Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie

Dátum:

Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie
doc. Ing.
Marianna
Tomašková
PhD.,
Strojnícka fakulta, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, TU Košice
Cieľom príspevku je poukázať na náročný systém kontroly, údržby a konštrukcie vyhradených technických zariadení zdvíhacích, konkrétne javiskových zariadení.
Vyhláška č. 508/2009 Z.z., vykonáva zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP tým, že stanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými. Upravuje tiež podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností na uvádzaných technických zariadeniach a na ich obsluhu. Príprava novej vyhlášky vychádzala z legislatívnej potreby, ktorá vznikla po zrušení zákona č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zrušený zákon obsahoval splnomocňujúce ustanovenie na vydanie vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení (Komentár k vyhláške č. 508/2009 Z.z.).
Vyhláška stanovuje:
-
podrobnosti na zaistenie BOZP a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu pracovných činností,
-
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
Výber niektorých pojmov vyhlášky
Technická dokumentácia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.:
-
Požiadavky na zaistenie BOZP a na zaistenie bezpečnosti VTZ určuje technická dokumentácia (konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová technická dokumentácia = sprievodná technická dokumentácia).
-
Konštrukčnú dokumentáciu zabezpečuje dodávateľ VTZ v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.
-
Odborné stanovisko k dokumentácii sa vydáva len na základe žiadosti o posúdenie konštrukčnej dokumentácie (ak je v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami).
Podrobnosti na zaistenie BOZP pri práci pri činnosti súvisiacej s výrobou, montážou, rekonštrukciou, opravou a dodávkou technického zariadenia
Bezpečnosť pri týchto činnostiach sa zabezpečí najmä:
-
určením postupov, procesov potrebných na zaistenie BTZ,
-
vykonávaním prác odborne spôsobilými osobami,
-
vykonaním kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia.
Podrobnosti na zaistenie BOZP pri práci pri prevádzke technického zariadenia
Treba viesť:
-
sprievodnú technickú dokumentáciu, vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách, skúškach,
-
vedú evidenciu VTZ,
-
vydávajú miestny prevádzkový predpis na prevádzku VTZ v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami.
Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia
Osoba, kto
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.