Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zdravotná spôsobilosť na prácu

Dátum:

Zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu je jednou zo základných povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z."). Zdravotná spôsobilosť zamestnancov na prácu sa posudzuje vo vzťahu ku všetkým zdraviu škodlivým faktorom, ktoré sú súčasťou výkonu práce a vo vzťahu k pracovným podmienkam, za ktorých sa práca vykonáva.

Zdravotná spôsobilosť na prácu
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
MPH
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu je povinné pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce (práce zaradené do kategórie 3 a 4) alebo vykonávajú práce, pri ktorých sa zdravotná spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitnými predpismi.
Zamestnanci, ktorí vykonávajú rizikové práce sú vystavení nadmernému pôsobeniu zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, je u nich zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou.
Rizikové práce určuje príslušný orgán verejného zdravotníctva, t.j. regionálny úrad verejného zdravotníctva na návrh zamestnávateľa.
Zamestnanci, ktorí vykonávajú rizikové práce, tvoria približne 5% pracujúcej populácie v SR. V roku 2012 vykonávalo v SR rizikové práce 104 100 zamestnancov z celkového počtu cca 2,2 milióna ekonomicky činných obyvateľov v SR.
Príklady osobitných predpisov, ktoré upravujú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci:
-
Zákonník práce (práca v noci),
-
zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-
zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-
zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-
zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-
zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-
nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami,
-
nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, atď.
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vykonávajú
lekári pracovnej zdravotnej služby s určenou špecializáciou
a to v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo služby zdravia pri práci. Zdravotnú spôsobilosť na prácu posudzujú u zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce alebo práce, u ktorých sa zdravotná spôsobilosť na prácu vyžaduje podľa osobitných predpisov, ale aj u fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie.
Okrem lekárov pracovnej zdravotnej služby môžu posudzovať zdravotnú spôsobilosť u zamestnancov, ktorých zdravotná spôsobilosť na prácu sa vyžaduje podľa osobitných predpisov a u fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú
aj lekári so špecializáciou všeobecné lekárstvo alebo všeobecná starostlivosť o deti a dorast, ktorí nie sú v tíme pracovnej zdravotnej služby.
To znamená, že posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa osobitných predpisov u zamestnancov, ktorí nevykonávajú rizikové práce, môžu vykonávať aj obvodní lekári, s ktorými majú zamestnanci (poistenci) uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
V rámci posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu vykonávajú lekári u fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie:
-
Vstupné lekárske preventívne prehliadky
pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu. Vykonávajú sa pred nástupom do práce a sú zamerané na zisťovanie ochorení, ako aj na zisťovanie klinicky sa ešte neprejavujúcich, ale už zistiteľných príznakov ochorení, ktoré by mohli pri výkone konkrétnej práce znamenať zdravotnú kontraindikáciu pre vykonávanie tejto práce, t.j. ktoré obmedzujú alebo vylučujú zdravotnú spôsobilosť na prácu. Účelom vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky je, aby na výkon práce v konkrétnych podmienkach nebola zaradená osoba, ktorej zdravotná spôsobilosť nezodpovedá zaradeniu na túto prácu.
U zamestnancov lekári vykonávajú:
-
Periodické lekárske preventívne prehliadky
v určenej frekvencii, ktoré slúžia na priebežné a pravidelné sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnanca a jeho zdravotnej spôsobilosti na prácu, ako aj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.