Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Rozhovor s... Ing. Róbertom Bullom

Dátum:

Ing. Róbert Bulla, hlavný inšpektor práce Inšpektorátu práce Nitra - pracoval na Inšpektoráte práce v Nitre od septembra 2003 - do novembra 2010 ako inšpektor práce. Od decembra 2010 - až do apríla 2011 riadil oddelenie pracovnoprávnych vzťahov a sociálnej legislatívy v doprave na IP NR. Od apríla 2011 - až do apríla 2012 pôsobil, ako hlavný inšpektor práce na Inšpektoráte práce Banská Bystrica. Od mája 2012 až do súčasnosti pôsobí ako hlavný inšpektor práce na Inšpektoráte práce Nitra.

Rozhovor s... Ing. Róbertom Bullom
Redakcia
Čo je inšpekcia práce a čo je jej základným cieľom?
Inšpekcia práce je systém štátnych orgánov, ktoré presadzujú dodržiavanie predpisov upravujúcich pracovné vzťahy a pracovné podmienky a je nástrojom štátnej politiky ochrany práce. Jej základným cieľom je aktívnou činnosťou prispievať k vytváraniu bezpečného a zdraviu neškodného pracovného prostredia, ktoré minimalizuje možnosť ohrozenia fyzického a psychického zdravia zamestnancov. Smerujúc k zvýšeniu bezpečnostnej úrovne práce a k znižovaniu výskytu pracovných úrazov je dôležité prispievať k všestrannému skvalitňovaniu podmienok práce, k rešpektovaniu povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, k rozširovaniu informovanosti a prehlbovaniu vedomostí u zamestnávateľov a zamestnancov, čím sa vytvárajú optimálne podmienky pre bezpečný pracovný proces.
Aké sú kompetencie inšpekcie práce?
Činnosť inšpekcie práce je zameraná hlavne na dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy najmä ich vznik, zmenu a skončenie, pracovné a mzdové podmienky zamestnancov, ako aj dozor nad dodržiavaním právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy, predpisov upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv. Vykonávame tiež dozor nad dodržiavaním predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej "BOZP") a kontrolu sociálnej legislatívy v doprave. Dôležitou oblasťou je pre nás aj poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, zamestnancom a fyzickým osobám, ktoré nie sú zamestnávateľmi.
S akými sťažnosťami zo strany občanov sa na inšpektoráte stretávate najčastejšie?
Najviac podnetov zo strany občanov smeruje na oblasť odmeňovania, poškodenia práv zamestnancov v oblasti ich mzdových nárokov, ako je nevyplácanie mzdy, alebo jej časti prípadne odmeny za vykonanú prácu, mzdových zvýhodnení napr. za prácu nadčas, prácu vo sviatok, prácu v noci, nedodržiavanie výplatných termínov, neposkytnutie cestovných náhrad, náhrady príjmu, nezabezpečovanie stravovania a pod. Takéto zistené porušenia často končia okrem ulože
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.