Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnostné požiadavky na tvárniace stroje

Dátum:

Zabezpečenie BOZP na tvárniacich strojoch sa nemôže zaobísť bez znalosti platných bezpečnostných predpisov a znalosti správnej konštrukcie ochranných zariadení používaných na likvidáciu úrazového rizika v nebezpečnom pracovnom priestore tvárniacich strojov alebo ich nástrojov. U tvárniacich strojov je nutné dávať dôraz na aktívny prístup k bezpečnosti práce, k overovaniu bezpečnostných parametrov v prevádzke, používanie predpísaných a účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a technických noriem, neodstraňovanie zabudovaných bezpečnostných zariadení, upozorňovanie na technické nedostatky (poruchy) a dodržiavanie plánu údržby a opráv.

Bezpečnostné požiadavky na tvárniace stroje
Ing.
Jozef
Mikula
PhD.,
IBP Bratislava
S rozvojom stavby a výroby tvárniacich strojov - lisov (ďalej "TS") všetkých druhov si treba neustále pripomínať, že pracoviská tvárniacich strojov patria medzi najrizikovejšie pracoviská v našom priemysle, a že TS sú aj podľa európskych noriem zaradené do skupiny nebezpečných výrobných strojov.
Lisovaním sa v širšom zmysle slova rozumie každé tvárnenie kovových aj iných polovýrobkov tlakom na lisoch za tepla i za studena. Patrí sem napr. tvárnenie plastických hmôt na lisoch, ťahanie plechových nádob, razenie, pretlačovanie a iné operácie. Lisovacou technikou sa tiež oddeľujú väčšie časti polovýrobkov strihaním, zhusťujú sa práškové materiály spojované spekaním, stlačujú sa dosky a iné časti pri lepení a pod. Na tieto účely sa vyrába veľký počet rôznych typov strojov - lisov (špeciálnych aj univerzálnych).
Pri lisovaní sa pôsobí na materiál v plastickom stave kľudným (statickým) tlakom barana (šmýkadla) tvárniaceho stroja - lisu. Tlak barana sa vyvodzuje buď mechanicky, napr. pákou, kľukou, výstredníkom, vačkou alebo iným mechanizmom, alebo hydraulicky tlakom kvapaliny na piest spojený so šmýkadlom. Podľa toho potom rozoznávame
lisy mechanické a hydraulické.
Zabezpečovanie ochrany zdravia a životného prostredia v lisovniach sa nemôže obísť bez dobrej znalosti štruktúry úrazových rizík v odbore TS, znalostí platných bezpečnostných predpisov a znalosti správnej konštrukcie ochranných zariadení používaných na likvidáciu úrazového rizika v nebezpečnom pracovnom priestore tvárniacich strojov alebo ich nástrojov.
Pracoviská tvárniacich strojov sú jednými z najrizikovejších pracovísk v našom priemysle. Zo štatistiky úrazových dejov u tvárniacich strojov vyplýva, že pri lisovaní dochádza v odbore tvarovania k viac ako 50% úrazov a u mechanických výstredníkových lisoch dochádza najčastejšie k úrazom s trvalými následkami. Najväčšie úrazové riziko u lisov predstavuje vlastný pracovný priestor lisovacích nástrojov, resp. ich voľne prístupná tlaková plocha, kde sú najčastejšie ohrozené ženy a ich ruky a to pri zakladaní alebo vyberaní polotovarov a výliskov z lisovacích nástrojov. Závažné riziká taktiež vznikajú pri prasknutí a odlete krehkého materiálu alebo lisovacích nástrojov v dôsledku zlého vedenia pohyblivej časti nástroja oproti časti pevnej.
Pracovné úrazy sú často dôsledkom nevhodných pracovných podmienok a pracovného prostredia a vznikajú ako následok nedostačujúceho vytvárania predpokladov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Úspešné preventívne pôsobenie proti pracovnými úrazom si vyžaduje poznať všetky aktuálne súvislosti, ktoré podmieňujú vznik týchto udalostí. Je nevyhnutné zisťovať najmä prí činy vzniku úrazových dejov a zdroje úrazových iniciácií. Na základe týchto informácií možno úrazy analyzovať a následne prijímať cielené opatrenia na odstránenie príčin ich vzniku.
Pri tvárniacich strojoch treba dbať na:
-
aktívny prístup k bezpečnosti práce,
-
aktívny prístup k overovaniu bezpečnostných parametrov v prevádzke,
