Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Celoslovenský seminár pre odborníkov v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi - zhrnutie

Dátum: Rubrika: ODPORÚČAME

V dňoch 13. až 15. marca 2024 v Grand hoteli Permon na Podbanskom organizoval Inštitút bezpečnosti práce (ďalej len "IBP") pod záštitou Národného inšpektorátu práce (ďalej len "NIP") v poradí už XXXX. Celoslovenský seminár pre odborníkov v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, tentoraz so zameraním na stavenisko a koordináciu na stavbách.
Pri tvorbe programu rozhodovali súčasné požiadavky predpisov, hlavne v zákone č. 124/2006 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - § 39k ods. 2 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
"Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 1. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 1. januára 2025
. Fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 môže do straty platnosti tohto osvedčenia podľa prvej vety vykonávať činnosti, ktoré bol oprávnený vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Zamestnávateľ môže do 31. decembra 2024 zabezpečiť vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby fyzickou osobou s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 v rozsahu, v ktorom bol oprávnený tieto úlohy vykonávať bezpečnostný technik, podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Národný inšpektorát práce odoberie osvedčenie bezpečnostného technika fyzickej osobe podľa druhej vety, ak táto fyzická osoba pri plnení odborných činností závažným spôsobom alebo opakovane konala v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci."
Ďalší predpis, ktorý bol upravený podľa predchádzajúceho znenia je nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, ktorý v § 6 ods. 1 upravuje, že koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje
koordinátor bezpečnosti, ktorým môže byť bezpečnostný technik
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.