Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Výsledky inšpekcie práce za prvý polrok 2011 (1.)

Dátum:

Výsledky inšpekcie práce za prvý polrok 2011 (1.)
Ing.
Daniela
Gecelovská
Národný inšpektorát práce, Košice
Činnosť inšpektorátov práce v súčasnosti zabezpečuje osem inšpektorátov práce, ktoré majú krajskú pôsobnosť a v súčasnosti na nich pôsobí spolu 312 výkonných inšpektorov práce. Inšpekcia práce bola v 1. polroku 2011 zameraná hlavne na previerky (plánované, mimoriadne, následné), kolaudácie a preverovanie podnetov právnických a fyzických osôb a vydávanie potvrdenia pri skončení pracovného pomeru.
V 1. polroku 2011 podstatnú časť výkonov inšpekcie práce na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) predstavovala účasť na kolaudačných konaniach a celoslovenské úlohy. Na úseku pracovnoprávnych vzťahov (ďalej PPV) to bolo najmä vybavovanie podaní právnických a fyzických osôb v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a nelegálneho zamestnávania a previerky z plánu úloh a mimoriadne úlohy. V oblasti kontroly sociálnej legislatívy v doprave až 98% výkonov inšpekcie práce predstavujú plánované, mimoriadne a následné previerky.
Celoslovenské previerky v roku 2011 boli zamerané na:
-
Kontrolu prideľovania vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len "OOPP") na pracoviskách.
-
Kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave u zamestnávateľov a na pozemných komunikáciách (v zmysle zákona č. 462/2007 Z.z.) - úloha č. 102.
-
Kontrolu plnenia podmienok vydaných oprávnení na výchovu a vzdelávanie - úloha č. 103.
-
Kontrolu bezpečnostno-technickej služby.
-
Kontrolu dodržiavania požiadaviek BOZP pri prevádzkovaní strojov a zariadení v subjektoch zaoberajúcich sa pestovaním plodín a chovom hospodárskych zvierat.
-
Kontrolu technického stavu a prevádzky (plynových) kotolní.
-
Kontrolu dodržiavania Zákonníka práce pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
-
Kontrolu stavu lešení a technického stavu strojov a technických zariadení na stavbe (vrátane údržby) - úloha č. 109.
-
Kontrolu požiadaviek BOZP na koľajových vlečkách - úloha č. 110.
-
Prevenciu závažných priemyselných havárií, vrátane posudzovania bezpečnostných správ (zákon č. 261/2001 Z.z.).
-
Chemické látky a prípravky - REACH.
-
Kontrolu vybraných ustanovení Zákonníka práce v subjektoch, v ktorých sa vykonáva nočná práca.
-
Kontrolu prevádzky zdvíhacích zariadení v subjektoch zaoberajúcich sa výrobou, údržbou a opravou motorových vozidiel.
-
Kontrolu plnenia povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s pracovnými úrazmi a závažnými priemyselnými haváriami.
-
Kontrolu plnenia povinnosti zamestnávateľov pri prevádzkovaní tvárniacich strojov (vstrekolisy).
-
Kontrolu požiadaviek BOZP v nových subjektoch - úloha č. 117.
-
Inšpektorát práce Nitra vykonával previerky v jadrovej energetike - úloha č. 107.
Celoslovenské previerky so špeciálnym režimom boli zamerané na:
-
Kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave so zameraním na zájazdové a diaľkové autobusy.
-
Kontrolu dodržiavania rovnosti odmeňovania žien a mužov za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty.
Mimoriadne celoslovenské previerky boli zamerané na kontrolu:
-
agentúr dočasného zamestnávania,
-
BOZP pri práci na tvárniacich, kovoobrábacích a drevoobrábacích strojoch,
-
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vo vybraných subjektoch,
-
väčších dopravných podnikov,
-
taxislužieb,
-
vykon
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.