Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Národný inšpektorát práce predstavuje "Plán hlavných úloh na rok 2018"
Ich zameranie bude orientované na dodržiavanie právnych a ostatných predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej "BOZP"), kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave, či dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.
Na rok 2018 má Národný inšpektorát práce naplánovaných 18 hlavných úloh, ktorým bude venovať zvýšenú pozornosť:
1.
Kontrola dodržiavania povinností subjektov oprávnených na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
Cieľom celoslovenskej úlohy je kontrola fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo Národným inšpektorátom práce vydané oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby (ďalej "oprávnené osoby") a kontrola odbornej úrovne vykonávania bezpečnostnotechnickej služby (ďalej "BTS") v podmienkach konkrétneho objednávateľa služby. Výkon inšpekcie práce bude v zmysle obsahového zamerania úlohy zameraný na dodržiavanie povinností oprávnených osôb podľa ust. § 21 ods. 11 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 124/2006 Z.z."), t.j. sústavné plnenie podmienok uvedených v ods. 9 citovaného paragrafu a s tým súvisiacich ustanovení § 21 a § 22 zákona č. 124/2006 Z.z., ktoré definujú výkon a úlohy BTS.
2.
Kontrola dodržiavania povinností subjektov oprávnených na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
Úloha má za cieľ preveriť dodržiavanie povinností osôb s vydaným oprávnením na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, ktoré sú uvedené v § 27 ods. 13 zákona č. 124/2006 Z.z. Ide napríklad o povinnosť oznamovať Národnému inšpektorátu práce (ďalej "NIP") zmenu údajov a ďalších podmienok súvisiacich s vydaním oprávnenia, povinnosť sústavne spĺňať podmienky vydaného oprávnenia v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z., povinnosť spĺňať pri výchove a vzdelávaní požiadavky v zmysle právnych predpisov v oblasti BOZP a súlade so schváleným vzorovým projektom výchovy a vzdelávania, povinnosť založenia a vedenia záznamovej knihy, povinnosť vykonávania výchovy a vzdelávania len schválenými alebo oznámenými školiteľmi, povinnosť vydávania dokladov o odbornej spôsobilosti alebo dokladov o absolvovaní výchovy a vzdelávania po úspešnom overení odborných vedomostí účastníkov a o povinnosť viesť osobitnú evidenciu vydávaných dokladov.
3.
Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave u zamestnávateľov a na pozemných komunikáciách (v zmysle zák. č. 462/2007 Z.z.)
Úloha má za cieľ preverovať dodržiavanie pracovných podmienok ustanovených vodičmi a zamestnávateľmi v cestnej doprave na pracoviskách zamestnávateľov a tiež na pozemných komunikáciách, vykonávať poradenstvo a nariaďovať potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Kontroly budú zamerané najmä na dodržiavanie minimálnych dôb odpočinkov, maximálnych dôb jázd, povinných prestávok, ako aj používania záznamových zariadení.
4.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.