Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuálne otázky a odpovede pri aplikácií nových a novelizovaných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi v praxi

Dátum:

Odborná spôsobilosť a odborná príprava na úseku ochrany pred požiarmi §§ 11 a 12 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 129/2015 Z.z. (ďalej len "zákon o ochrane pred požiarmi"). Uvedená oblasť je čo do rozsahu najrozsiahlejšou zmenou oproti zneniu zákona platného do 31.8.2015. Nanovo je upravená problematika odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi, ktorú realizujú špecialisti požiarnej ochrany, resp. technici požiarnej ochrany a preventivári požiarnej ochrany obcí.

Aktuálne otázky a odpovede pri aplikácií nových a novelizovaných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi v praxi
JUDr.
Pavol
Komár
poradca pre oblasť ochrany pred požiarmi a špecialista požiarnej ochrany
Špecialista požiarnej ochrany
V § 11 sú ustanovené nové podmienky na získanie odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany:"Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže získať len fyzická osoba, ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického smeru (ods. 2), resp. fyzická osoba, ktorá je absolventom vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany (ods. 9 cit. § 11)".
S účinnosťou od 1.9.2015 môže teda odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany získať len fyzická osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky. V praxi to znamená, že ak fyzická osoba podá prvýkrát žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany dňa 1.9.2015 a neskôr, môže sa podrobiť overeniu len v tom prípade ak splnila zákonom stanovenú podmienku minimálneho vzdelania podľa vyššie uvedených ustanovení § 11 a absolvovala odbornú prípravu. Ak túto podmienku fyzická osoba nespĺňa, nebude sa môcť podrobiť overeniu vedomosti pre získanie odbornej spôsobilosti ŠPO.
Podmienka uvedená v § 11 ods. 2 sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá získala odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany podľa predpisov účinných do 31. augusta 2015, ak jej odborná spôsobilosť nezanikla podľa § 11 ods. 15 a zároveň sa nepovažuje za osobu s odbornou spôsobilosťou na účel overenia odbornej spôsobilosti podľa § 11 ods. 6.
Z uvedeného vyplýva, že fyzické osoby, ktoré boli osobami s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany ku dňu 1.9.2015, resp. sú aj naďalej odborne spôsobilé osoby a zároveň nespĺňajú podmienku vzdelania podľa ods. 2, resp. ods. 9 citovaného § 11, budú môcť aj naďalej vykonávať uvedené činnosti špecialistu požiarnej ochrany. Po uplynutí platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa budú môcť (po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy) podrobiť ďalšiemu overeniu vedomostí, resp. požiadať o vydanie osvedčenia bez časového obmedzenia. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 77b ods. 1 zákona o ochrane pred požiarmi.
Preventivár požiarnej ochrany obce
Tak ako v prípade špecialistu požiarnej ochrany, aj v prípade preventivára požiarnej ochrany obce, novela zákona nanovo upravila vzdelanostné podmienky na získanie odbornej spôsobilosti v danej oblasti. Odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce môže získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním (ods. 3 § 11).
Aj v tomto prípade uvedená podmienka splnenia minimálnej úrovne vzdelania sa bude vzťahovať na také fyzické osoby, ktoré požiadajú o overenie vedomostí pre získanie odbornej spôsobilosti preventivára POO dňa 1.9.2015 a neskôr. Ak túto podmienku fyzická osoba nespĺňa, nebude sa môcť podrobiť overeniu vedomosti pre získanie danej odbornej spôsobilosti.
Uvedená podmienka sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá získala odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce podľa predpisov účinných do 31. augusta 2015, ak jej odborná spôsobilosť nezanikla podľa § 11 ods. 15.
Zmenou v základných podmienkach odbornej spôsobilosti preventivárov požiarnej ochrany obce je tiež skutočnosť, že fyzické osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť do 31.8.2015, ako aj fyzické osoby, ktoré získajú odbornú spôsobilosť podľa ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi účinných od 1.9.2015, budú povinné absolvovať jeden krát za päť rokov tzv. "aktualizačnú odbornú prípravu PPOO". Uvedenú prípravu vykonáva v rozsahu 24 hodín právnická osoba, ktorá má oprávnenie Ministerstva vnútra SR (§ 12 ods. 1 zákona).
Overenie vedomostí sa realizuje na Okresnom riaditeľstve HaZZ (ďalej len "okresné riaditeľstvo") podľa miesta trvalého bydliska fyzickej osoby - žiadateľa o overenie.
V súlade s ustanovením § 77b ods. 3 zákona "fyzická osoba, ktorá získala do 31. augusta 2012 odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce, je povinná absolvovať odbornú prípravu do 31. augusta 2017."
Ostatné fyzické osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť po uvedenom termíne, sú povinné podrobiť sa aktualizačnej odbornej príprave najneskôr do piatich rokov od platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce sa vydáva bez časového obmedzenia, zároveň však platí, že povinnosťou preventivára požiarnej ochrany obce je najmenej raz za päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu.
Bez potvrdenia
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.