Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Ochrana zdravia pri práci - rizikové práce a choroby z povolania v slovenskej republike v roku 2023

Dátum: Rubrika: DO POZORNOSTI

Vplyv zmeny klímy na zdravie predstavuje v oblasti verejného zdravia jednu z najväčších výziev 21. storočia. Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete a podľa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je preto nevyhnutné prijať rázne opatrenia na zvládanie záťaže súvisiacej s nadmerným teplom, vytvoriť intervenčné plány a účinné technické zásahy. Všetci zamestnanci totiž majú právo na pracovné prostredie, v ktorom sú riziká ohrozujúce ich zdravie a bezpečnosť riadne kontrolované. Práve záťaž teplom pri práci je jedným z rizík, ktorej posúdenie zabezpečujú zamestnávatelia bez ohľadu na to, či sa práca vykonáva vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch.
Úloha úradov verejného zdravotníctva v SR
V ochrane zdravia zamestnancov pritom majú významnú rolu aj úrady verejného zdravotníctva, svojou činnosťou sa snažia dosiahnuť zníženie miery zdravotného rizika zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce.
Odborníci v oblasti preventívneho pracovného lekárstva sledujú vplyvy práce a pracovných podmienok na zdravie ľudí, hodnotia pracovné podmienky a pracovnú záťaž (fyzickú, psychickú, tepelnú, senzorickú) a prispievajú k znižovaniu rizikových prác a chorôb z povolania.
Pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva sledujú kvalitu ovzdušia v pracovnom prostredí, merajú zdraviu škodlivé faktory pracovného prostredia (napríklad hluk, vibrácie, prašnosť, ionizujúce žiarenie, chemické látky či biologické faktory) a kontrolujú plnenie povinností zamestnávateľa pri ochrane zdravia zamestnancov pri práci a nariaďujú opatrenia na odstránenie nedostatkov na pracovisku.
Cieľom uvedených aktivít úradov verejného zdravotníctva je najmä v spolupráci so zamestnávateľmi a pracovnou zdravotnou službou predchádzať chorobám z povolania a ochoreniam súvisiacim s prácou.
Rizikové práce v SR v roku 2023
V roku 2023 vykonávalo v SR rizikovú prácu 96 418 zamestnancov (z toho 22 411 žien). Oproti roku 2022 sa počet zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu znížil o 6 761 zamestnancov (z toho o 2 316 žien).
Najviac zamestnancov bolo v r. 2023 exponovaných:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.