Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zváraní

Dátum:

Zabezpečovanie ochrany zdravia a životného prostredia na zváracích pracoviskách sa nezaobíde bez dobrej znalosti štruktúry úrazových rizík v odbore zvárania, znalostí platných bezpečnostných predpisov, ako aj znalosti bezpečnostných technologických postupov pri jednotlivých technológiách a druhoch zvárania. Zákony vrátane prevádzacích predpisov môžu ustanoviť len základné pravidlá, ale nemôžu prinútiť pracovníkov, aby vo všetkých situáciách a za všetkých okolností pracovali bezpečne. Bezpečnostné predpisy len napovedajú čo, prípadne akým spôsobom robiť. Spôsob presadzovania legislatívne stanovených požiadaviek je do značnej miery v rukách organizácie. Aj keď sa na úrovni organizácie tieto požiadavky premietnu do prevádzkových predpisov, nezabezpečuje to ani zďaleka to, že budú vykonávané. Bez účinnej motivácie a dôsledného systému kontroly zostane ich naplnenie formálnou záležitosťou. Jedným z dôležitých predpokladov dobrých výsledkov v práci, je disciplína a poriadok - dodržiavanie zásad bezpečnej práce.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zváraní
Ing.
Jozef
Mikula
PhD.,
IBP Bratislava
Rizikových faktorov pri zváraní je pomerne veľa. Vyplývajú zo samotného prostredia, v ktorom sa zvára, z použitej metódy a z technológie zvárania. Ide najmä o riziká ako napr. požiar, výbuch, úraz elektrickým prúdom, úraz pohyblivými časťami zariadenia, popálenie, rozstrek kovu a úlomky trosky, pôsobenie škodlivín, žiarenie, hluk, ergonomické riziká a riziká vyplývajúce z nedodržania vhodných mikroklimatických podmienok.
Úrazu elektrickým prúdom predchádzame vylúčením styku zváračov so živými časťami a s pólom zváracieho okruhu pripojeného na zvarok, ak je jeho napätie väčšie ako bezpečné napätie živých častí.
Pri zváraní a rezaní kovov vznikajú pracovné úrazy podceňovaním bezpečnostných predpisov alebo z nevedomosti, ktoré spôsobujú nielen veľké ekonomické straty zamestnávateľovi, ale aj poškodenie zdravia pracovníkov.
Súvisiace právne predpisy:
-
Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-
Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
-
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-
Nariadenie vlády č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
-
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
-
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
-
Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia.
-
Nariadenie vlády SR č. 436/2008Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
-
STN 05 0601
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka.
Názvoslovie
Na účely radu noriem o bezpečnostných ustanoveniach pre zváranie sa používajú tieto definície:
-
Zváracie pracovisko
- pracovný priestor vymedzený na zváranie a na umiestnenie zváracieho prípadne ďalšieho technologického zariadenia, technologických stanovíšť a manipulačných plôch na operácie súvisiace so zváraním, vykonávanom stále alebo len prechodne, bez ohľadu na zabezpečenie pracovnej klímy (napr. v teréne, v hale a pod.).
-
Rizikový špecifický faktor
- objektívne jestvujúci faktor, ktorý pre svoju fyzikálnu, chemickú alebo biologickú povahu môže spôsobiť chorobu z povolania, priemyselnú otravu alebo iné poškodenie zdravia pri práci.
-
Rizikový nešpecifický faktor
- objektívne jestvujúci faktor, ktorý spravidla nevyvoláva choroby z povolania, ale podieľa sa na vzniku a rozvoji nešpecifických ochorení a ovplyvňuje pracovnú pohodu pracovníkov.
-
Nebezpečný priestor
- priestor, v ktorom za určitých okolností (napr. vplyvom prostredia alebo geometrie priestoru) môžu vzniknúť činnosti zapríčiňujúce úraz osoby, ktorá sa v priestore nachádza.
-
Priestor s nebezpečenstvom výbuchu
- priestor, v ktorom sa môže vyskytnúť za normálnych prevádzkových stavov nebezpečná koncentrácia pre výbuch.
-
Bezpečnostné opatrenia
- technické a organizačné činnosti a ich výsledky na zabezpečenie alebo zvýšenie bezpečnosti pri práci.
Technológie zvárania
Základné metódy zvárania sú rozdelené do dvoch skupín:
-
Tavné zváranie
- zváranie vykonávané lokálnym stavením spájaných častí bez použitia tlaku.
-
Zváranie s použitím tlaku
- zváranie, pri ktorom je tlak nevyhnutný. Zatiaľ čo v skupine tavného zvárania sa tlak nepoužíva, druhá skupina vo väčšine prípadov okrem tlaku, ktorý je pre ňu nevyhnutný, vyžaduje ohrev.
Metódy tavného zvárania:
-
oblúkové,
-
plameňové,
-
elektrotroskové,
-
elektrónové,
-
laserové,
-
aluminotermické.
Príslušný prívlastok spresňuje zdroj tepla, použitého na roztavenie zváraných materiálov. Treba dodať, že pri elektrotroskovom zváraní sa na ohrev používa teplo uvoľňujúce sa pri prechode elektrického prúdu cez roztavenú trosku a pri aluminotermickom zváraní je zdrojom ohrevu energia horenia aluminotermickej zmesi.
Metódy zvárania s použitím tlaku:
-
odporové zváranie
- na ohrev sa využíva teplo, vznikajúce prechodom elektrického prúdu cez zvárané časti,
-
trecie zváranie
- ohrev vzniká dôsledkom trenia, vyvolaného vzájomným pohybom zváraných častí alebo nástroja,
-
tlakové zváranie
- zdroj tepla môže byt rô
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.