Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v oblasti agentúrneho zamestnávania (5.)

Dátum:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v oblasti agentúrneho zamestnávania (5.)
Redakcia časopisu BOZP
Zodpovednosť za poškodenie zdravia dočasne prideleného zamestnanca
Zákon o BOZP ani žiadny iný pracovnoprávny predpis neobsahuje osobitnú právnu úpravu pre dočasne pridelených zamestnancov z hľadiska uplatnenia procesu zodpovednosti zamestnávateľa za poškodenie zdravia alebo života. Na prípadný vznik pracovného úrazu dočasne prideleného zamestnanca pri výkone práce pre užívateľského zamestnávateľa sa tak analogicky uplatnia procesné postupy ako v prípade vzniku pracovného úrazu u kmeňového zamestnanca s jedinou odlišnosťou obsiahnutou v § 17 ods. 6 zákona o BOZP.
Problematiku pracovného úrazu a súvisiace úrazové dávky upravuje zákon o sociálnom poistení a Zákonník práce. Zákonník práce upravuje, čo je a čo nie je pracovným úrazom. Pracovný úraz podľa § 195 ods. 2 ZP je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť (§ 195 ods. 3 ZP).1)
Podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) zákona o BOZP je zamestnanec povinný oznámiť bezodkladne zamestnávateľovi vznik pracovného úrazu (ako aj iného ako pracovného úrazu, smrti, nebezpečnej udalosti, hrozby priemyselnej havárie), ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav ako aj iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch užívateľského zamestnávateľa. Právna úprava rozlišuje medzi "bežným" a registrovaným pracovným úrazom. Registrovaný pracovný úraz je v zmysle § 17 ods. 4 zákona o BOZP pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu. Podľa § 17 ods. 10 zákona o BOZP poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zamestnávateľovi, príslušnému inšpektorátu práce a príslušnému orgánu dozoru na požiad
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.