Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
K predmetnému úrazu, došlo vo výrobnej hale drevárskeho podniku. Zamestnankyňa v profesii "drevárska robotníčka vo výrobe" nastúpila v kritický deň na rannú pracovnú zmenu so začiatkom o 6:00 hod. a ukončením o 14:00 hod. Od začiatku pracovnej zmeny skracovala konce latiek o rozmeroch 20 x 40 x 500 - 1200 mm na stolovej kotúčovej píle PKS - 315 S s posuvným pravítkom.
Pri činnosti postupovala tak, že latku položila na pracovný stôl kotúčovej píly, oprela o posuvné priečne pravítko a ručným posuvom tlačila latku s pravítkom do rezu. Po skrátení latky odrezok na ľavej strane kotúčovej píly odstraňovala drevenou pomôckou, ktorú držala v ľavej ruke. Približne o 9:00 hod., po skrátení latky chcela postihnutá odstrániť zo stola kotúčovej píly odrezku drevenou pomôckou, ktorú držiacou v ľavej ruke. V momente približovania sa pomôcky k odrezku došlo ku spätnému vrhu odrezku a jeho následnému nárazu do dlane postihnutej, čím jej bola spôsobená otvorená rana dlane. Po tejto udalosti vypla postihnutá pracovný stroj a šla oznámiť pracovný úraz svojmu majstrovi, ktorý po poskytnutí prvej pomoci následne zabezpečil prevoz do nemocnice.
Zistené skutočnosti:
-
Postihnutá pracovala u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy 1 rok a 1 mesiac.
-
Absolvovala školenie z predpisov BOZP a zo strany zamestnávateľa bola pred nástupom do zamestnania overená jej zdravotná spôsobilosť s výsledkom "spôsobilá na daný výkon prác".
-
V deň úrazu odpracovala zamestnankyňa spolu 3 hodiny.
-
Pracovisko na ktorom menovaná vykonávala prácu robotníčky drevárskej výroby, je vyhlásené za rizikové z dôvodu hluku tretej kategórie.
-
Postihnutá mala v čase úrazu oblečený pracovný odev, obutú ochrannú obuv a bola vybavená chráničmi sluchu. Pracovné rukavice počas práce nepoužívala.
-
Kotúčová píla bola v čase úrazu vybavená ochranným krytom, rozovieracím klinom a priečnym posúvacím pravítkom.
-
Rozovierací klin bol v čase vyšetrovania úrazu príslušným inšpektorátom práce nesprávne nastavený v rozopre s návodom na používanie predmetnej kotúčovej píly, a to viac ako 8 mm za obvodom zubov pílového kotúča. Na ten istý fakt poukázala aj fotodokumentácia o stave miesta úrazu v deň, kedy k úrazu došlo.
Na základe uvedených skutočností a zhodnotením dôkazov boli určené:
Zdroj pracovného úrazu:
III - 15 - kotúčová píla PKS - 315 S
Príčina pracovného úrazu:
6 - nesprávna organizácia práce
Nedostatky zistené v príčinnej súvislosti s úrazom:
I)
V príčinnej súvislosti s udalosťou:
-
Zo strany postihnutej - neboli zistené porušenia predpisov.
-
Zo strany zamestnávateľa:
-
Zamestnávateľ nevykonal na kotúčovej píle PKS - 315 S potrebné opatrenia, ktorými by vzhľadom na predvídateľné nebezpečenstvo - spätný vrh spracovávaného materiálu obmedzil nebezpečenstvo spätného vrhu spracovávaného materiálu. Počas skracovania latiek dochádzalo k vyhadzovaniu odrezkov spätným vrhom, avšak zamestnávateľ nevykonal opatrenia na zamedzenie spätného vrhu napr. prídavným zariadením k pílovému kotúču, ktoré zabraňuje prístupu odrezkov na tzv. "zadné" zuby pílového kotúča, čo je v rozpore s ustanovením § 6 ods. 1 písmeno a), b), d) zákona č. 124/ 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 3 Nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
II)
Iné nedostatky, zistené pri šetrení úrazu inšpektorátom práce, ktoré neboli v príčinnej súvislosti s udalosťou:
-
Zo strany postihnutej - neboli zistené porušenia predpisov.
-
Zo strany zamestnávateľa:
-
Kotúčová píla PKS - 315 S, uvedeného výrobného čísla, nemala v čase úrazu postihnutej správne nastavený rozovierací klin (3 - 8 mm za obvodom zubov pílového kotúča) na zabránenie spätného vrhu spracovávaného materiálu. Rozovierací klin bol 3 - 4 cm za obvodom zubov pílového kotúča, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne vyplývajúcej z článku 5.2.5. písm. d) STN EN 1870-1.
-
Kotúčová píla PKS - 315 S, uvedeného výrobného čísla, bola vybavená poškodeným o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.