-
používanie predpísaných a účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok,
-
dodržiavanie bezpečnostných predpisov a technických noriem,
-
neodstraňovanie zabudovaných bezpečnostných zariadení,
-
včasné upozorňovanie na technické nedostatky (poruchy).
Úrazy pri TS sú často dôsledkom nevhodných pracovných podmienok a pracovného prostredia a vyznačujú sa predovšetkým vysokou závažnosťou, pretože veľká časť z nich končí trvalými následkami a ekonomicky a spoločensky ovplyvňuje tak zamestnávateľov, ako aj zamestnancov. Oba tieto subjekty môžu zodpovedným a aktívnym prístupom k plneniu svojich povinností znižovať nielen pracovnú úrazovosť, ale aj zvyšovať technickú bezpečnosť zariadení a tým zabezpečiť ekonomickú prosperitu firmy.
Všeobecné požiadavky bezpečnosti práce sú určené Zákonníkom práce a zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi z ktorých vyplývajú povinnosti pre zamestnávateľov a zamestnancov.
Povinnosti zamestnávateľa
Zamestnávateľ je povinný preukázateľne oboznámiť zamestnancov obsluhujúcich tvárniace stroje zo všetkými známymi rizikami pri tvárnení, zo všeobecnými bezpečnostnými požiadavkami na konštrukciu tvárniacich strojov uvedených v STN 21 0700 a s požiadavkami výrobcov tvárniacich strojov na ich bezpečnú prevádzku.
Zamestnávateľ používajúci TS je povinný zabezpečiť, aby TS a ich prídavné zariadenia (najmä formy a manipulačné prostriedky) boli pri prevádzke bezpečné a vhodné pre prácu, pre ktorú budú používané. Musia byť vybavené funkčnými ochrannými zariadeniami, pravidelne udržiavanými, kontrolovanými a revidovanými. Zamestnávateľ musí sústavne vytvárať podmienky pre bezpečnú prácu obslúh, údržbárov a zriaďovačov TS, musí zaistiť, aby obsluhy a zriaďovači TS boli dôkladne zoznámení s obsahom
"Návodu pre obsluhu tvárniaceho stroja"
, ktorý je povinný dodať výrobca. Návod musí byť v slovenskom jazyku, čo platí predovšetkým pre stroje dovezené zo zahraničia. V prípade, že nebol dodaný výrobcom v slovenskom jazyku, musí zaistiť zamestnávateľ jeho preklad do slovenského jazyka. Smernica EP a RADY 2006/42/ES článok 1. 7. 4 Návod na použitie hovorí: "Všetky strojové zariadenia musí sprevádzať návod na použitie v úradnom jazyku alebo jazykoch Spoločenstva v členskom štáte, v ktorom sú uvedené na trh a/alebo do prevádzky".
K zaisteniu pravidelnej a dostatočnej kontroly a údržby všetkých častí tvárniacich strojov, dôležitých pre zaistenie spoľahlivej ochrany obsluhy, musí zamestnávateľ vypracovať
"Záznamník (karta) pre údržbu a kontrolu tvárniaceho stroja"
, v ktorom je uvedený zoznam strojných častí a zariadení, ktoré je nutné z hľadiska bezpečnosti práce pravidelne kontrolovať, ďalej pri každej zmene nástroja, úprave pracovného úkonu TS, pred začatím práce, alebo po prestávke dlhšej ako 15 minút. V záznamníku musia byť uvedené osoby, ktoré sú oprávnené vykonávať údržbu, kontrolu TS a taktiež potvrdenie o prevzatí TS obsluhou pred začatím práce.
Súčasťou záznamníka sú prílohy:
-
Záznam závad zistených kontrolou TS, mimoriadnou kontrolou TS alebo hlásených obsluhou TS.
-
Záznam o kontrole, výmene a zabezpečenie vyradených pružín.
-
Záznam porúch, ktoré spôsobili úraz.
-
Potvrdenie o prevzatí a odovzdaní stroja (pri striedaní zmien alebo opustení pracoviska).
Každý zamestnávateľ - užívateľ tvárniacich strojov musí zaistiť odborné vyškolenie obslúh tvárniacich strojov a zaistiť tak ich teoretické a praktické znalosti a zručnosti. Je povinný zaistiť, aby žiadny stroj alebo zariadenie neobsluhoval, nezriaďoval alebo nekontroloval pracovník, ktorému obsluha, zriaďovanie, kontrola alebo údržba nepatrí z titulu prikázanej práce.
Pretože pri manipulácii s materiálom a výrobkami prichádza u tvárniacich strojov veľmi často ku zraneniu rúk porezaním, pichnutím, stlačením
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.