Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Útvar kontroly nelegálneho zamestnávania
Dňom 1.10.2013 začali na jednotlivých inšpektorátoch práce pôsobiť
útvary kontroly nelegálneho zamestnávania
(ďalej len "útvar KNZ"). Tieto špecializované tímy inšpektorov práce vykonávajú inšpekciu práce obsahovo zameranú na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Tímy inšpektorov práce sú vytvorené zo skúsených odborníkov v predmetnej oblasti.
Definíciu nelegálneho zamestnávania a rovnako aj jeho zákaz ustanovuje zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uvádza, že o nelegálne zamestnávanie ide, ak zamestnávateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom) využíva závislú prácu:
-
fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah,
-
fyzickej osoby, s ktorou má založený pracovnoprávny vzťah, ale neprihlásil túto osobu do registra Sociálnej poisťovne,
-
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nemá povolenie na prechodný pobyt na účely zamestnania a povolenie na zamestnanie,
-
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa na území SR zdržiava ilegálne.
Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov, alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.
Zriadeniu útvarov KNZ predchádzala potreba vysporiadania sa s negatívnym fenoménom súčasnej spoločnosti, ktorým je rozmáhanie sa nelegálneho zamestnávania. Ide o negatívny spoločenský jav zahŕňajúci zneužívanie pracovnej sily, najmä uchádzačov o zamestnanie evidovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, zneužívanie systému sociálnych dávok a dávok v nezamestnanosti, neodvádzanie odvodov na sociálne poistenie, neodvádzanie daní a rozvoj tzv. čiernej ekonomiky.
Nelegálne zamestnávanie má priamy dopad aj na jednotlivca - občana, ktorý sa vykonávaním nelegálnej práce pripravuje o celý rad sociálnych istôt, nepožíva právnu ochranu garantovanú pracovnoprávnou legislatívou zamestnancovi z legálneho pracovnoprávneho vzťahu (právo na prácu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.