Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v skladovom hospodárstve (1.)

Dátum:

BOZP nemožno chápať len ako prostriedok ochrany zdravia pri výkone práce v skladovom hospodárstve, ale ako systém chrániaci pred negatívnymi dôsledkami života v pracovnom procese. Pod bezpečnosťou práce rozumieme aj stav pracoviska, teda aj skladovacieho pracoviska, ktoré poskytuje takú mieru istoty, že pri dodržaní technologických, pracovných postupov a bezpečnostných pravidiel na danom pracovisku, bez pôsobenia vonkajších vplyvov, bude vylúčená alebo výrazne znížená možnosť ohrozenia života alebo zdravia osôb, poškodenia alebo zničenia hospodárskych hodnôt. Bezpečnosť mechanizovanej manipulácie s materiálom závisí najmä od technického stavu prevádzkovaných zariadení, technického stavu ciest a komunikácií a od odbornej spôsobilosti obsluhy technických zariadení.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v skladovom hospodárstve (1.)
Ing.
Jozef
Mikula
PhD.,
IBP Bratislava
Takmer každá pracovná činnosť prináša riziko - toto však možno významne obmedziť dodržiavaním právnych predpisov z BOZP. Keby sme tento termín mali definovať, bola by BOZP akýmsi súhrnom opatrení, ktoré sú ustanovené právnou legislatívou (§ 39 Zákonník práce) a opatreniami u zamestnávateľa, a má slúžiť k tomu, aby ohrozenie či poškodenie ľudského zdravia pri pracovnom procese bolo čo najmenšie. Podľa doterajších poznatkov z praxe zamestnávatelia uprednostňujú komerčné ciele a BOZP sa dostáva na okraj ich podnikateľského záujmu. Taká situácia poukazuje na to, že v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov treba cielene ovplyvňovať správanie a konanie zamestnancov a zamestnávateľov vo vzťahu k bezpečnosti práce.
Zákonník práce princípy BOZP podrobnejšie špecifikuje v § 146, ktorý ustanovuje, že "starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov."
Význam týchto ustanovení spočíva vtom, že zamestnávateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti za neplnenie úloh v starostlivosti o bezpečnosť a zdravie pri práci, ani zodpovednosti v prípade uplatňovania náhrady škody za pracovný úraz, chorobu z povolania a iné následky poukázaním na tzv. "objektívne ťažkosti", t.j. nedostatok finančných prostriedkov, nutnosť dodržania dodávateľských záväzkov, nedostatok odborných zamestnancov a pod. Ak teda zamestnávateľ, či už vedome, z nevedomosti alebo z nedbanlivosti pripustí a trpí, aby jeho zamestnanci plnili svoje úlohy na úkor bezpečnostných požiadaviek, berie na seba plnú zodpovednosť a musí znášať všetky vzniknuté následky.
K takým činnostiam patrí aj práca v skladovom hospodárstve, ktorá v súčasnosti zaberá významné miesto pri manipulácii s materiálom.
Pod skladovým hospodárstvom sa rozumie objekt, príp. priestor používaný na skladovanie, vybavený skladovacou technikou a zariadením, pričom do popredia sa dostávajú logistické sklady - čo predstavuje integrovaný systém riadenia materiálového toku v organizácii vrátane prísunu materiálu a surovín od dodávateľa a distribúcie výrobkov k odberateľom.
Významnými zložkami tohto systému je manipulácia s materiálom, doprava a skladovanie. Aj keď cieľom logistiky je efektívne uspokojovanie potrieb zákazníka, ktorým sa podporuje tvorba zisku, logistika má význam aj z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pretože zabezpečuje optimalizáciu všetkých procesov spojených s pohybom materiálu (od zásobovania cez prípravu výroby, výrobu, skladovanie a dopravu), redukuje manipulačné operácie na nevyhnutne potrebnú mieru a znižuje rozsah výkonov v doprave.
Skladovaním sa rozumie súbor činností obsahujúcich prijímanie materiálu, jeho uschovávanie, príp. aj dotváranie úžitkovej hodnoty, vydávanie materiálu zo skladu a vykonávanie potrebných skladových manipulácií.
Materiál, príp. predmety, sa musia skladovať tak, aby nevyvíjali tlak na priečky, podpery a iné časti budov, ak nie sú na to prispôsobené, a aby sa nemohli zosunúť.
Skladovanie môže byť:
-
voľné, pri uložení materiálu voľne na podlahe, resp. na zemi,
-
stohové alebo
-
regálové.
Pri stohovom skladovaní nad 4 m alebo regálovom skladovaní nad 10 m ide o výškové skladovanie.
Sklad môže byť:
-
uzatvorený (zastrešený, so všetkými obvodovými stenami),
-
krytý (zastrešený, úplne alebo z časti bez obvodových stien),
-
otvorený (nezastrešený, majúci aspoň jednu z obvodových stien),
-
voľný (nezastrešený objekt bez obvodových stien).
Sklad musí svojím vyhotovením, vybavením a usporiadaním zodpovedať druhu skladovaných materiálov.
Z hľadiska bezpečnosti treba v skladových miestnostiach zabezpečiť najmä:
-
dostatočnú nosnosť podláh,
-
stabilitu a pevnosť skladovacích zariadení určených na ukladanie materiálu,
-
primeranú šírku manipulačných a priechodových uličiek s ohľadom na spôsob manipulácie a prepravy materiálu.
V skladoch je spravidla, vzhľadom na vlastnosti uskladneného materiálu, zakázané fajčiť a používať otvorený oheň.
Pre každý sklad musí byť spracovaný miestny poriadok, ktorý upravuje organizáciu bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení pri prevádzke skladu, zodpovednosť za prevádzku skladu, za vykonanie prehliadok a skúšok skladovacieho zariadenia a prostriedkov, a za zabezpečenie údržby a opráv. Obsahuje:
-
pravidlá bezpečnej prevádzky skladu vzťahujúce sa na bezpečnú manipuláciu s materiálom, tvorbu manipulačných jednotiek, prevádzku skladovacích zariadení a prostriedkov (vr. termínov ich prehliadok a skúšok),
-
povinnosti obsluhy skladovacích zariadení a požiadavky na jej kvalifikáciu, a tiež špecifikáciu prevádzkových plôch skladu,
-
organizáciu pohybu dopravných prostriedkov a osôb v pri
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.