Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Řízení BOZP v podnicích ve vztahu k nařízení vlády SR č. 393/2006 Z.z.

Dátum:

Příspěvek je zaměřen na povinnosti provozovatelů technologií, ve kterých nelze vyloučit výskyt rizik spojených s přítomnosti výbušné atmosféry, technologií na které se vztahují požadavky NV SR č. 393/2006 Z.z., tedy technologií a provozů, u kterých je potřeba tyto požadavky uplatňovat a implementovat do systému řízení BOZP. Úvodní část příspěvku řeší specifika řízení BOZP a PO v prostorách klasifikovaných jako prostory s nebezpečím výbuchu. Následuje rozbor koncepce přijímání a realizace technických a implementace organizačních opatření vedoucích k zajištění požadované úrovně bezpečnosti provozu. Závěr příspěvku je koncipován jako návod k systematickému přístupu řízení BO ZP pro podniky a technologie, u kterých je potřeba řešit specifi cká riz ika spojené s možností výskytu výbušné atmosféry.

Řízení BOZP v podnicích ve vztahu k nařízení vlády SR č. 393/2006 Z.z.
Ing.
Ilona
Uhrová
VVUÚ, a.s. Ostrava
Bezpečnost v prostorech, ve kterých se vyskytuje nebezpečí výbuchu musí být zajištěna ve shodě s požadavky právních předpisů schválených v EÚ a jejich implementací do právních předpisů České republiky. Nosným předpisem je směrnice Evropského parlamentu a rady 89/391/ES o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Pro oblast ochrany před výbuchem je dle článku 16 zpracována samostatná směrnice 99/92/ES o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí (označovaná též ATEX 137) a směrnice 94/9/EC zařízení a ochranné systémy do prostředí s nebezpečím výbuchu (označovaná též jako ATEX 100).
Do slovenských právních předpisů byly požadavky směrnice 99/92/ES implementovány jako nařízení vlády SR č. 393/2006 Z.z., o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí v platném znění a směrnice 94/9/ES jako nařízení vlády SR č. 117/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v platnom znení.
Vyhledání a hodnocení rizik
Základ řešení ochrany zdraví je definován již v zákoně č. 311/2011 Z.z., zákonníku práce. Dle § 146 je ochrana práce "systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca".
V tomto paragrafu je dále uvedeno, že "starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov."
Nařízení vlády SR č. 393/2006 Z.z.
Nařízení vlády SR č. 393/2006 Z.z. (dále "NV393") o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu ukládá zaměstnavatelům, jejichž provozy spadají do skupiny provozů, ve kterých nelze zcela vyloučit vznik nebezpečné výbušné atmosféry, povinnost přijímat technická a organizační opatření s cílem:
-
předcházení vzniku výbušné atmosféry,
-
zabránění iniciace výbušné atmosféry,
-
snížení škodlivých účinků výbuchu takovým způsobem, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců.
Riziko výbuchu musí zaměstnavatel posuzovat vždy komplexně s ohledem na všechny okolnosti práce v prostředí s nebezpečím výbuchu. V návaznosti na požadavky NV393 je povinen zajistit (NV SR č. 393/2006 Z.z.):
-
klasifikaci prostorů s nebezpečím výbuchu,
-
označí místa vstupu do prostorů s nebezpečím výbuchu bezpečnostními značkami,
-
zajistí písemné vypracování dokumentace ochrany před výbuchem (dále "DOPV") odpovídající aktuální skutečnosti.
Vypracování DOPV
V § 7 NV393 je stanovena povinnost zpracovat písemnou dokumentaci o ochraně před výbuchem. Tato dokumentace se zpracovává v návaznosti na hodnocení rizika výbuchu a provozovatel technologie v ní prokazuje zejména (NV SR č. 393/2006 Z.z.):
-
provedení identifikace nebezpečí a posouzení rizika výbuchu (provedení analýzy rizik),
-
přijetí preventivních ochranných opatření (technických a organizačních) pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbuchu,
-
provedení klasifikace prostorů s nebezpečím výbuchu do příslušných zón,
-
určení prostorů a zařízení, u kterých budou uplatňovány požadavky přílohy č. 2 NV393 (jedná se o zařízení a ochranné systémy určené pro prostory s nebezpečím výbuchu, na které se vztahují požadavky NV SR č. 117/2001 Z.z.),
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.