Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

BESOFT - podporný nástroj pre posúdenie rizík pásových dopravníkov

Dátum:

BESOFT - podporný nástroj pre posúdenie rizík pásových dopravníkov
doc. Ing.
Marianna
Tomašková
PhD.
TU Košice, SjF, KBaKP
Prof. Ing.
Daniela
Marasová
PhD.
TU Košice, FBERG
Ing.
Nikoleta
Husáková
PhD.
TU Košice, FBERG
RNDr.
Anna
Grinčová
PhD.
TU Košice, FEI , Katedra matematiky a teoretickej informatiky
Súčasná legislatíva v SR jednoznačne deklaruje povinnosť zamestnávateľa zisťovať nebezpečenstvá, ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika. Analýza a následná minimalizácia rizík, prináša nový pohľad zamestnávateľa na svojich zamestnancov. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je nezastupiteľnou povinnosťou a zodpovednosťou zamestnávateľa a vedúcich pracovníkov.
Analýza pracovných úrazov pásovej dopravy
Analýza pracovných úrazov pásovej dopravy v SR za obdobie 10 rokov bola spracovaná:
-
Podľa závažnosti - pracovné úrazy sa delia podľa závažnosti na hromadné, smrteľné, ťažké a ostatné. Najviac pracovných úrazov v hodnotenom období pri pásovej doprave bolo evidovaných ostatných pracovných úrazov v počte 923, čo predstavuje 96,15% z celkovej úrazovosti pásovej dopravy. Ťažké pracovné úrazy boli vyšetrované v 30 prípadoch, čo je 3,13% z celkovej úrazovosti a smrteľné pracovné úrazy boli v 7 prípadoch vyšetrované, čo je 0,73% z celkovej úrazovosti.
-
Podľa rokov - najviac pracovných úrazov pri prevádzke pásového dopravníka bolo za posledných 10 rokov zaznamenaných v roku 1998, v počte 133, ktoré sa podieľali na celkovej úrazovosti pásových dopravníkov 13,85%. Najmenej bolo zaznamenaných v roku 2004, v počte 57. Tieto sa podieľali na celkovej úrazovosti pásových dopravníkov 5,94%.
Graf. č. 1: Podiel úrazovosti pásovej dopravy v období 10 rokov
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Tab. č. 1: Prehľad pracovných úrazov pri prevádzke pásového dopravníka 
I---------------I----------------------------------------------------I-------I
I PRACOVNÉ   I           R O K             I SPOLU I
I ÚRAZY     I-----I-----I-----I----I----I----I----I----I----I----I    I
I        I 1  I 2  I 3  I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I    I
I---------------I-----I-----I-----I----I----I----I----I----I----I----I-------I
I SMRTEĽNÉ   I 0  I 1  I 2  I 1 I 1 I 0 I 0 I 1 I 0 I 1 I  7  I
I---------------I-----I-----I-----I----I----I----I----I----I----I----I-------I
I ŤAŽKÉ     I 5  I 2  I 3  I 4 I 1 I 3 I 4 I 2 I 4 I 2 I 30  I
I---------------I-----I-----I-----I----I----I----I----I----I----I----I-------I
I OSTATNÉ    I 123 I 124 I 128 I 87 I 84 I 94 I 88 I 82 I 53 I 60 I 923 I
I---------------I-----I-----I-----I----I----I----I----I----I----I----I-------I
I SPOLU     I 128 I 127 I 133 I 92 I 86 I 97 I 92 I 85 I 57 I 63 I 960 I
I---------------I-----I-----I-----I----I----I----I----I----I----I----I-------I
Percentuálny podiel smrteľných, ťažkých a ostatných pracovných úrazov pásovej dopravy v jednotlivých krajoch je znázornený v grafoch č. 2, 3, 4.
Graf č. 2: Podiel smrteľných pracovných úrazov pri pásovej doprave v jednotlivých krajoch
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Graf č. 3: Podiel ťažkých pracovných úrazov pri pásovej doprave v jednotlivých krajoch
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Graf č. 4: Podiel ostatných pracovných úrazov pri pásovej doprave v jednotlivých krajoch
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Tab. č. 2: Prehľad príčin pracovných úrazov pri prevádzke pásového dopravníka 
I------------------------------------------I----------I-------I---------I-------I
