohlo zdať, že kvalita pri odborných prehliadkach a odborných skúškach bude dominovať. No nie je to vždy tak. V praxi sa objavujú aj "revízni technici", ktorí majú nevyhovujúcu (zastaranú) meraciu techniku bez kalibrácie, alebo si zakúpili nové meracie prístroje (multifunkčné meracie prístroje - spolupracujúce s výpočtovou technikou), ktoré neovládajú, nevedia stanoviť správnu meraciu metódu a namerané hodnoty sú tak často nesprávne.
V súčasnosti je na Slovensku trendom, že firmy a spoločnosti si dodávateľsky prenajímajú zabezpečovanie vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok/revízií. Nebolo by to zlé, ak by tu nebola požiadavka čo najnižšej ceny. Zvyčajne tak zákazku vyhrá revízny technik/spoločnosť, ktorá je vzdialená aj viac ako sto kilometrov a tak mnohokrát netuší do čoho ide a čo bude robiť. V prvých rokoch pri periodických revíziách iba opisuje ostatné revízne správy, takže merania prakticky nevykonáva.
Ďalším nedostatkom v našej elektrotechnickej pospolitosti sú niektorí "bezpečnostní technici". Máme na mysli tých, ktorí majú "pochytaných" niekoľko desiatok drobných firiem, ktorým vykonávajú takéto "odborné" služby. V skutočnosti žiadne školenia pracovníkov vo firmách/spoločnostiach nevykonávajú, neexistuje žiadna preventívna činnosť, ale vo výkazoch/protokoloch/revíznych správach je všetko v najlepšom poriadku. Pracovník, ktorý používa, alebo pracuje s takýmto elektrickým zariadením si vôbec neuvedomuje nebezpečenstvo zásahu/úrazu elektrickým prúdom, ktoré nemuselo vzniknúť, keby sa postupovalo v súlade s legislatívou a STN. Na Slovensku sa nachádza množstvo zahraničných spoločností a firiem, kde sa bezpečnostné opatrenia prísne dodržiavajú, lebo by nastúpili sankcie a finančné postihy pre nezodpovedných pracovníkov, ale aj ich nadriadených vedúcich pracovníkov (nosenie pracovného odevu, reflexnej vesty, prilby, okuliarov, obuvi, rukavíc a pod.), pričom takáto pracovná disciplína tu v minulosti bola.
Nemožno nespomenúť školenie - Aktualizačnú odbornú prípravu (AOP), ktoré sa na Slovensku opätovne rozbieha. Podľa Zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (posledná zmena podľa Zákona č. 470/2011 Z.z. platná od 1.1.2012) a Vyhlášky č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti. Ide o jednodňové povinné školenie, ktoré sa opakuje jeden krát za 5 rokov v trvaní minimálne 8 hodín.
Obsah AOP musí zodpovedať (príloha č. 6, Vyhlášky č. 356/2007 Z.z.):
-
zmenám v Zákone č. 311/2001 Z.z., zákonník práce,
-
zmenám v Zákone č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-
zmenám v Zákone č. 125/2006 Z.z., o inšpekcii práce a o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (posledná zmena v Zákone č. 469/2011 Z.z., platná od 1.1.2012),
-
zmenám v Zákone č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a doplnení niektorých zákonov,
-
zmenám v právnych predpisoch a ostatných predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na elektrických zariadeniach,
-
zmenám a aktuálnym požiadavkám STN a iných súvisiacich predpisoch pre ochranu zdravia pri práci na elektrických zariadeniach.
Na zadnú stranu originálu osvedčenia sa uvedie dátum vykonania AOP, rozsah v trvaní min. 8 hodín, pečiatka a podpis oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie. Z praxe môžeme potvrdiť, že je u nás toľko vzdelávacích organizácií, že často na zadnej strane osvedčenia nie je žiadne voľné miesto, keďže je tam viac potvrdení, pričom v súčasnosti by tam mali byť len dve potvrdenia.
Vyhláška č. 356/ 2007 Z.z. ustanovuje maximálny počet účastníkov na jednom školení počtom 35 (§2 ods. 1, Vyhlášky č. 356/2007 Z.z.).
Je pravidlom, že pri OPaOS/revíziách sa otvorí rozvodná skriňa a revízia je prakticky hotová. Meranie a prehliadka ďalšej inštalácie v jednotlivých priestorov v objekte sa nevykoná. Tu môže vzniknúť najväčšie nebezpečenstvo a to vo forme vyčnievajúcich živých častí pod napätím, ktoré sú prístupné bežnému dotyku osoby, čím môže vzniknúť nebezpečenstvo zásahu a následný úraz elektrickým prúdom. Treba si uvedomiť, že impedancia vypínacej slučky sa meria vždy na koncovom bode, teda v zásuvke, na svorkách svietidla na svorkách motora. Merania impedancie vypínacej slučky vykonané v rozvádzači nič nerieši. Takáto revízna správa nemá žiadnu hodnovernosť a pri vzniknutej udalosti je dôkazovým materiálom proti revíznemu technikovi.
Obr. č. 1: Meranie impedancie poruchovej slučky Zs koncových obvodov
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Často sa stáva, že o predmetnom objekte z hľadiska vonkajších vplyvov nie je vyhotovený protokol v súlade s STN 33 2000-5-51: 2010. Preto treba upozorniť prevádzkovateľa na uvedenú skutočnosť aby si zabezpečil vo vlastnej réžii (nie je to lacné) vypracovanie protokolu. Treba vytvoriť komisiu, v ktorej by mal byť: najčastejšie vlastník, elektrotechnik, bezpečnostný technik, požiarny technik, technológ, ekológ a pod. Komisia posúdi jednotlivé priestory a určí vonkajšie vplyvy pre každý priestor. Od určenia vonkajších vplyvov sa odvíjajú ďalšie činnosti, ako sú lehoty na vykonávanie OPaOS/ revízií a podobne.
V praxi sa stretávame s rozhodnutiami, že prostredie, ktoré bolo komisiou (resp. jedným človekom) na najvyššom poschodí administratívnej budovy určené v zimnom období, ako studené. Ak by sa to posudzovalo v letných mesiacoch, prostredie by bolo klasifikované ako horúce.
Dôležité je počas prehliadky pri OPaOS pozorne si všímať jednotlivé priestory a na základe získaných poznatkov ustanoviť záver, tak aby nedošlo k havárii.
V transformačnej stanici v rozvodni VN boli otvorené okná. Dôvodom bolo leto - zamestnanci vetrali. Neuvedomili si však, že do rozvodne VN môžu priletieť vtáci a spôsobiť výpadok elektrickej energie, ktorý pri kontinuálnej linke môže byť finančne veľmi nepríjemný.
Výkresová dokumentácia/technická dokumentácia elektrickej inštalácie je v starších inštaláciách nedostatočná (chýbajú zmeny, nezodpovedá skutočnému vyhotoveniu inštalácie). V posledných rokoch sú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.