Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v skladoch

Dátum:

Skladovanie je dôležitou obslužnou činnosťou, ktorá zabezpečuje uskladnenie produktov v mieste ich vzniku a medzi miestom vzniku a miestom spotreby. Všeobecnou funkciou skladov je akumulovať dodávky väčších objemov relatívne nízkeho sortimentu tovaru od rôznych výrobcov a dodávateľov a z takto vytvorenej zásoby zabezpečiť priebežne zásobovanie odberateľov potrebným sortimentom v lehotách potrebných pre zabezpečenie plynulosti predaja alebo výroby. Jeho význam súvisí nielen s existenciou zásob surovín a polovýrobkov, ale aj hotových výrobkov po skončení výroby. Skladové hospodárstvo v podniku plní dôležitú úlohu medzičlánku medzi výrobou a spotrebou, podieľa sa na plynulom presune materiálu do výroby, umiestňuje a ochraňuje rozpracovanú výrobu a hotové výrobky v skladoch, je teda súčasťou logistického reťazca v podniku.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v skladoch
Ing.
Jozef
Mikula
PhD.,
IBP Bratislava
Úrazy v skladoch sa vyznačujú vysokou závažnosťou, pretože veľká časť z nich končí trvalými následkami a ekonomicky aj spoločensky ovplyvňuje tak zamestnávateľov, ako i pracovníkov. Oba subjekty môžu zodpovedným a aktívnym prístupom k plneniu svojich povinností znižovať nielen pracovnú úrazovosť, ale aj zvyšovať technickú bezpečnosť týchto zariadení a tým zabezpečiť ekonomickú prosperitu firmy.
Dôkladná odborná príprava, primeraná fyzická dispozícia a psychická pohoda pracovníkov, dokážu eliminovať riziko na prijateľnú mieru. Je dôležité udržiavať neprerušenú pozornosť a koncentráciu na prácu, pretože popri technickom stave skladov a technologickom postupe je to najdôležitejším faktorom bezpečnosti práce.
Sklad alebo skladisko sú priestory určené pre skladovanie zásob materiálov, surovín a pomocných prostriedkov, hmotné rezervy, ktorými možno vyrovnávať nepravidelnosti materiálového toku v produkčnom a distribučnom procese a je základnou podmienkou hospodárnej výroby. Menej častá funkcie skladu je funkcia technologická, kedy je materiál potrebné uskladniť z technologických dôvodov (napr. dozrievanie alebo uloženie po predpísanú dobu, prirodzené starnutie atď.).
Zásady bezpečnej manipulácie s manipulačnými jednotkami pri použití skladovacích zariadení najmä prepravných prostriedkov, regálov, regálových zakladačov, motorových vozíkov, dopravníkov a žeriavov musia byť spracované v "skladovacom poriadku". (§ 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a STN 26 9030 - vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).
Skladový poriadok určuje podmienky na bezpečnú manipuláciu so skladovým zariadením, technickými prostriedkami, náradím pre skladovú manipuláciu a dostupnosti skladových priestorov a stanovuje všeobecné požiadavky a hlavné zásady bezpečnej manipulácie v sklade. Stanovené zásady musia byť dodržiavané spolu so všeobecne platnými základnými požiadavkami na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, ako aj s platnými príslušnými prevádzkovo-bezpečnostnými predpismi.
Pre každý sklad musí byť vypracovaný prevádzkový poriadok, ktorý musí riešiť:
-
Potrebnú kvalifikáciu pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení a zodpovednosť za ich bezpečnosť pri tejto činnosti (pravidelnosť v oboznamovaní pracovníkov - školenia).
-
Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení s vymedzením zodpovednosti za tieto práce.
-
Bezpečnostné opatrenia pri skladovej manipulácii v dobe príjmu, uskladnenia, vyskladnenia a výdaja materiálu, pri skladovaní škodlivých a nebezpečných materiálov, pri poruchách, nehodách, haváriách skladovacích zariadení, pri požiari, popr. živelných pohromách postihujúcich sklad.
-
Prevedenie komunikácií (šírka, povrch) a ich osvetlenie, upratovanie a údržba, spôsob ich používania (rýchlosť, smer) a označenie (horizontálne a vertikálne dopravné značky, ktorých rozmiestnenie podlieha schváleniu príslušným dopravným inšpektorátom).
-
Vyhradenie parkovacích plôch, garáží a ďalších prevádzkových a neprevádzkových plôch a určenie priestorov pre vykonávanie nakládky a vykládky.
-
Zabezpečenie údržby a opráv vozidiel, ich odstavovanie do opravy, spôsob odtiahnutia nepojazdného vozidla a garážovanie.
