Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Riziká pri zásahu hasičov v obytných objektoch využívajúcich alternatívne zdroje energie - slnečná energia

Dátum:

Alternatívne zdroje energie sa v budovách využívajú hlavne na produkciu tepla a elektrickej energie. Technológie alternatívnych zdrojov TU Košice využívajú slnečnú energiu, energiu vetra, vody a biomasu. Je zrejmé, že ani takéto objekty neobchádza možný požiar, hoci sú vo všeobecnosti považované za bezpečnejšie, a to z dôvodu absencie plynofikácie. Na Slovensku je však výskyt takýchto objektov ešte zriedkavý a preto zásahy hasičského zboru nie sú bežné. V poslednom období je aj tento druh výstavby podporovaný legislatívou SR.

Riziká pri zásahu hasičov v obytných objektoch využívajúcich alternatívne zdroje energie - slnečná energia
Ing.
Michaela
Balážiková,
PhD.
Ing.
Juraj
Glatz,
PhD.
Legislatíva v požiarnej ochrane
Základnými právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti úpravy služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru sú:
Zákon ministerstva vnútra SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi.
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov upravuje zriadenie, postavenie, úlohy, organizáciu a riadenie Hasičského a záchranného zboru, ktorý nahradil Zbor požiarnej ochrany. Tento zákon upravuje aj štátnu službu príslušníka Hasičského a záchranného zboru, ktorá sa vykonáva v služobnom pomere, ako aj právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a so skončením služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru.
Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
a)
spôsob podpory a podmienky podpory výroby:
1.
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2.
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
3.
biometánu,
b)
práva a povinnosti výrobcov:
1.
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2.
elektriny kombinovanou výrobou,
3.
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
4.
biometánu,
c)
práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom.
Alternatívne zdroje energie
Najviac využívanými alternatívnymi zdrojmi energie v domácnostiach sú
slnečná, veterná a energia získaná z biomasy
(obr. č. 1.). Využitie vodnej energie sa viaže n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.