Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s kombajnami na zber obilia

Dátum:

Práce v poľnohospodárstve patria z hľadiska možného ohrozenia pracovníkov medzi najrizikovejšie činnosti. Poľnohospodárske práce pri zbere obilnín sa uskutočňujú pomocou rôznych technických zariadení, kde najčastejším pracovným prostriedkom je kombajn na zber obilia. Je len málo druhov práce, kde je potenciál nebezpečenstva úrazu taký vysoký ako v poľnohospodárstve pri práci s kombajnmi. Vzhľadom na veľký počet rizikových miest, ktoré sa nachádzajú na kombajne, patrí práca na týchto poľnohospodárskych strojoch medzi veľmi nebezpečné. Obsluha tu vykonáva pracovnú činnosť priamo v nebezpečnom priestore stroja a je bezprostredne ohrozovaná reznými nástrojmi, ako aj rotačnými strojnými súčiastkami a faktormi pracovného prostredia - vysoká tepelná záťaž.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s kombajnami na zber obilia
Ing.
Jozef
Mikula
PhD.,
IBP Bratislava
Úrazy pri zbere obilnín a hodnotenie rizík
Práce v poľnohospodárstve patria z hľadiska možného ohrozenia pracovníkov vždy medzi jedny z najrizikovejších činností. Poľnohospodárske práce pri zbere obilnín a travín sa uskutočňujú pomocou rôznych technických zariadení, kde je najčastejším pracovným prostriedkom kombajn na zber obilia. Mnohí si myslia, že ide o "idylické" zamestnanie spríjemnené pobytom v prírode, no pri hlbšom spoznaní problematiky týchto rôznorodých prác však dospejeme k názoru, že ide o telesne namáhavé práce, ktoré sa v prevažujúcej väčšine vykonávajú v letnom období, pri vysokých teplotách. Pracovná úrazovosť v poľnohospodárstve je dlhodobo vysoká. Najväčší podiel na vzniku pracovných úrazov má odbor chov zvierat, potom rastlinná výroba a ďalej opravy a úrazy v dielňach.
Bezpečnosť a zdravie pri práci a pracovné podmienky v základných rysoch rieši zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 45/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci. Tieto právne predpisy ustanovujú, že podnikajúce subjekty sú okrem iného povinné vyhľadávať, posudzovať a hodnotiť riziká možného ohrozenia bezpečnosti a ochrany zdravia, informovať o nich zamestnancov a robiť opatrenia na ich ochranu.
Po dôkladnom zhodnotení drobných a závažných pracovných úrazov možno určiť nasledujúcu diagnózu vzniku pracovných úrazov v poľnohospodárskej výrobe.
Najčastejším zdrojom všetkých pracovných úrazov sú pády osôb na rôznych úrovniach:
-
pády na rovine,
-
pády z malých výšok,
-
pády do jám,
-
pády zo strojov a dopravných prostriedkov,
-
používanie nebezpečných pracovných postupov.
Najčastejšou príčinou všetkých pracovných úrazov je:
-
nedostatočne odhadnuté riziko,
-
nepredvídateľné riziko,
-
chybný zdroj,
-
bahnitý terén,
-
mokrý terén,
-
neporiadok na pracovisku.
Kombajn a žatevné práce
Žatva predstavuje zložitý komplex technickoorganizačných prác pri zbere, spracovaní a uskladnení úrody potravinových obilnín a kŕmnych (úžitkových) travín, kde sa zodpovednosti kolektívov a jednotlivcov za ochranu života a zdravia musí klásť osobitný dôraz. Práce so špeciálnymi zariadeniami, dopravnými, prepravnými a inými prostriedkami si vyžaduje osobitnú spôsobilosť, zručnosť a skúsenosti ako aj dodržiavanie predpísaných postupov prác. Dodržiavanie správnych pracovných postupov pri práci s kombajnom na zrno ako kľúčového technického zariadenia pri žatve je jedným z prvkov oblasti prevencie rizík, ktorému venujeme pozornosť v tomto texte. Za najdôležitejší prvok pritom možno považovať skúseného pracovníka s dostatočnými skúsenosťami a zodpovedajúcou dĺžkou praxe.
Zamestnávatelia najčastejšie uvádzajú v záznamoch o pracovných úrazoch ako príčinu úrazu nedostatočne odhadnuté riziko postihnutým zamestnancom, čím sa istia proti možným postihom zo strany inšpekcie práce alebo zdravotnej poisťovne. Podľa skúseností je však pravá príčina úplne inde. Pri vyšetrovaní príčin niektorých pracovných úrazov sa zisťuje, že zamestnávatelia nie sú schopní preukázateľne doložiť, či s uvádzaným rizikom postihnutého skutočne oboznámili, nie sú schopní doložiť, či a kedy vykonali oboznámenie - školenie o BOZP. Z uvedeného vyplýva, že príslušní vedúci pracovníci trpia prevádzkovou slepotou, a ak sa nič neprihodí, tak sa nič nedeje a nerobí. Každý skúsený pracovník prizná, že má zažité určité rutinérstvo, podľa ktorého pracuje takmer stereotypne a neuvedomuje si, že na neho môže pôsobiť aj niekoľko rizík súčasne.
Kombajn je pojazdný stroj na kosenie alebo zber obilnín, travín, mlátenie, oddeľovanie, čistenie a dopravu zrna alebo semien do zásobníka a na uloženie rastlinných zvyškov na pole. Žací mechanizmus je časť kombajnu obsahujúca mechanizmus na zber, kosenie alebo česanie úrody.
RIZIKOVÉ MIESTA NA KOMBAJNE NA ZBER OBILIA
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Hlavným rizikom pri práci s kombajnom je:
-
riziko vtiahnutia do stroja žacím mechanizmom či podávacím dopravníkom pri chode stroja či pri náhodnom spustení stroja počas čistenia.
-
prejdenie osoby pri cúvaní a vyprázdňovaní zásobníkov obilia,
-
riziko úrazu pri práci vo svahu,
Zvýšená rizikovosť vzniká v dôsledku veľkého sústredenia mechanizmov, zvýšenej intenzity práce, práce v predĺžených zmenách za zhoršenej mikroklímy v kabíne vodiča (zvýšené nároky na riadenie a organizáciu práce).
Riziká spojené s pracovným prostredím:
-
nedodržiavanie pitného režimu,
-
vysoká teplota v kabíne vodiča,
-
nedostatočné vetranie,
-
nadmerné znečistenie,
-
poštípanie bodavým hmyzom,
-
ožiarenie kože a poškodenie očí,
-
zasiahnutie rôznych častí tela pri čistení a kontrole chodu stroja,
-
porezanie rúk pri čistení a zakladaní kosy rukami,
-
zasiahnutie rúk pohybujúcimi súčiastkami stroja (reťazové a remeňové mechanizmy),
-
vtiahnutie a namotanie ozubeným súkolesím po odstránení ochranných krytov, hnacích a hnaných hriadeľov a ďalších nebezpečných miest,
-
požiar a popáleniny pracovníka pri čistení akumulátora po odobratí krytu akumulátora,
-
zachytenie rotujúcou priebežne vkladajúcou skrutkov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.