I PRÍČINA                 I SMRTEĽNÉ I ŤAŽKÉ I OSTATNÉ I SPOLU I
I                     I  PÚ   I PÚ  I  PÚ  I    I
I------------------------------------------I----------I-------I---------I-------I
I Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja   I  0   I 4   I 33   I 37  I
I úrazu                  I     I    I     I    I
I------------------------------------------I----------I-------I---------I-------I
I Chýbajúce, nedostatočné ochranné     I  1   I 7   I 9    I 17  I
I zariadenie, zabezpečenie         I     I    I     I    I
I------------------------------------------I----------I-------I---------I-------I
I Nepriaznivý stav, chybné usporiadanie  I  0   I 0   I 8    I 8   I
I pracoviska, komunikácie         I     I    I     I    I
I------------------------------------------I----------I-------I---------I-------I
I Nesprávna organizácia práce       I  1   I 5   I 14   I 20  I
I------------------------------------------I----------I-------I---------I-------I
I Neoboznámenie s podmienkami bezpeč.   I  0   I 0   I 3    I 3   I
I práce, nedostatok kvalifikácie      I     I    I     I    I
I------------------------------------------I----------I-------I---------I-------I
I Používanie nebezpečných postupov, práca I  3   I 10  I 228   I 241  I
I bez oprávnenia, proti zákazu       I     I    I     I    I
I------------------------------------------I----------I-------I---------I-------I
I Odstránenie, nepoužívanie predpísaných  I  0   I 0   I 11   I 11  I
I bezp. zariadení, ochr. opatrenia     I     I    I     I    I
I------------------------------------------I----------I-------I---------I-------I
I Nepoužívanie predpísaných, pridelených  I  0   I 0   I 6    I 6   I
I osobných ochranných pomôcok       I     I    I     I    I
I------------------------------------------I----------I-------I---------I-------I
I Ohrozenie inými osobami         I  0   I 0   I 9    I 9   I
I------------------------------------------I----------I-------I---------I-------I
I Nedostatky osobných predpokladov na   I  0   I 4   I 565   I 569  I
I riadny pracovný výkon          I     I    I     I    I
I------------------------------------------I----------I-------I---------I-------I
I Ohrozenie zvieratami a prírodnými    I  0   I 0   I 4    I 4   I
I živlami                 I     I    I     I    I
I------------------------------------------I----------I-------I---------I-------I
I Nezistené príčiny            I  2   I 0   I 33   I 35  I
I------------------------------------------I----------I-------I---------I-------I
-
Podľa zranenia
Graf č. 5: Smrteľné a ťažké zranenia spôsobené pásovými dopravníkmi v období 10 rokov
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Posúdenie rizík pásových dopravníkov
Analýzy technických zariadení (medzi ne patrí aj pásový dopravník) musia zohľadňovať mnohé faktory, medzi ktorými, okrem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nesmie chýbať ani aspekt konštrukčnej bezpečnosti (Directive, 2006).
Z uvedeného vyplývajú aj ciele a úlohy v oblasti manažérstva bezpečnosti práce, ktoré zahrňujú všetky činnosti spojené s vypracovaním a použitím metód na zisťovanie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich ohrození a stanovenie miery ohrozenia. Pri jej posúdení je treba určiť pravdepodobnosť vzniku a posúdiť rozsah možných dôsledkov, t.j. posúdiť riziko.
Riziko je možné chápať z hľadiska riadenia rizík ako možnosť, že s určitou pravdepodobnosťou dôjde k nežiaducej udalosti, ktorej dôsledkom je škoda.
Riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví (Pačaiová, H., Sinay, J
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.