Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na zrovnávacích, hrúbkovacích, zvislých a čapovacích frézovačkách

Dátum:

Frézovačky sú zaradené v skupine drevárskych strojov na obrábanie dreva na druhom mieste, čo do počtu registrovaných ťažkých a smrteľných úrazov. Treba na ne pozerať ako na jedny z najrizikovejších strojov na obrábanie dreva. Obsluha tu vykonáva pracovnú činnosť priamo v nebezpečnom priestore stroja a je bezprostredne ohrozovaná rezným nástrojom. Z rozboru úrazovosti vyplýva, že najviac zranení ide na vrub rotujúceho rezného nástroja, ktorý u frézovačky nie je zakrytý konštrukciou stroja a preto predstavuje najrizikovejší prvok. Každú frézovačku treba vybaviť ochranným krytom, alebo obdobným zariadením plniacim funkciu krytu a to ako pracovnej tak aj nepracovnej časti nožového hriadeľa. Súčasné bezpečnostné technické predpisy nešpecifi kujú detailné požiadavky na tieto zariadenia, ani neurčujú jeho rozmerové parametre, ale stanovujú, že ochranný kryt musí zaručiť ľahkú manipuláciu s nožovým hriadeľom a možnosť ľahkého odstránenia triesok.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na zrovnávacích, hrúbkovacích, zvislých a čapovacích frézovačkách
Ing.
Jozef
Mikula
PhD.
IBP Bratislava
Súvisiace právne predpisy:
-
Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-
Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES.
-
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
-
STN EN 49 6100
Požiadavky bezpečnosti na konštrukciu strojov a zariadení. Spoločné ustanovenia (drevárske stroje). Norma sa uplatňuje pokiaľ ide o požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na konštrukciu všetkých druhov strojov a zariadení na spracovanie dreva (stroje), určené na prevádzku s miernym podnebím bez priameho vplyvu slnečného žiarenia, atmosférických zrážok, vetra a piesku.
-
STN EN 49 6100
Bezpečnostné požiadavky na frézky.
-
STN EN 49 6116
Bezpečnostné ustanovenia pre dlabačky, čapovačky a čelné tvarovačky.
-
Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení Vyhlášky SÚBP č.484/1990 Zb. (§ 68, 69, 70).
Frézovačky sú stroje, ktoré obrábajú drevo otáčajúcim sa nástrojom - valcovou (nožovou), kotúčovou alebo stopkovou frézou.
Obr. č. 1:
Zrovnávacia frézovačka
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Frézovačky rozdeľujeme na:
a)
Zrovnávacie:
-
s ručným posuvom,
-
s mechanickým posuvom.
b)
Hrúbkovacie:
-
jednostranné,
-
dvojstranné.
c)
Tvarovacie
d)
Kopírovacie
e)
Čapovacie
f)
Okružovacie
d)
Zvislé:
-
spodné s pohyblivým vretenom,
-
spodné s pohyblivým a sklopiteľným vretenom.
Spoločné ustanovenia pre frézovačky:
-
Nožový hriadeľ frézky musí byť len valcovitého tvaru. Používať štvorhranný hriadeľ alebo iný ako valcovitý tvar sa zakazuje.
-
Nože do zrovnávacich a hrúbkovacích frézovačiek musia byť do hriadeľa upnuté pozdĺžnymi lištami klinového prierezu, pričom nože vsadené do hriadeľa ho nesmú prevyšovať o viac ako 2 až 3 mm a ich ostrie musí byť rovnako vzdialené od osy otáčania hriadeľa.
-
Na nožovom hriadeli musia byť vyznačené najväčšie dovolené obrátky.
-
Frézky musia byť vybavené mechanickým odsávaním odpadu (triesok).
-
Mechanické odsávanie odpadu musí vyhovovať týmto požiadavkám:
a)
nasávacie nástavce môžu slúžiť súčasne ako kryt nepracujúcej časti frézovacieho nástroja,
b)
nasávacie nástavce musia byť dôkladne upevnené, aby sa nemohli voľne pohybovať a aby ich demontáž pri kontrole upnutia nástroja bola jednoduchá,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.