Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Sprístupňovanie výrobkov (technických zariadení) na trhu

Dátum:

Na základe princípov Nového legislatívneho rámca EÚ boli vypracované smernice EÚ Nového prístupu pre rôzne výrobkové skupiny, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu (zdravie, život, majetok, životné prostredie a pod.) - tzv. určené výrobky. Smernice EÚ Nového prístupu prebraté do právneho poriadku SR novými nariadeniami vlády SR.

Sprístupňovanie výrobkov (technických zariadení) na trhu
Ing.
Tamara
Paceková
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
Nový legislatívny rámec Európskej únie na výrobky tvorí nariadenie (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy, týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú.v. EÚ L 218, 13.8.2008) a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 768/2008/ ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú.v. EÚ L 218, 13.8.2008).
Transpozícia smerníc EÚ Nového prístupu bola zabezpečená aproximačnými nariadeniami vlády Slovenskej republiky.
Základnými princípmi prebratia smerníc EÚ do právneho poriadku Slovenskej republiky je stanovenie spoločných minimálnych požiadaviek na výrobky z hľadiska bezpečnosti, ochrany zdravia, ochrany spotrebiteľa a životného prostredia, tzv. základné požiadavky, určenie pravidiel a postupov a vytvorenie systému orgánov na uplatňovanie týchto požiadaviek a vytvorenie systému kontroly nad ich dodržiavaním.
Dôležité prínosy a zmeny smerníc Nového prístupu:
-
sprehľadnenie štruktúry pri prebratí do textu nariadení vlády Slovenskej republiky,
-
doplnenie pojmov nového legislatívneho rámca, napr. podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2máj 2017Úroveň hospodárnosti zvyšuje aj vyspelosť BOZP! BP v P č. 765/2008 "sprístupnenie na trhu" je každá dodávka výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trh Spoločenstva v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne,
-
vymedzenie, formát a všeobecné zásady používania označenia CE,
-
detailnejšie vymedzenie povinností hospodárskych subjektov (výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov).
Vymedzenie základných požiadaviek na výrobky:
-
Precizovanie práv a povinností notifikovaných osôb.
-
Detailnejšie vymedzenie požiadaviek na notifikované osoby.
Harmonizované technické normy predstavujú predpoklad zhody podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii.
Predmet úpravy a základné ustanovenia
Základné ustanovenia vymedzujú jednotlivé základné pojmy, ktoré sú prierezovo používané v celom texte nariadení vlády SR. Ide o pojmy špecifické pre konkrétne nariadenie vlády SR upravujúce sprístupňovanie niektorého z určených výrobkov na trhu. Pojem "sprístupňovanie na trhu", ktorý je zároveň v názvoch jednotlivých nariadení vlády predstavuje kľúčový pojem, ktorý nahradil pôvodný pojem "uvedenie na trh". Pojem sprístupňovanie na trhu v sebe zahŕňa uvedenie určeného výrobku na trh, ktorým rozumieme prvé sprístupnenie určeného výrobku na trhu.
Ustanoveniami (predmetu úpravy) sa upravujú: základné požiadavky, po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.