Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami

Dátum:

Práce v poľnohospodárstve sa vykonávajú vo všetkých ročných obdobiach a preto patria z pohľadu možného ohrozenia pracovníkov medzi najrizikovejšie činnosti. Poľnohospodárske práce sa uskutočňujú pomocou rôznych technických zariadení, kde najčastejším pracovným prostriedkom je kombajn, zberacie rezačky, rotačné žacie stroje, zberacie lisy, ďalej sa používajú stroje na zber repy, vyorávače zemiakov, kombinované zberače zemiakov, obracače a zhŕňovače. Vzhľadom na veľký počet rizikových miest ktoré sa nachádzajú na týchto technických zariadeniach, patrí práca na nich medzi veľmi nebezpečné.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami
Ing.
Jozef
Mikula
PhD.,
IBP Bratislava
Úrazy pri práci s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami
Po dôkladnom zhodnotení drobných a závažných pracovných úrazov môžeme stanoviť, že
najčastejšou príčinou všetkých pracovných úrazov je:
-
používanie nebezpečných pracovných postupov,
-
odstraňovanie bezpečnostných krytov,
-
opravy a údržba strojov sa nevykonávajú za kľudu stroja,
-
pády do jám,
-
neporiadok na pracovisku,
-
pády zo strojov a dopravných prostriedkov.
Súvisiace právne predpisy:
-
Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2. september 2013 Aby s lístím nepadali aj pokuty... BP v P
-
Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES.
-
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (kodifikované znenie).
-
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
-
Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
-
Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
-
Nariadenie vlády SR č. 357/2006 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík.
-
Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení NV č. 449/2007 Z.z.
-
STN EN 632
(STN 47 0069) Poľnohospodárske stroje. Kombajny a zberacie rezačky. Bezpečnosť.
-
STN 47 0060:
1982 Poľnohospodárske stroje a traktory. Všeobecné požiadavky na konštrukciu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
-
STN 34 3108
Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením laikmi.
-
Vyhláška č. 45/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci.
-
Vyhláška č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhlášky SÚBP č.484/1990 Zb.
Medzi najzávažnejšie ohrozenia pri používaní poľnohospodárskych strojov a zariadení patrí
zachytenie a vtiahnutie končatín zamestnancov medzi pohyblivé rotujúce časti strojov.
Vo všeobecnosti platí, že nebezpečné sú rotujúce časti ako remene, remenice, ozubené súkolia, kĺbové hriadele medzi hnacím a hnaným strojom, ktoré musia byť vybavené ochrannými krytmi, puzdrami. Problémom v mnohých organizáciách je vybavenie strojov ochrannými krytmi a najčastejšie sa vyskytujúcim nedostatkom pri používaní strojov býva nevybavenie kardanových hriadeľov, prenášajúcich pohon z hnacieho stroja na hnaný stroj, ochrannými puzdrami. Tieto ochranné zariadenia na strojoch z rôznych dôvodov chýbajú. Jednou z príčin tohto stavu je, že pracovníci v dielni, po rozobratí stroja pri jeho poruche alebo údržbe, n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.