Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce na sústruhoch a na CNC strojoch

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) predstavuje pestrú, zložitú a náročnú oblasť činnosti, ktorú je zamestnávateľ povinný zo zákona vykonávať. BOZP je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov. Sústružnícke obrábacie stroje tvoria podstatnú časť obrábacích zariadení strojárskych podnikov a z technologického hľadiska možno sústruženie pokladať za základný spôsob obrábania, pretože na skladbe strojového obrábania tvoria najväčší percentuálny podiel. Nedostatky, ktoré sa vyskytujú na sústruhu alebo CNC stroji, ako napríklad odstránenie ochranného krytu alebo znefunkčnenie elektrického blokovania chodu stroja pri otvorenom kryte, sú závažné nedostatky v dodržiavaní právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti.

Právne predpisy a normy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú práce na sústruhu a CNC stroji
Prevádzkovatelia CNC strojov, sústruhov a iných obrábacích strojov by mali mať aspoň základný prehľad o uvedených právnych predpisoch a normách:
-
nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
-
nariadenie vlády č. 436/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení neskorších predpisov,
-
vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,
-
vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
-
nariadenie vlády č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na och­ranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov,
-
STN EN ISO 23125 - Obrábacie stroje - Bezpečnosť - Sústruhy.
-
STN 20 0700 - Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky pre obrábacie stroje na kovy. Spoločné ustanovenia.
Nezabudnite, že uvedené právne predpisy a normy nemusia byť úplne všetky. Ďalšie požiadavky na bezpečnú prácu a prevádzku strojov môžu byť uvedené aj v návodoch na obsluhu, miestnych prevádzkových predpisoch, technologických normách či pracovných alebo technologických postupoch.
Názvoslovie
1.
Pracovný priestor stroja - priestor, ktorý zaujíma stroj vrátane príslušenstva a priestor potrebný na obsluhu stroja a manipuláciu s materiálom.
2.
Nebezpečný pracovný priestor - priestor, v ktorom sa uskutočňuje proces obrábania a kde je možnosť úrazu obsluhy. Zahŕňa priestor vymedzený veľkosťou a pohybom nástroja a obrobku, ďalej priestor na manipuláciu s materiálom a náradím na stroji v najbližšom okolí obrobku, nástrojov a pohybujúcich sa upínacích súčastí, ako aj priestor ohrozený odlietajúcimi trieskami.
3.
Priestor obrábania - priestor, kde sa môže dotýkať nástroj s obrobkom.
4.
Nebezpečné strižné miesta - miesta, kde medzi pohybujúcimi sa súčasťami alebo časťami stroja, príp. medzi nimi a obrábaným materiálom môže dôjsť k úrazu obsluhy strihom.
5.
Nebezpečné tlačené miesta - miesta, kde medzi pohybujúcimi sa súčasťami alebo časťami stroja, poprípade medzi nimi a obrábaným materiálom, môže dôjsť k úrazu obsluhy tlakom.
6.
Manipulačný rovina - je priestor, v ktorom je vykonávaná samotná pracovná činnosť.
7.
Pohybový priestor - priestor, v ktorom sa konajú hlavné pracovné operácie.
8.
Rezná kvapalina - kvapalina, ktorá slúži na odvádzanie tepla, znižovanie trenia medzi nástrojom a obrobkom a odplavovanie triesok, ktoré sa tvoria pri obrábaní.
9.
Normálne príslušenstvo - zariadenia, náradie a pomôcky, ktoré sú potrebné pre bežnú a správnu funkciu, obsluhu, ovládanie, nastavovanie a údržbu stroja, dodávané so strojom bez zvláštnej objednávky.
10.
Zvláštne príslušenstvo - zariadenie a náradie, ktoré umožňuje zlepšenie technológie, zvýšenie presnosti a je dodávané len na prianie odberateľa.
11.
Ochranné zariadenie - technické alebo iné zariadenie na zabránenie úrazom, prevádzkovým nehodám alebo poruchám technických zariadení.
12.
Blokovacie zariadenie - súhra technických opatrení, ktorým sa funkcia stroja, zariadenia alebo jeho častí urobí závislá na splnení určitých vopred stanovených podmienok.
13.
Prídavné zariadenie - zariadenie, ktoré umožňuje rozšírenie funkcie je.
14.
Ovládacie zariadenie - zariadenie, ktorým sa mechanicky, elektricky, hydraulicky alebo pneumaticky zapína, vypína, nastavuje, nastavuje a riadi chod stroja alebo jeho častí.
15.
Ovládače (ovládacie prvky) - ručne alebo nožne ovládané súčasti (napr. páky, tlačidlá, šľapky, kolieska a pod.).
16.
Upínacie zariadenie - zariadenie, ktoré slúži na upínanie nástrojov alebo obrobkov.
17.
Programové riadenie - zariadenie, ktoré umožňuje podľa vopred zvoleného pracovného postupu nastaviť a riadiť pracovný cyklus.
18.
Stanovisko - priestor, v ktorom sa obsluha pri práci pohybuje. Zahŕňa pracovné miesto základné (miesto, na ktorom pracovník obsluhuje stroj pomocou oznamovačov a ovládačov) a pracovné miesto vedľajšie (miesto, na ktorom pracovník vykonáva prípravné alebo pomocné práce).
Povinnosti zamestnávateľa
Povinnosti zamestnávateľa, práva a povinnosti zamestnancov v oblasti BOZP sú vymedzené v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce) a v zákone č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP"), smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2006/42/ESo strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ESa Príručka k uplatňovaniu smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES. Táto smernica má dva ciele, zosúladiť požiadavky na BOZP, bezpečnosť a ochranu zdravia súvisiace so strojovými zariadeniami na základe vysokej úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti, a zároveň zabezpečiť voľný pohyb strojových zariadení na trhu EÚ.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.