Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečná manipulácia s pyrotechnikou

Dátum:

Podľa Nariadenia vlády č. 281/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh, sa za pyrotechnický výrobok považuje akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušniny alebo zmes výbušnín, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu, alebo kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií.

Bezpečná manipulácia s pyrotechnikou
doc. Ing.
Marianna
Tomašková
PhD. Ing.
Lenka
Čuchranová
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Strojnícka fakulta, TU Košice
Pyrotechnické výrobky sa delia na:
-
zábavnú pyrotechniku,
-
scénickú pyrotechniku,
-
iné pyrotechnické výrobky.
Na účely tohto nariadenia vlády je [1]:
-
zábavná pyrotechnika - pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely,
-
scénická pyrotechnika - pyrotechnický výrobok určený na použitie na javisku v interiéri, alebo v exteriéri vrátane filmovej a televíznej produkcie, alebo na iné podobné použitie,
-
pyrotechnický výrobok určený na použitie vo vozidlách, prvok bezpečnostných zariadení vo vozidlách, ktorý obsahuje pyrotechnické zloženie používané na aktiváciu týchto alebo iných zariadení,
-
odborne spôsobilá osoba fyzická osoba, ktorá je oprávnená podľa osobitného predpisu zaobchádzať so zábavnou pyrotechnikou kategórie 4, so scénickou pyrotechnikou kategórie T2 alebo s inými pyrotechnickými výrobkami kategórie P2 vymedzenými v § 3 (zaradenie do kategórií), alebo ich používať.
Pred uvedením pyrotechnických výrobkov na trh je výrobca povinný zabezpečiť, aby pyrotechnické výrobky uvedené na trh spĺňali základné bezpečnostné požiadavky uvedené v prílohe I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh.
Rozdelenie pyrotechniky na základe farieb
To aby bol ohňostroj zaujímavý aj pre oko, podporujú určité chemické látky [2].
Látky, ktoré zafarbujú plameň
- tvoria súčasť molekuly okysličovadla. Využívajú sa vo svetelných zložiach v zábavnej pyrotechnike a rovnako aj v zložiach, pre nočnú signalizáciu.
Pyrotechnické zlože
- mechanické zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných látok, ktorými sa chemickou premenou vo forme rýchleho horenia vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné, tlakové a pohybové účinky (pyrotechnické efekty).
Chemické prvky, ktoré farebne zafarbujú plameň:
-
Sodík - žltá farba,
-
Stroncium - červená farba,
-
Báryum - zelená farba,
-
Meď - modrá farba,
-
Draslík - svetlofialová farba.
Látky, ktoré vydávajúce efekt iskrenia
- ak treba aby ohňostroj vydával iskrivý efekt, je nutné do pyrotechnických zloží pridať hrubšie zrnité látky, ktoré sú pri odpálení silou vymrštené do širokého okolia, kde dohoria pôsobením atmosférického oxidu - čo je vnímané ako iskrenie.
Látky vydávajúce dym
- ide o látky, ktoré svojim účinkom poskytujú veľké množstvo dymu najčastejšie bielej farby. Ak sa k tejto látke pridá sublimujúce farbivo, dokážeme získať farebný oblak. Farebná intenzita oblaku sa riadi množstvom pridaného farbiva a farebný odtieň zmesou použitých farbív. Tak sa môže získať ľubovoľný farebný odtieň.
Efekty ohňostrojov
Základný slovník efektov používaných pri ohňostrojoch:
 Pivonka    je základným a najčastejšie používaným tvarom v guľových bombách        alebo v kompaktných ohňostrojoch menších tvarov. Výsledný efekt        pozostáva zo svetličiek, ktoré vylietajú zo stredu efektu v        tvare pravidelnej gule.  Chryzantéma  je hustejšia pivonka, kde svetličky za sebou nechávajú rovnú        stopu.  Vŕba     je to chryzantéma, ktorá je zahnutá smerom dole, k zemi.  Palma     zo stredu idúce výrazné a mierne zahnuté lúče. Je podobný efektu        vŕby, no je o niečo výraznejší. Ak sa hovorí o palma efekte,        lúčov musí byť minimálne 5. Tvar je tvorený kométou idúcou od        zeme.  Kroseta (resp. Crossett)  jej základom sú na štyri strany vyletujúce svetlice, ktoré          vychádzajú z pomyselného stredu.  Whirlpool   inak povedané slimáčiky. Svetlica je v tvare špirály na konci        ktorej je výrazné ukončenie - chvost.  Ryby     neriadený pohyb svetlíc po oblohe. 
Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do týchto troch kategórií [2]:
a)
Zábavná pyrotechnika:
Kategória 1:
-
predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo,
-
má zanedbateľnú hladinu hluku,
-
určená na používanie v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorá je určená na používanie vo vnútri obytných budov.
Kategória 2:
-
predstavuje nízke nebezpečenstvo,
-
má nízku hladinu hluku,
-
určená na používanie vonku v obmedzených priestoroch.
Kategória 3:
-
predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo,
-
hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
-
určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách.
Kategória 4:
-
predstavuje vysoké nebezpečenstvo,
-
hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
-
môžu ju používať iba odborne spôsobilé osoby.
b)
Scénická pyrotechnika:
Kategória T1:
-
určená na používanie na javisku,
-
predstavuje nízke nebezpečenstvo.
Kategória T2:
-
určená na používanie na javisku,
-
môžu ju
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.