Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

BOZP a pracovné podmienky žien, tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien

Dátum:

Postavenie ženy ako subjektu v pracovnoprávnych vzťahoch pri realizácii práva na prácu má svoje špecifiká a osobitné právne zakotvenie, ktoré sú jej priznané na základe jej fyziologických predpokladov. Zamestnávateľ je povinný vytvárať vhodné pracovné podmienky na pracovisku, čiže je povinný zriaďovať, udržiavať a zvyšovať úroveň sociálneho zariadenia a zariadenia na osobnú hygienu pre ženy. Pokiaľ ide o jednotlivé kategórie žien - zamestnankýň, pracovnoprávne predpisy predpokladajú ich zvýšenú ochranu, či už ide o pracovný čas a jeho rozvrhnutie, prideľovanie práce, nočnú prácu, vysielanie na pracovnú cestu a ďalšie. Príspevok prináša sumár možností vytvárania vhodných pracovných podmienok a dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci žien a osobitných kategórií žien. Muži a ženy nie sú z biologického hľadiska rovnakí (rozdiely v pohlaví). To isté platí aj o práci, ktorú vykonávajú, o ich pracovných podmienkach a zaobchádzaní zo strany spoločnosti (rodové rozdiely). Tieto rozdiely môžu ovplyvniť riziká, ktorým čelia muži a ženy v práci, spôsob ich vyhodnotenia a kontroly. Z tohto dôvodu vykonáva agentúra EU-OSHA výskum a zvyšuje informovanosť o otázkach BOZP, ktorým čelia ženy v práci.

BOZP a pracovné podmienky žien, tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien
RNDr.
Miroslava
Kordošová
PhD.
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava
Rozdiely, ktoré môžu mať vplyv na BOZP
Rozdiely, ktoré ovplyvňujú riziká, ktorým čelia muži a ženy. Ženy:
-
pracujú v osobitných odvetviach a vykonávajú špecifický druh práce,
-
nesú dvojitú zodpovednosť, a to v práci aj doma,
-
nie sú dostatočne zastúpené na úrovni vedúcich a manažérov,
-
z fyzickej stránky sa odlišujú od mužov, aj keď medzi ženami často existuje viac rozdielov než medzi mužmi a ženami, napr. pokiaľ ide o fyzickú silu,
-
vykonávajú prácu, o ktorej sa veľakrát nesprávne predpokladá, že je bezpečná a jednoduchá.
Tieto rozdiely často nie sú zohľadnené v postupoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia. Pracovná záťaž a riziká súvisiace so stresom, ktorým čelia ženy, sa okrem toho často podceňujú.
Cieľom agentúry EU-OSHA je poukázať na tieto rozdiely a prispieť k zlepšeniu BOZP v oblastiach, ktoré majú najnepriaznivejší vplyv na ženy.
Čo môžu urobiť zamestnávatelia?
Prístup k BOZP zohľadňujúci rodové hľadisko znamená uznať a vziať do úvahy rozdiely medzi zamestnancami a zamestnankyňami.
Zamestnávatelia:
-
sa môžu zamerať na zjednodušenie a zaistenie bezpečnosti pri práci pre všetkých,
-
môžu zahrnúť rodovú problematiku do hodnotenia rizika,
-
sa môžu zamerať na skutočne vykonanú prácu a vyhnúť sa predpokladom o tom, kto a prečo je ohrozený,
-
môžu ponúknuť pružný pracovný čas,
-
môžu zapájať ženy do rozhodovania o BOZP,
Tento prístup je prínosom nielen pre ženy, ale aj pre všetkých zamestnancov.
Všeobecné ustanovenia a pracovné podmienky
Základné ustanovenia platnej legislatívy vo vzťahu k pracovným podmienkam a BOZP vo vzťahu k ženám a osobitným kategóriám žien sa nachádzajú najmä v:
1.
Zákonníku práce
2.
Zákone NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
3.
Zákone NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4.
Nariadení vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
5.
Nariadení vlády SR č. 272/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov (zákon č. 310/2010 Z.z.)
6.
Nariadení vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
7.
Zákone NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zvýšená právna ochrana žien je ustanovená najmä v Zákonníku práce a dotýka sa všetkých žien, ako aj osobitne tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien.
Osobitnú kategóriu žien - zamestnankýň tvoria tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy, ktoré nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu.
Platí všeobecná a základná zásada, že ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré by boli pre ne fyzicky neprimerané a prácami, ktoré škodia ich organizmu, najmä prácami, ktoré ohrozujú ich materské poslanie.
Zákonník práce presne nevymedzuje druhy prác, ktoré sú ženám zakázané. Tie sú vymedzené v osobitnom predpise NV SR č. 272/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov.
Reprodukčné riziká pre ženy (faktory, ktoré spôsobujú poruchu plodnosti alebo poruchu vývoja plodu):
-
protinádorové lieky - cytostatiká (neplodnosť, potraty),
-
sírouhlík (zmeny menštruačného cyklu),
-
olovo (neplodnosť, potraty, vývojové poruchy plodu),
-
ionizačné žiarenie (neplodnosť, nízka pôrodná hmotnosť, rakovina detí),
-
namáhavá fyzická práca resp. dlhé státie, nadmerné dvíhanie (potraty v neskorom tehotenstve, predčasný pôrod),
-
vírus hepatitídy B a HIV (nízka pôrodná hmotnosť),
-
rubeola (novorodenecké defekty, nízka hmotnosť detí),
-
toxoplazmóza (potraty, vývojové poruchy, novorodenecké defekty).
Ide o práce a pracoviská so škodlivými fyzikálnymi faktormi a vplyvmi, ktoré môžu spôsobiť poškodenie plodu alebo narušiť uchytenie placenty (práce s nárazmi, otrasmi, tlakom na brucho, manipulácia s bremenami, hlučné pracoviská, práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, elektromagnetického žiarenia a elektromagnetických polí, práce s nadmernou záťažou chladom a teplom, práce vykonávané v nevhodných pracovných polohách s nevhodným držaním tela a premiestňovaním sa), práce s psychickou záťažou, práce s biolo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.