Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
V deň úrazu pracovala zamestnankyňa - robotníčka mliekarenskej prevádzky na svojom pravidelnom pracovisku, pri obsluhe strojného zariadenia - jogurtového pastéra. Pred koncom pracovnej zmeny začala s čistením zariadenia, pozostávajúceho z pasterizátora, homogenizátora a okruhu. Celý proces čistenia, ktoré sa vykonáva pravidelne dva razy za 24 hodín, zahŕňa prepláchnutie zariadení čistou studenou vodou po dobu 5 - 10 minút, čistenie zariadení cirkulujúcim roztokom NaOH - 1,2 - 1,6% + penngar ADS - 0,20% zohriaty na 75 - 80 stupňov C po dobu 40 minút a konečné prepláchnutie zariadenia studenou pitnou vodou po dobu 10 minút. Zariadenie sa ovláda pomocou počítača tak, že každý úkon je uložený v pamäti počítača pod prideleným číslom. Súčasťou zariadenia je aj spätný ventil s teplotným snímačom, umiestnený nad pastérom, ktorý usmerňuje cirkuláciu mlieka, resp. vody a čistiaceho roztoku v malom okruhu pastéra alebo v celom systéme zariadenia (tzv. veľký okruh). Funkcia spätného ventilu je nastavená v príslušnom programe tak, aby mlieko resp. čistiaci roztok mali vy systéme požadovanú teplotu. Mlieko resp. čistiaci roztok cirkuluje v malom okruhu pastéra dovtedy, kým nedosiahnu požadovanú teplotu (spätný ventil uzatvára prietok- cirkuláciu v celom systéme). Po dosiahnutí požadovanej teploty sa ventil otvorí a cirkulácia prebieha v celom systéme. V prípade poklesu nastavenej teploty v systéme sa ventil zavrie a cirkulácia s ohrievaním mlieka, resp. roztoku prebieha v malom okruhu pastéra až do dosiahnutia nastavenej teploty.
Postihnutá vykonala prepláchnutie systému studenou vodou a v počítači navolila (zatlačením tlačidla) čistenie. Do vyrovnávacej nádrže (80 l) so studenou vodou, ktorá bola umiestnená na podlahe a je súčasťou zariadenia., postupne vysypala z pripraveného vedra (10 l) pevný (kryštalický) lúh. V priebehu niekoľkých sekúnd po vysypaní lúhu došlo vo vyrovnávacej nádrži ku chemickej reakcii a roztok hydroxidu sodného (NaOH) vytryskol z vyrovnávacej nádrže a zasiahol postihnutú. Tá utrpela popáleniny, konkrétne poleptania na viacerých predných častiach tela.
Po zásahu zakričala postihnutá na svoju spolupracovníčku, ktorá pribehla na miesto úrazu a striekala na postihnutú vodou z hadice.
Zistené skutočnosti:
-
Postihnutá pracovala u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy po dobu 9 rokov a 10 mesiacov, z toho viac ako 7 rokov na prevádzke, kde utrpela predmetný úraz.
-
Bola školená z predpisov BOZP.
-
V čase úrazu používala všetky predpísané OOPP podľa zoznamu vypracovaného na základe hodnotenia rizík.
-
Zamestnávateľ má vypracovaný sanitačný postup čistenia strojno-technologického zariadenia, v ktorom však nie je jednoznačne určený napr. maximálny časový úsek, v ktorom je možné vykonať bezpečné nasypanie lúhu do vyrovnávacej nádrže, resp. aká maximálna teplota môže byť vo vyrovnávacej nádrži, aby bolo zaručené bezpečné vysypanie.
-
Vypočúvaný zmenový majster vo svojej výpovedi uviedol, že počas jeho 7-ročnej praxe v prevádzke nedošlo k podobnej udalosti. Stalo sa, že pri vysypávaní lúhu došlo ku vzkypeniu, ale nikdy nie v takom rozsahu, aby to privodilo úraz obsluhujúcemu personálu.
-
Majster údržby, ktorý bol tiež vypočúvaný ako svedok úrazu uviedol, že v danom prípade bola v nádržke studená voda, ktorá po zapnutí tlačidla na lúhovanie sa vyhrieva v malom okruhu pastéra za cca 10 minút, a tak si nevedel vysvetliť, že krátko po vysypaní lúhu bola do nádržky vrátená cez spätný ventil horúca voda. Zlyhanie spätného ventilu nepripustil, jedine v tom prípade, ak by došlo k nejakému rušivému signálu v riadiacom systéme, ako napr. úder blesku, ktorý sa prejaví ako rušivé vlnenie, zákmit - preniknutie elektrického prúdu.
Predpokladané možnosti vzniku úrazu:
-
Pasterizačné zariadenie malo pravdepodobne v tom čase v mieste umiestnenia tepelného snímača požadovanú teplotu, a tak sa spätný ventil otvoril, cirkulácia začala prebiehať v celom systéme a lúh sa postupne dostával do okruhu. V tom čase však došlo v systéme k zníženiu teploty pod požadovanú teplotu, za niekoľko sekúnd sa ventil zavrel a teplá voda sa vrátila cez malý okruh do vyrovnávacej nádrže.
-
Postihnutá začala sypať lúh do vyrovnávacej nádrže až po určitom časovom odstupe po navolení programu čistenia. V tom čase sa pretekajúca voda ohrievala horúcou parou v systéme pastéra a v mieste výstupu z ohrievacieho systému, kde je umiestnený spätný ventil s teplotným snímačom bola značne prehriata, nie však na predpísanú požadovanú teplotu 80 - 85 stupňov C. Spätný ventil sa neotvoril, t.j. nezačala cirkulácia vo veľkom okruhu a voda sa vrátila späť do malého okruhu, a tým aj do vyrovnávacej nádrže.
Keďže pri obidvoch alternatívach bol v nádrži v tom čase ešte vysoký obsah pevného lúhu, teplá voda spôsobila, že došlo k vytrysknutiu silného roztoku NaOH, čo pos
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.