-
Organizácia kontroly, školenia a preskúšavania pracovníkov z prevádzkového poriadku skladu.
-
Vypracovanie schematického pôdorysného plánu skladu a vyznačenie prejazdov a vstupov do jednotlivých objektov, skladov, parkovísk, odstavných plôch, garáží, pracovísk pre ošetrovanie, údržbu a opravy vozidiel.
V skladoch sa najčastejšie využívajú a používajú zariadenia:
-
zdvíhacie zariadenia (motorové vozíky, nízkozdvižné ručné vozíky a pod.),
-
paletizačné prostriedky (palety, prepravné plošiny, prepravky a pod.),
-
manipulačné prostriedky a dopravné zariadenia (vozíky a pod.),
-
prepravné prostriedky (kontajnery, bedne, obaly a pod.),
-
zariadenia pre ložné operácie (zariadenia pre nakládku, vykládku vozidiel a kontajnerov),
-
ostatné zariadenia (baliace, paletovacie, uzatváracie, signalizačné, kontrolné a požiarne).
Ručná manipulácia s materiálom a bremenami
Pri ručnom zdvíhaní a prenášaní bremien sú svaly pracovníka veľmi zaťažené, maximálne je však zaťažená chrbtica, kde spravidla dochádza k tzv. okamžitým maximálnym zaťaženiam. Pracovníci na to doplácajú chorobami pohybového ústrojenstva a úrazmi chrbtice. Je preto dôležite chrániť si chrbticu, zvlášť u dospievajúcich osôb, ktorých organizmus je vo vývoji.
Pri nesprávnej ručnej manipulácii môže dôjsť k poškodeniu kostrčového aparátu, svalov, väzív i ciev. Prejavuje sa to bolesťami v krížovej časti chrbtice, čo býva následkom zdvíhania bremien s ohnutou chrbticou. Pri náhlych prudkých pohyboch prechladnutých nerozhýbaných svalov, predovšetkým s vysokým zaťažením, dochádza k natrhnutiu svalov aj šliach.
Vysoká početnosť vzniku pracovných úrazov pri práci s kusovým materiálom pri ručnej manipulácii je zavinená: nesústredením, nepozornosťou, fyzickou a duševnou indispozíciou pracovníka pri pracovnej úlohe, nepoužívaním predpísaných a riadne pridelených OOPP, zlou dohodou pri súbežnej práci so spolupracovníkom, nedodržaním vopred dohovorených pokynov pri manipulácii s materiálom (ručne alebo strojom) porušovaním stanovených technologických postupov a používaním alkoholických nápojov v pracovnej dobe.
Podľa prieskumov tvorí poškodenie podporno-pohybovej sústavy viac ako 70% všetkých chorôb z povolania a viac ako 20% pracovných úrazov. Preto sa vo svete venuje výrazná pozornosť prevencii poškodenia zdravia súvisiaceho s prácou s bremenami.
Pri voľbe spôsobov vykonávania prác sa musí uvažovať s odstránením nebezpečných a škodlivých činiteľov, ktoré sa môžu vyskytovať v pracovnom procese. Pokiaľ je to možné, zamestnávateľ musí v maximálnej miere využívať prostriedky mechanizácie a automatizácie, rôzne pomôcky, manipulačné prostriedky a zariadenia, ktoré zvyšujú bezpečnosť pri práci.
Pri odoberaní a prenášaní materiálu, predmetov a iných bremien musia byť dodržané základné požiadavky na bezpečnosť práce, uvedené predovšetkým v týchto právnych predpisoch:
-
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami (smerné hmotnostné hodnoty),
-
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
-
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (poriadok na pracovisku, voľné únikové cesty, značky na pracovisku),
-
STN 26 9010 Manipulácia s materiálom. Šírky a výšky ciest a uličiek.
Zásady pre ručnú prácu s bremenami
Pri ručnej manipulácii s bremenami sa musia používať také pracovné postupy, aby sa predišlo úrazom vznikajúcim najmä prirazením bremena alebo jeho vyšmyknutím z rúk, zranením rúk či iných častí tela o povrch bremena, pošmyknutím alebo zakopnutím pri chybnom alebo nevhodnom druhu podláh na komunikáciách, zosunutím bremena v dôsledku chybného upevnenia, narazením alebo pádom bremena pri zdvíhaní, prenášaní, spúšťaní alebo nárazom pracovníka na dopravný prostriedok, na uložené predmety a pod.
Správny spôsobom vykonávania zdvihu:
Pred zdvihom:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.