Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s motorovými reťazovými pílami

Dátum:

Je málo druhov práce, kde je potenciál nebezpečenstva úrazu taký vysoký ako pri práci s reťazovou pílou. Práce v lese patria, z pohľadu možného ohrozenia pracovníkov, medzi najrizikovejšie činnosti. V lesnom hospodárstve sa práce uskutočňujú pomocou technických zariadení, kde najčastejším pracovným prostriedkom je ručná motorová reťazová píla. Ľudia si myslia, že ide o "idylické" zamestnanie okrášlené prírodou. Pri hlbšom spoznaní problematiky týchto prác dospejeme k názoru, že ide o práce telesne namáhavé, ktoré sa vykonávajú prakticky v každom ročnom období a počasí, a neraz ho sťažuje aj dlhá cesta na pracovisko. Treba si uvedomiť, že dobrá, komplexná odborná príprava, primeraná fyzická dispozícia a psychická pohoda, dokážu eliminovať riziko na prijateľnú mieru. Je dôležité udržiavať neprerušenú pozornosť a koncentráciu na prácu, pretože je to popri technickom stave motorovej píly a technologickom postupe najdôležitejší faktor bezpečnosti práce.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s motorovými reťazovými pílami
Ing.
Jozef
Mikula
PhD.,
IBP Bratislava
S nástupom živnostenského spôsobu realizácie prác do značnej miery utrpela aj kvalita pracovníkov.
V súčasnosti s ručnou motorovou reťazovou pílou môže pracovať prakticky každý, bez ohľadu na to, či je na túto činnosť zodpovedajúcim spôsobom pripravený, zdravotne spôsobilý a patrične zaškolený.
S určitým nadhľadom by sa dalo povedať, že nie je tak nebezpečná samotná motorová píla, skôr sú nebezpečné činnosti ňou vykonávané.
Súčasní pracovníci nemajú zaužívané periodicky prechádzať opakovaným preškolením, prípadne stanovovať technologické a pracovné postupy pomocou technologického protokolu pre špecifické činnosti alebo pracoviská, inak povedané dôsledne sa nepripravujú pred vlastnými pracovnými výkonmi. Nie vždy majú zodpovedajúcu výbavu t.j. osobné ochranné pracovné prostriedky a predpísané pracovné, bezpečnostné aj zdravotnícke pomôcky. Majú tendenciu k zjednodušovaniu, podceňovaniu alebo vedomému porušovaniu a obchádzaniu bezpečnostných právnych predpisov, ako aj odporúčaných zvyklostí overených dlhoročnou praxou.
Stáva sa úplne bežnou vecou (vyplýva to z inšpekčných kontrol), že čoraz častejšie pracujú viac či menej osamoteným spôsobom, teda v prípade potreby im nemá kto pomôcť alebo ide o pomoc s veľkým časovým oneskorením, keď už je prakticky nemožná.
Lesné práce sa vykonávajú na voľnom priestranstve pomocou technických zariadení a musia mať na zreteli v podstate všetky tri základné funkcie: produkčnú, ekologickú a enviromentálnu, pričom každá z nich má ešte ďalšie funkcie.
Pod pojmom
"lesná práca"
sa rozumie
práca vykonávaná na lesných pozemkoch,
a to:
-
ťažba dreva,
-
sústreďovanie dreva,
-
manipulácia s drevom,
-
uskladňovanie dreva,
-
odvoz dreva,
-
nakladanie a vykladanie dreva,
-
zber semien a semennej suroviny z vysokých stojacich stromov,
-
práca vykonávaná mimo lesných pozemkov, pri ktorej sa používajú pracovné postupy a technické zariadenia používané pri práci vykonávanej na lesnom pozemku.
