Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Vplyv tepelno-vlhkostnej mikroklímy prostredia na zdravie zamestnancov

Dátum:

Tepelno-vlhkostná mikroklíma je dôležitým fyzikálnym faktorom pracovného prostredia, ktorý výrazne ovplyvňuje pracovné podmienky na pracoviskách. Z toho dôvodu sú v § 37 zákona č. 355/2007 Z.z. ustanovené základné povinnosti zamestnávateľov na ochranu zdravia zamestnancov pred záťažou teplom a chladom pri práci a vo vyhláške MZ SR č. 544/2007 Z.z. sú ustanovené podrobnosti súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov pred záťažou teplom a chladom.

Vplyv tepelno-vlhkostnej mikroklímy prostredia na zdravie zamestnancov
Ing.
Milan
Drahoš
Ing.
Richard
Drahoš
D2R engineering, s. r. o., Poprad
Požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu v pracovnom prostredí (ďalej len "mikroklimatické podmienky") sa stanovujú v závislosti od tepelnej produkcie organizmu zamestnanca, tzn. energetického výdaja, ktorý je daný spôsobom a intenzitou vykonávanej práce. Podľa celkového priemerného energetického výdaja sú vo vyhláške MZ SR č. 544/2007 Z.z. stanovené triedy prác (1a, 1b, 1c, 2, 3 a 4), pričom pre triedy prác (1a, 1b, 1c a 2) sú stanovené optimálne a prípustné mikroklimatické podmienky, charakterizované optimálnymi a prípustnými hodnotami mikroklimatických veličín.
Základnou mikroklimatickou veličinou, ktorá je schopná pri určitom odeve a aktivite zamestnancov zabezpečiť tepelnú rovnováhu bez zjavného potenia je operatívna teplota s prihliadnutím na ďalšie súvisiace mikroklimatické veličiny, ako relatívna vlhkosť vzduchu a rýchlosť prúdenia vzduchu. Ak z technologických dôvodov je nutné trvalé vetranie priestorov pracovísk (pracovných zón) a rýchlosť prúdenia vzduchu v miestach dlhodobej práce zamestnancov prekračuje prípustné hodnoty rýchlosti prúdenia pre danú triedu prác, vzniká
jav obťažovania prievanom.
Ak sa v uzavretých pracoviskách (pracovných zónach) prekračujú prípustné hodnoty operatívnej teploty v dôsledku záťaže teplom z technologických zariadení (zdrojov sálavého tepla), musia sa stanoviť únosné mikroklimatické podmienky pre prácu zamestnancov. Únosné mikroklimatické podmienky sú dané dlhodobou a krátkodobou únosnou záťažou teplom.
Ak sa z technologických dôvodov musia v uzavretých pracoviskách udržiavať nízke tepoty vzduchu a tieto teploty sú nižšie ako sú ustanovené najnižšie prípustné hodnoty operatívnej teploty pre jednotlivé triedy prác (okrem triedy 3 a 4), zamestnávateľ na ochranu zdravia zamestnancov má zabezpečiť ochranné opatrenia.
Fyziologická reakcia človeka na okolité prostredie
S telesnou aktivitou vzrastá tepelná produkcia človeka, ktorej zdrojom sú prevažne svalové skupiny produkujúce tzv. metabolické teplo netto, ku ktorému sa pripočíta metabolické teplo bazálne, produkované na základe biologických procesov v ľudskom organizme. Metabolické teplo qm podľa publikácie [3] je dané vzťahom:
qm = M - W = qm,b + qm,net  kde:  M - je celková metabolická produkcia tepla vo W.m na -2, W - je pracovný výkon (mechanická práca) vo W.m na -2, qm,b - je metabolické teplo bazálne vo W.m na 2, qm,net - je metabolické teplo netto vo W.m na -2.
Európsky štandard zavádza pre metabolické teplo jednotku met, pričom jeden met je tepelná produkcia sediaceho človeka (1 met = 58,2 W.m na -2).
Energetický výdaj sa zisťuje meraním spotreby kyslíka, odhadom podľa referenčných tabuliek alebo výpočtom.
Metabolické teplo sa do výsledného tepelno-vlhkostného stavu prostredia odvádza prúdením, sálaním, vedením a odparovaním pri uplatnení tepelno-izolačných vlastnosti odevu a jeho prenosového odporu pre vodné pary. Termoregulačný proces výmeny tepla medzi ľudským organizmom a prostredím opisuje rovnica tepelnej bilancie:
kde: S = Qcore + Qsk  S - je akumulované teplo v organizme vo W.m na -2,  Qcore = (M - W) + (Cres + Eres) + qtr + qa  je tepelný tok z jadra tela cez pokožku vo W.m na -2,  Qsk = C + R + K + Esk  je tepelný tok z povrchu tela do okolitého prostredia vo W.m na -2, pričom:  (M - W) -je metabolické teplo vo W.m na -2, (Cres + Eres) - je respiračné teplo (konvenčné respiračné teplo             C + evaporačné teplo Eres vo W.m na -2,  qtr - je termoregulačné teplo vo W.m na -2, qa - je adaptačné teplo vo W.m na -2, C - je teplo odovzdané prúdením vo W.m na -2, R - je teplo odovzdané sálaním vo W.m na -2, K - je teplo odovzdané vedením (kondukciou) vo W.m na -2, Esk - je teplo odovzdané evaporáciou (odparovaním alebo kondenzáciou vodnej pary na povrchu     pokožky) vo W.m-2. 
Pre zachovanie existencie človeka, predstavujúceho homoiothermný organizmus sa musí udržiavať konštantná teplota jadra (vnútor
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.