Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aké zmeny priniesla novela zákona o inšpekcii práce

Dátum: Rubrika: LEGISLATÍVA

Národná rada dňa 16. marca 2022 schválila zákon č. 113/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“), a to s účinnosťou od 1. januára 2023. Cieľom novely je najmä zefektívnenie činnosti inšpektorátov práce – zavedenie manažérskej funkcie „riaditeľ inšpektorátu práce“. Novelou zákona sú dotknuté subjekty zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry.

Novela s dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia, na zefektívnenie organizácie a riadenie sústavy inšpekcie práce, má prierezový charakter a je hlavne zameraná na činnosti inšpektorátov práce, a to najmä tým, že sa namiesto funkcie "hlavný inšpektor práce" zavedie manažérska funkcia "riaditeľ inšpektorátu práce", so zachovaním povinnosti päťročnej odbornej praxe v oblasti BOZP alebo pracovného práva, alebo inšpekcie práce. Ďalej mu novela umožňuje doplnenie kogentných obsahových náležitostí protokolu o výsledku inšpekcie práce o poučenie o možnosti podať správnu žalobu voči protokolu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o inšpekcii práce") sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 Národný inšpektorát práce ods. 2 sa za slová "generálny riaditeľ" vkladajú slová "Národného inšpektorátu práce (ďalej len "generálny riaditeľ")".
Úpravy sú legislatívno-technického charakteru. Pre označenie generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce sa zavádza legislatívna skratka generálny riaditeľ.
2. V § 6 Národný inšpektorát práce ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová "organizovanie a".
Ide o precizovanie ustanovenia.
3. V § 6 Národný inšpektorát práce ods. 1 písmeno t) znie nasledujúco:
"t) vedie centrálny verejne prístupný zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktorým bola v predchádzajúcich piatich rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, s uvedením ich obchodného mena, miesta podnikania fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, identifikačného čísla organizácie a dátumu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty; Národný inšpektorát práce zapíše fyzickú osobu alebo právnickú osobu do tohto zoznamu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,".
Upravuje sa moment zápisu do centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v predchádzajúcich piatich rokoch porušili zákaz nelegálneho zamestnávania, a to tak, že zamestnávateľ sa bude zapisovať do tohto zoznamu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Uvedená úprava sa opiera aj o nedávnu rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (Uznesenie NS SR, sp. zn.
4. V § 6 Národný inšpektorát práce ods. 1 písmeno v) znie nasledujúco:
"v) poskytuje na žiadosť orgánu verejnej moci v elektronickej podobe údaje o tom, že k určenému dňu nebola fyzickej osobe alebo právnickej osobe právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom,".
V nadväznosti na navrhovaný zápis do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty sa ustanovuje pôsobnosť Národného inšpektorátu práce poskytovať údaje o tom, že k určenému dňu nebola fyzickej osobe alebo právnickej osobe právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom (s účinnosťou od 1. januára 2024).
5. V § 7 Inšpektorát práce odsek 2 znie nasledujúco:
"(2) Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ inšpektorátu práce (ďalej len "riaditeľ"), ktorého na návrh generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Do funkcie riaditeľa možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce alebo pracovného práva."
Vypúšťa sa podmienka odbornej spôsobilosti hlavného inšpektora práce, a z tohto dôvodu sa mení aj úprava pomenovania vedúceho zamestnanca inšpektorátu práce z "hlavný inšpektor práce" na "riaditeľ inšpektorátu práce". Namiesto funkcie "hlavný inšpektor práce" sa zavedie manažérska funkcia "riaditeľ inšpektorátu práce" bez povinnosti mať odbornú spôsobilosť inšpektora práce, ale so zachovaním povinnosti päťročnej odbornej praxe v oblasti BOZP, inšpekcie práce alebo pracovného práva, pretože pozícia vedúceho zamestnanca inšpektorátu práce si vyžaduje nielen odborné, ale taktiež aj dobré manažérske zručnosti. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy sa touto zmenou rozšíri okruh osôb, ktoré bude možné vymenovať za riaditeľa inšpektorátu práce, a to o odborníkov s najmenej päťročnou praxou v oblasti BOZP alebo pracovného práva.
6. V § 7 Inšpektorát práce ods. 3 písm. m) sa za slová "práce a" vkladajú slová "uloženie pokuty za porušenie zákazu".
Úpravy sú legislatívno-technického charakteru v nadväznosti na navrhovaný zápis do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.
7. V § 7 Inšpektorát práce ods. 3 písm. n) sa slová "nebolo zistené" nahrádzajú slovami "nebola fyzickej osobe alebo právnickej osobe právoplatne uložená pokuta za".
Úpravy sú legislatívno-technického charakteru v nadväznosti na navrhovaný zápis do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.
8. V § 7 Inšpektorát práce ods. 3 písm. q) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo dohľadu".
Úpravy sú legislatívno-technického charakteru, ide o precizovanie
9. V § 7 Inšpektorát práce ods. 6 sa za slovo "opakované" vkladajú slová "uloženie pokuty za".
V nadväznosti na zjednotenie terminológie a úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa precizuje ustanovenie, ktoré upravuje oznamovaciu povinnosť inšpektorátu práce voči živnostenskému úradu. Inšpektorát práce bude po novom zasielať oznámenie o opakovanom právoplatnom uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.
10. V § 8 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť ods. 3 a § 11 ods. 1 sa slová "hlavný inšpektor práce" nahrádzajú slovom "riaditeľ".
Úpravy sú legislatívno-technického charakteru.
11. V § 10 ods. 2 sa slová "hlavného inšpektora práce" nahrádzajú slovom "riaditeľa"
Úpravy sú legislatívno-technického charakteru.
12. V § 14 Protokol a záznam o výsledku inšpekcie práce odsek 1 znie nasledujúco:
"(1) Protokol obsahuje
a)
označenie inšpektorátu práce,
b)
meno a priezvisko inšpektora práce, ktorý vykonal inšpekciu práce,
c)
označenie kontrolovaného zamestnávateľa alebo kontrolovanej fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
d)
miesto a čas vykonania inšpekcie práce,
e)
predmet inšpekcie práce,
f)
zistené porušenia predpisov uvedených v § 2 ods. 1 p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.