Pod pojmom
"technické zariadenia"
sa rozumie:
-
ručná motorová reťazová píla
(ďalej "motorová píla"),
-
vybrané lesnícke stroje a zariadenia,
najmä jednoúčelové a viacúčelové zariadenia na ťažbu dreva a výrobu sortimentov dreva, vyťahovače, univerzálne a špeciálne traktory používané pri sústreďovaní dreva, kolesové a pásové vyvážacie súpravy na drevo a sortimenty dreva, lanové dopravné zariadenia v lesníctve,
-
iné lesnícke stroje a zariadenia,
najmä krovinorezy, sekacie, štiepkovacie a drviace stroje na drevo, štiepacie stroje, ryhové zalesňovacie stroje, jamkovače, sadzače a pôdne frézy na prípravu pôdy,
-
zariadenia rozširujúce funkciu a použitie technických zariadení používaných pri lesnej práci.
Ručná motorová reťazová píla, ktorá sa používa pri ťažbe a spracovaní dreva, je poháňaná spaľovacím alebo elektrickým motorom (ďalej "motorová píla") a je najpoužívanejším technickým prvokom väčšiny lesníckych činností. Po zvládnutí základných teoretických a praktických informácií sa z motorovej píly stáva dobrý pomocník, no pri nedodržaní základných bezpečnostných požiadaviek a technologických protokolov, môže ohroziť zdravie človeka.
Motorová píla je pomerne nebezpečným zariadením, pretože nekrytý rezací nástroj - reťaz sa používa v rôznych polohách a pohybuje sa značnou rýchlosťou (až 75 km / hod.), spôsobuje pri neodbornom zaobchádzaní nielen únavu, ale často aj nebezpečné poranenia a pri dlhodobom pracovnom používaní aj choroby z povolania - vázoneuróza, bolerióza a sluchové problémy.
Z uvedeného dôvodu Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES zaraďuje prácu s prenosnými motorovými pílami určenými na spracovanie dreva vzhľadom na veľké rezné rýchlosti a ostrosť rezného nástroja medzi najnebezpečnejšie činnosti, pretože obsluha vykonáva rôzne pracovné činnosti priamo v nebezpečnom priestore zariadenia a je bezprostredne ohrozovaná rezným nástrojom.
Motorová píla
(obr. č. 1)
musí mať funkčné nasledujúce prvky,
v opačnom prípade sa nesmie používať.
Pred začiatkom práce sa vykoná kontrola motorovej píly z hľadiska opotrebenia rezacích častí a záberového kolieska a kontrola funkčnosti bezpečnostných prvkov, a to:
a)
automatického vypínania chodu reťaze pri voľnobežnom chode motora na motorovej píle so spaľovacím motorom,
b)
bezpečnostnej brzdy reťaze,
Obr. č. 1:
Motorová píla
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
c)
tlmičov vibrujúcich častí,
d)
zachytávača roztrhnutej reťaze,
e)
poistky plynu a tlmiča výfuku na motorovej píle so spaľovacím motorom, f) pohyblivého prívodu a ovládacích prvkov na motorovej píle s elektrickým motorom.
Súčasťou vybavenia reťazovej píly je:
a)
technická dokumentácia, ktorá obsahuje:
1) technický popis reťazovej píly,
2) návod na obsluhu, údržbu a nastavenie reťazovej píly v českom alebo slovenskom jazyku s určením hodnoty dovoleného opotrebovania rezacej časti píly a náhonového kolieska,
b)
náradie na údržbu, ktoré určil výrobca v návode na obsluhu,
c)
ochranné puzdro rezacej časti na prepravu,
d)
motorová píla poháňaná elektrickým motorom musí byť vybavená a zabezpečená proti nebezpečnému dotykovému napätiu.
Súvisiace právne predpisy:
-
Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-
Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES.
-
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (kodifikované znenie).
-
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
-
Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
-
Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
-
Nariadenie vlády SR č. 357/2006 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík.
-
Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení NV č. 449/2007 Z.z.
-
STN EN 608
Prenosné reťazové píly.
-
Vyhlá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.