Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovnoprávne vzťahy

Zmeny v práci mladistvých po novele Zákonníka práce

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 18. júna 2024 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších  predpisov. Novela bola publikovaná pod č. 178/2024 Z. z. a je účinná od 1. augusta 2024.

Novela Zákonníka práce účinná od 1. augusta 2024 – zodpovednosť za ...

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 18. júna 2024 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších  predpisov. Novela bola publikovaná pod č. 178/2024 Z. z. a je účinná od 1. augusta 2024.

Personalistika

Výkon exekučných zrážok po zmene životného minima od 1. júla 2024

Životné minimum definuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 601/2003 Z. z.“). Sumy životného minima sa upravujú pravidelne každý rok k 1. júlu prísluš...

Preukazovanie a overenie osamelosti zamestnanca

Osamelý zamestnanec je špecifickou kategóriou zamestnancov, ktorým Zákonník práce venuje zvýšenú pozornosť a ochranu. Tento status prináša zamestnancovi rôzne výhody a ochrany, ktoré zohľadňujú jeho rodinné a sociálne postavenie. V nasledujúcom te...

Vybrali sme pre vás z časopisu Bezpečnosť práce v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

372/1990 Zb. o priestupkoch

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 1. 10. 1990 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Schválený 1. 7. 1998 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 21. 10. 2011 Účinný 1. 1. 2012 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

Slovník pojmov

Telepráca

Teleprácou sa rozumie pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, a tento pracovný pomer sa spravuje Zákonníkom práce s taxatívne uvedenými odchýlkami.