Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s kombajnami na zber obilia

Dátum:

Práce v poľnohospodárstve patria z pohľadu možného ohrozenia pracovníkov medzi najrizikovejšie činnosti. Poľnohospodárske práce pri zbere obilnín sa uskutočňujú pomocou rôznych technických zariadení, kde najčastejším pracovným prostriedkom je kombajn na zber obilia. Vzhľadom na veľký počet rizikových miest, ktoré sa nachádzajú na kombajne, patrí práca na týchto poľnohospodárskych strojoch medzi nebezpečné. Obsluha vykonáva pracovnú činnosť priamo v nebezpečnom priestore stroja a je bezprostredne ohrozovaná reznými nástrojmi, ako aj rotačnými strojnými súčiastkami a faktormi pracovného prostredia - vysoká tepelná záťaž.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s kombajnami na zber obilia
Ing.
Jozef
Mikula
PhD.,
IBP Bratislava
Úrazy pri zbere obilnín a hodnotenie rizík
Po dôkladnom zhodnotení drobných a závažných pracovných úrazov môžeme stanoviť nasledujúcu diagnózu vzniku pracovných úrazov v poľnohospodárskej výrobe.
Najčastejším zdrojom všetkých pracovných úrazov
sú pády osôb na rôznych úrovniach:
-
pády na rovine,
-
pády z malých výšok,
-
pády do jám,
-
pády zo strojov a dopravných prostriedkov,
-
používanie nebezpečných pracovných postupov.
Najčastejšou príčinou všetkých pracovných úrazov je:
-
nedostatočne odhadnuté riziko,
-
nepredvídateľné riziko,
-
chybný zdroj,
-
bahnitý terén,
-
mokrý terén,
-
neporiadok na pracovisku.
Dodržiavanie správnych pracovných postupov pri práci s kombajnom na zrno je jedným z kľúčových prvkov oblasti prevencie rizík.
Za najdôležitejší prvok možno považovať skúseného pracovníka s dostatočnými skúsenosťami a zodpovedajúcou dĺžkou praxe.
Zamestnávatelia najčastejšie uvádzajú v záznamoch o pracovných úrazoch ako príčinu
nedostatočne odhadnuté riziko postihnutým zamestnancom,
čím sa istia proti možným postihom od inšpekcie práce alebo od zdravotnej poisťovne.
Kombajn je pojazdný stroj na kosenie alebo zber obilnín, trávovín, mlátenie, oddeľovanie, čistenie a dopravu zrna alebo semien do zásobníka a na uloženie rastlinných zvyškov na pole. Žací mechanizmus je časť kombajnu obsahujúca mechanizmus na zber, kosenie alebo česanie úrody.
Súvisiace právne predpisy:
-
Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-
Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES.
-
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (kodifi kované znenie).
-
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
-
Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
-
Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
-
Nariadenie vlády SR č. 357/2006 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík.
-
Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení NV č. 449/2007 Z.z.
-
STN EN 632
(STN 47 0069) Poľnohospodárske stroje. Kombajny a zberacie rezačky. Bezpečnost.
-
STN 47 0060:
1982 Poľnohospodárske stroje a traktory. Všeobecné požiadavky na konštrukciu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
-
Vyhláška č. 45/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci.
-
Vyhláška č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhlášky SÚBP č.484/1990 Zb.
Rizikové miesta na kombajne na zber obilia
Hlavným rizikom je prejdenie pri cúvaní, pri vyprázdňovaní zásobníkov obilia, riziko úrazu pri práci vo svahu, riziko vtiahnutia do stroja žacím ústrojenstvom či podávacím dopravníkom pri chode stroja, pri náhodnom spustení stroja počas čistenia. Zvýšená rizikovosť vzniká v dôsledku veľkého sústredenia mechanizmov, zvýšenej intenzity práce, práce v predĺžených zmenách za zhoršenej mikroklímy v kabíne vodiča (zvýšené nároky na riadenie a organizáciu práce).
Riziká spojené s pracovným prostredím:
-
nedodržiavanie pitného režimu,
-
vysoká teplota v kabíne vodiča,
-
premoknutie a premočenie za dažďa,
-
pošmyknutia na rozmoknutom, blatistom, namrznutom alebo zasneženom teréne,
-
nadmerné znečistenie,
-
nedostatočné vetranie,
-
ožiarenie kože a poškodenie očí,
-
poštípanie bodavým hmyzom,
-
zasiahnutie rúk pohybujúcimi súčiastkami stroja (reťazové a remeňové mechanizmy),
-
porezanie rúk pri čistení a zakladaní kosy rukami,
-
pád zariadenia na pracovníka,
-
požiar a popáleniny pracovníka pri čistení akumulátora po odobratí jeho krytu,
-
prejdenie osoby, ohrozenie pracovným zariadením,
-
zasiahnutie rôznych častí tela pri čistení a kontrole za chodu stroja,
-
zasiahnutie rotujúcim valcom,
-
pád na žací valov,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.