Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v oblasti agentúrneho zamestnávania (3.)

Dátum:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v oblasti agentúrneho zamestnávania (3.)
Redakcia časopisu BOZP
(Dokončenie z predchádzajúceho čísla)
Informačná povinnosť užívateľského zamestnávateľa voči tretím subjektom
Popri informačnej povinnosti voči dočasne prideleným zamestnancom vzniká užívateľskému zamestnávateľovi rovnako informačná povinnosť v zmysle § 6 ods. 6 zákona o BOZP aj vo vzťahu k tretím subjektom, ktoré predstavujú preventívne a ochranné služby podľa § 21 zákona o BOZP, t.j. bezpečnostnotechnická a pracovná zdravotná služba. Preventívne a ochranné služby sú odborné služby poskytované zamestnávateľovi, ktoré súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní BOZP, predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi. Informačná povinnosť spočíva v poskytnutí informácie o zamestnávaní dočasne pridelených zamestnancov k možnosti užívateľského zamestnávateľa optimálne a v súlade s príslušnými pracovnoprávnymi predpismi zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky a odpovedajúce školenia v oblasti BOZP.
Bezpečnostnotechnická služba
Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní BOZP, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Z hľadiska zákonnej informačnej povinnosti užívateľského zamestnávateľa vo vzťahu k bezpečnostnotechnickej službe možno považovať za kľúčové úlohy, ktoré musí bezpečnostnotechnická služba zabezpečiť vo vzťahu k zamestnávaniu dočasne pridelených zamestnancov v podobe:
a)
vypracovania plánu školení v oblasti BOZP a preventívnych lekárskych prehliadok,
b)
vypracovania pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP a prípadne ich prispôsobenie na pracovné podmienky dočasne pridelených zamestnancov,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.