Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na drevárskych strojoch a zariadeniach

Dátum:

Ochrana života, zdravia pri práci, ako aj materiálnych hodnôt je jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa. Význam starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ale najmä nedoceňovanie týchto otázok v oblasti používania drevárskych strojov a zariadení, potvrdzujú mnohomiliónové škody, ktoré každoročne spôsobujú ekonomike štátu, právnickým, ale aj fyzickým osobám početné pracovné úrazy, choroby z povolania, havárie, požiare a iné mimoriadne udalosti.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na drevárskych strojoch a zariadeniach
Ing.
Jozef
Mikula
PhD.
IBN Bratislava
V technickej literatúre sa uvádza, že: "Bezpečnosť drevárskych strojov a zariadení je definovaná ako stav technických zariadení, ktorý poskytuje vysokú mieru istoty, že pri dodržovaní pravidiel (bezpečnostných požiadaviek, technologických a pracovných postupov a pod.), platných pre príslušné pracovisko, pracovný proces, pre ich obsluhu a prevádzku a bez pôsobenia nepredvídaných vonkajších rušivých vplyvov, bude vylúčená alebo znížená možnosť ohrozenia života a zdravia osôb, poškodenia alebo zničenia majetku spoločnosti nedôjde k poruche zariadenia pri ktorej by mohli byť ohrozené osoby, alebo hospodárske hodnoty", ale aj že: "Bezpečnosť drevárskych strojov a zariadení je stav (spôsobilosť) stroja/zariadenia a spôsob jeho používania, ktorými sú vytvorené predpoklady, že pri dodržaní požiadaviek pre jeho prevádzku a obsluhu a bez pôsobenia nepredvídateľných vonkajších rušivých vplyvov nedôjde k poruche zariadenia, resp. ku vzniku situácie, pri ktorej by mohli byť dokonca ohrozené osoby alebo hospodárske hodnoty".
Pod pojmom drevárske stroje a zariadenia rozumieme také stroje a zariadenia, ktoré vykonávajú technologické operácie pri obrábaní a spracovaní dreva a materiálov na báze dreva. Ide teda o stroje a zariadenia, ktoré menia tvar, rozmery alebo ich fyzikálne vlastnosti.
Drevárske stroje a zariadenia sa členia na:
1.
drevoobrábacie stroje,
2.
drevodeliace stroje,
3.
stroje na tvárnenie dreva,
4.
spájacie stroje,
5.
formovacie a triediace stroje,
6.
nanášacie stroje,
7.
stroje na kondicionovanie dreva,
8.
stroje na špeciálnu výrobu,
9.
stroje na prípravu nástrojov k práci.
Medzi najnebezpečnejšie pracovné prostriedky patria drevoobrábacie stroje a strojové zariadenia preto, že obsluha tu vykonáva pracovnú činnosť priamo v nebezpečnom priestore stroja (jej ruky sa nachádzajú v tesnej blízkosti rezného nástroja) a obsluha ("obsluha" je osoba alebo osoby, ktorá inštaluje, prevádzkuje, nastavuje, robí údržbu, čistí, opravuje alebo prepravuje strojové zariadenia) je bezprostredne ohrozovaná rezným nástrojom a teda sa nachádza v nebezpečnom priestore stroja, pričom "nebezpečný priestor" je definovaný ako akýkoľvek priestor v strojových zariadeniach a/alebo okolo nich, v ktorom je osoba vystavená ohrozeniu svojho zdravia alebo bezpečnosti.
Najpoužívanejšie drevoobrábacie stroje:
1.
Kotúčové píly
s jedným alebo s niekoľkými kotúčmi na spracovanie dreva a podobných materiálov alebo na spracovanie mäsa a podobných materiálov.
2.
Píly so stálou polohou nástroja
pri obrábaní, s pevným stolom a s ručným posuvom obrobku alebo s prídavným posúvacím zariadením.
3.
Píly so stálou polohou nástroja
pri obrábaní a s ručným posuvom stola alebo vozíka, ktoré vykonávajú vratný pohyb.
4.
Píly so stálou polohou nástroja
pri obrábaní a so zabudovaným strojovým posuvom obrobku a s ručným vkladaním a/alebo vyberaním.
5.
Píly s posuvným nástrojom pri obrábaní
, s mechanickým posuvom obrobku a s ručným vkladaním a/alebo vyberaním.
6.
Zrovnávacie frézovačky
na spracovanie dreva s ručným posuvom obrobku.
7.
Hrúbkovacie frézovačky
na jednostranné obrábanie dreva s ručným vkladaním a/alebo vyberaním.
8.
Pásové píly
s pevným alebo pohyblivým stolom a pásové píly s pohyblivým vozíkom s ručným vkladaním a/alebo vyberaním na spracovanie dreva a podobných materiálov alebo na spracovanie mäsa a podobných materiálov.
9.
Kombinované stroje
na spracovanie dreva a podobných materiálov.
10.
Čapovacie stroje
na spracovanie dreva s ručným posuvom obrobku a s niekoľkými držiakmi nástrojov.
11.
Zvislé frézovačky
na spracovanie dreva a podobných materiálov s ručným posuvom obrobku.
12.
Prenosné reťazové píly
na spracovanie dreva.
Drevospracujúci priemysel je jedným z najnebezpečnejších a trvalo patrí medzi najrizikovejšie odvetvie priemyslu, kde každý rok dochádza v týchto odvetviach ku závažným pracovným úrazom. Príčinou úrazov je okrem nedodržiavania základných zásad bezpečnej práce zo strany samotných zamestnancov tiež nevyhovujúci stav používaných strojov a zariadení.
Úrazovosť u drevárskych strojov a zariadení je veľmi vysoká. Hľadať odpoveď na otázku, kde sú skryté riziká resp. nebezpečenstvo pri práci na týchto strojoch dáva už sám charakter práce. Aby tieto riziká mohli byť "aspoň minimalizované" je nevyhnutné ich zistiť a poznať príčiny ich vzniku a identifikovať tie nebezpečenstvá pred účinkami ktorých možno zamestnancov chrániť. Dôležitou etapou v postupe monitorovania bezpečnosti práce v drevospracujúcom podniku je zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami na ktorom by sa mali zúčastniť výrobní technici, inžinieri, požiarnici a pracovníci bezpečnosti práce.
Posúdenie musí zahŕňať opis akýchkoľvek nebezpečných situácií, pravdepodobnosti a následkov takýchto udalostí, kde sa často zabúda na veľmi dôležitú skutočnosť, že pri spracovávaní dreva vzniká drevný prach, ktorý pri odsávaní môže v zmesi so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes a zapríčiniť požiar. Nebezpečenstvo výbuchu predstavujú najčastejšie systémy odsávania prachu od drevospracujúcich strojov, ako sú cyklónové odlučovače a filtre. Posúdenie musí obsahovať podrobný opis existujúcich alebo navrhovaných opatrení na vylúčenie alebo zníženie rizika, (napr. systém kontroly, zisťovanie požiaru a plynu, systém prvej pomoci, núdzové poplašné zariadenia, únikové možnosti, atď.).
Táto povinnosť vyplýva z § 6 ods. 1 pís. c) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom prijatých opatrení musí byť vylúčenie akéhokoľvek rizika po celú dobu predpokladanej životnosti strojového zariadenia vrátane fáz prepravy, montáže, demontáže, vyradenia z prevádzky a likvidácie.
Väčšina príčin a zdrojov úrazov, napriek použí
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.